21. sednica SO Kosjerić

Broj: 06-18/2023
26.07.2023. godine
K O S J E R I Ć

SVIM ODBORNICIMA SKUPŠTINE OPŠTINE

PREDMET: Poziv na sednicu

Na osnovu člana 102., člana 105. i člana 111.  Poslovnika Skupštine opštine Kosjerić (“Službeni list opštine Kosjerić“, broj: 6/19 ), S A Z I V A M  za 02.08.2023. godine (sreda), u  sali broj 11 na prvom spratu Narodne biblioteke u Kosjeriću, sa početkom u 10,00 sati:

21 SEDNICU SKUPŠTINE OPŠTINE KOSJERIĆ

Za ovu sednicu predlažem sledeći:
D N E V N I   R E D

1.PREDLOG  ODLUKE O ČETVRTOM DOPUNSKOM BUDžETU OPŠTINE KOSJERIĆ ZA 2023.GODINU
-materijal u prilogu-

2.PREDLOG IZMENE I DOPUNE KADROVSKOG PLANA OPŠTINSKE UPRAVE ZA 2023.GODINU
-materijal u prilogu-

3.PREDLOG ODLUKE O IZRADI PLANA RAZVOJA OPŠTINE KOSJERIĆ
-materijal u prilogu-

4.PREDLOG PROGRAMA KORIŠĆENjA SREDSTAVA BUDžETSKOG FONDA ZA ZAŠTITU ŽIVOTNE SREDINE OPŠTINE KOSJERIĆ ZA 2023.GODINU
-materijal u prilogu-

5.DAVANjE SAGLASNOSTI NA IZVEŠTAJ O POSLOVANjU JKP GRADSKA TOPLANA“ KOSJERIĆ ZA 2022. GODINU
-materijal u prilogu-

6.ODBORNIČKA PITANjA

7.RAZNO

PREDSEDNIKA SKUPŠTINE OPŠTINE
Tatjana Koković

Materijal sa sednice možete preuzeti OVDE.

Zvučni zapis sa sednice:

Izbornik