25. sednica SO Kosjerić

Na osnovu člana 102. i člana 105. Poslovnika Skupštine opštine Kosjerić („Službeni list opštine Kosjerić“, broj: 6/19 ), S A Z I V A M za 6. mart 2020. godine (petak), u sali broj 11. na prvom spratu Narodne biblioteke u Kosjeriću, sa početkom u 10,00 sati:

25. SEDNICU SKUPŠTINE OPŠTINE KOSJERIĆ

Za ovu sednicu predlažem sledeći:

D N E V N I   R E D

 1. PREDLOG PROGRAMA RADA SKUPŠTINE OPŠTINE KOSJERIĆ ZA 2020. GODINU.
 2. PREDLOG IZMENA I DOPUNA KADROVSKOG PLANA OPŠTINSKE UPRAVE KOSJERIĆ ZA 2020. GODINU.
 3. PREDLOG ODLUKE O PRVOM DOPUNSKOM BUDžETU OPŠTINE KOSJERIĆ ZA 2020. GODINU.
 4. PREDLOG ODLUKE O PRISTUPANjU OPŠTINE KOSJERIĆ U ČLANSTVO UDRUŽENjA „POKRET ZA DECU TRI PLUS“ IZ ČAČKA.
 5. PREDLOG ODLUKE O ODREĐIVANjU PROSTORA NA TERITORIJI OPŠTINE KOSJERIĆ NA KOME NIJE DOZVOLjENO OKUPLjANjE.
 6. PREDLOG ODLUKE O DODELI JAVNIH PRIZNANjA I NAGRADA OPŠTINE KOSJERIĆ.
 7. PREDLOG ODLUKE SKUPŠTINE OPŠTINE KOSJERIĆ O REALIZACIJI BUDžETA JEDINICE LOKALNE SAMOUPRAVE U DELU PLANIRANIH RASHODA ZA USLUGE SOCIJALNE ZAŠTITE ZA 2020. GODINU.
 8. PREDLOG ODLUKE O TURISTIČKOJ MANIFESTACIJI „ČOBANSKI DANI“ KOSJERIĆ.
 9. PREDLOG ODLUKE O OTPISU JAVNIH PRIHODA
 10. PREDLOG PRAVILNIKA O VISINI I USLOVIMA NAČINA ISPLATE NAKNADE ZA PREVOZ NA POSAO, ZA IZABRANA, IMENOVANA, POSTAVLjENA LICA, OPŠTINSKOM PRAVOBRANILAŠTVU I ZAPOSLENE U OPŠTINSKOJ UPRAVI.
 11. LOKALNI AKCIONI PLAN ZAPOŠLjAVANjA OPŠTINE KOSJERIĆ ZA 2020. GODINU.
 12. GODIŠNjI PROGRAMA ZAŠTITE, UREĐENjA I KORIŠĆENjA POLjOPRIVREDNOG ZEMLjIŠTA ZA OPŠTINU KOSJERIĆ ZA 2020. GODINU.
 13. IZVEŠTAJ O RADU ŠTABA ZA VANREDNE SITUACIJE OPŠTINE KOSJERIĆ ZA 2019. GODINU.
 14. PROGRAM RADA ŠTABA ZA VANREDNE SITUACIJE OPŠTINE KOSJERIĆ ZA 2020. GODINU.
 15. OPERATIVNI PLAN ODBRANE OD POPLAVA ZA VODE DRUGOG REDA.
 16. PREDLOG REŠENjA O RAZREŠENjU PREDSEDNIKA I ZAMENIKA PREDSEDNIKA IZBORNE KOMISIJE OPŠTINE KOSJERIĆ
 17. PREDLOG REŠENjA O IMENOVANjU PREDSEDNIKA I ZAMENIKA PREDSEDNIKA IZBORNE KOMISIJE OPŠTINE KOSJERIĆ
 18. PREDLOG REŠENjA O RAZREŠENjU SEKRETARA IZBORNE KOMISIJE ZA SPROVOĐENjE IZBORA ZA ČLANOVE SAVETA MESNIH ZAJEDNICA OPŠTINE KOSJERIĆ
 19. PREDLOG REŠENjA O IMENOVANjU SEKRETARA IZBORNE KOMISIJE ZA SPROVOĐENjE IZBORA ZA ČLANOVE SAVETA MESNIH ZAJEDNICA OPŠTINE KOSJERIĆ
 20. PREDLOG REŠENjA O RAZREŠENjU PREDSEDNIKA UPRAVNOG ODBORA TURISTIČKE ORGANIZACIJE KOSJERIĆ
 21. LREDLOG REŠENjA O IMENOVANjU PREDSEDNIKA UPRAVNOG ODBORA TURISTIČKE ORGANIZACIJE KOSJERIĆ
 22. PREDLOG REŠENjA O RAZREŠENjU ČLANA ŠK0LSK0G ODBORA OSNOVNE ŠKOLE „MITO IGUMANOVIĆ“ U KOSJERIĆU.
 23. PREDLOG REŠENjA O IMENOVANjU ČLANA ŠKOLSKOG ODBORA OSNOVNE ŠKOLE „MITO IGUMANOVIĆ“ U KOSJERIĆU.
 24. ODBORNIČKA PITANjA.
 25. RAZNO.

PREDSEDNIK SKUPŠTINE,
Ivan Likić

Zvučni zapis sa sednice:

Izbornik