25. sednica SO Kosjerić

Broj: 06-33/2023
21.12.2023. godine
K O S J E R I Ć

 

SVIM ODBORNICIMA SKUPŠTINE OPŠTINE

PREDMET: Poziv na sednicu

Na osnovu člana 102. i člana 105.  Poslovnika Skupštine opštine Kosjerić (“Službeni list opštine Kosjerić“, broj: 6/19 ), S A Z I V A M  za 28.12.2023. godine (četvrtak), u  sali broj 11 na prvom spratu Narodne biblioteke u Kosjeriću, sa početkom u 10,00 sati:

25 SEDNICU SKUPŠTINE OPŠTINE KOSJERIĆ

Za ovu sednicu predlažem sledeći:

D N E V N I   R E D

 

1.PREDLOG ODLUKE O OSMOM DOPUNSKOM BUDžETU OPŠTINE KOSJERIĆ ZA 2023.GODINU
-materijal u prilogu

2. PREDLOG ODLUKE O DONOŠENjU DRUGE IZMENE I DOPUNE PLANA GENERALNE REGULACIJE GRADA KOSJERIĆA
-materijal u prilogu-

3. DAVANjE SAGLASNOSTI NA IZVEŠTAJ O SPROVEDENOJ MANIFESTACIJI 42. „ ČOBANSKI DANI“ 2023. GODINE
-materijal u prilogu-

4.DAVANjE SAGLASNOSTI NA PROGRAM POSLOVANjA JKP „DUBOKO“ UŽICE ZA 2024. GODINU
-materijal u prilogu-

5. DAVANjE SAGLASNOSTI NA CENOVNIK USLUGA TRANSPORTA, PRIJEMA, TRETMANA I BEZBEDNOG ODLAGANjA OTPADA U REGIONALNOM CENTRU ZA UPRAVLjANjE OTPADOM „DUBOKO“ UŽICE, KOJI JE NADZORNI ODBOR PREDUZEĆA USVOJIO ODLUKOM BROJ 34/3 OD 29. 11. 2023. GODINE
-materijal u prilogu-

6. DAVANjE SAGLASNOSTI NA PROGRAM KORIŠĆENjA BUDžETSKE POMOĆI JKP „DUBOKO“ UŽICE ZA 2024. GODINU, KOJI JE NADZORNI ODBOR PREDUZEĆA USVOJIO ODLUKOM BROJ 34/4-1 OD 29. 11. 2023. GODINE
-materijal u prilogu-

7. DAVANjE SAGLASNOSTI NA POSEBAN PROGRAM O KORIŠĆENjU SREDSTAVA IZ BUDžETA OSNIVAČA ZA JAVNO KOMUNALNO PREDUZEĆE REGIONALNI CENTAR ZA VODNE USLUGE „SKRAPEŽ VODE“ POŽEGA ZA 2024.GODINU
-materijal u prilogu-

8. DAVANjE SAGLASNOSTI NA PROGRAM POSLOVANjA KJP „ELAN“ KOSJERIĆ ZA 2024. GODINU
-materijal u prilogu-

9.DAVANjE SAGLASNOSTI NA ODLUKE O FORMIRANjU CENA KOMUNALNIH I POGREBNIH USLUGA KJP „ELAN“ KOSJERIĆ
-materijal u prilogu-

10. DAVANjE SAGLASNOSTI NA PROGRAM POSLOVANjA JKP „GRADSKA TOPLANA“ KOSJERIĆ ZA 2024. GODINU
-materijal u prilogu-

11. ODBORNIČKA PITANjA

12. RAZNO             

PREDSEDNIKA SKUPŠTINE OPŠTINE
 Tatjana Koković

Materijal sa sednice možete preuzeti OVDE.

 

Izbornik