13. sednica SO Kosjerić

Broj: 06-46/2022
07.10.2022. godine
K O S J E R I Ć

SVIM ODBORNICIMA SKUPŠTINE OPŠTINE

PREDMET: Poziv na sednicu.

Na osnovu člana 102.  i člana 105.  Poslovnika Skupštine opštine Kosjerić (“Službeni list opštine Kosjerić“, broj: 6/19 ), S A Z I V A M  za 14.10. 2022. godine (petak), u  sali broj 11 na prvom spratu Narodne biblioteke u Kosjeriću, sa početkom u 10,00 sati:
13. SEDNICU SKUPŠTINE OPŠTINE KOSJERIĆ

Za ovu sednicu predlažem sledeći:

D N E V N I   R E D

 

 1. POTVRĐIVANjE MANDATA ODBORNIKA ZORICE MATIĆ IZ KOSJERIĆA
  -materijal u prilogu-
 2. PREDLOG ODLUKE O ŠESTOM DOPUNSKOM BUDžETU OPŠTINE KOSJERIĆ ZA 2022. GODINU
  -materijal u prilogu-
 3. PRELOG IZMENE I DOPUNE KADROVSKOG PLANA OPŠTINSKE UPRAVE ZA 2022. GODINU
  -materijal u prilogu-
 4. PREDLOG ODLUKE O NAČINU SEPARACIJE OTPADA NA TERITORIJI OPŠTINE KOSJERIĆ
  -materijal u prilogu-
 5. PREDLOG ODLUKE O ISPRAVCI ODLUKE O VISINI NAKNADA PREDSEDNIKU I ČLANOVIMA NADZORNOG ODBORA JKP REGIONALNI CENTAR ZA VODNE USLUGE „SKRAPEŽ VODE“ POŽEGA
  -materijal u prilogu-
 6. PREDLOG REŠENjA O IMENOVANjU ŠKOLSKOG ODBORA OSNOVNE ŠKOLE JORDAN ĐUKANOVIĆ VARDA
  -materijal u prilogu-
 7. KONSTATOVANjE OSTAVKI ČLANOVA KOMISIJE ZA SPOMENIKE, SPOMEN-OBELEŽJA I IZRADU MURALA NA TERITORIJI OPŠTINE KOSJERIĆ
  -materijal u prilogu-
 8. PREDLOG REŠENjA O IMENOVANjU ČLANOVA KOMISIJE ZA SPOMENIKE, SPOMEN-OBELEŽJA I IZRADU MURALA NA TERITORIJI OPŠTINE KOSJERIĆ
  -materijal u prilogu-
 9. PREDLOG PRAVILNIKA O POSTUPKU I NAČINU ODREĐIVANjA I PROMENI NAZIVA ULICA, TRGOVA, GRADSKIH ČETVRTI, ZASELAKA ILI DRUGIH NASELjENIH MESTA NA TERITORIJI OPŠTINE KOSJERIĆ
  -materijal u prilogu-
 10. PREDLOG OPERATIVNOG PLANA ODBRANE OD POPLAVA ZA PODRUČJE OPŠTINE KOSJERIĆ ZA VODE DRUGOG REDA
  -materijal u prilogu-
 11. DAVANjE SAGLASNOSTI NA PRVE IZMENE PROGRAMA POSLOVANjA JKP“ GRADSKA TOPLANA“ KOSJERIĆ ZA 2022.GODINU
  -materijal u prilogu-
 12. DAVANjE SAGLASNOSTI NA ZAHTEV ZA PREDHODNU SAGLASNOST NA ZADUŽENjE JKP“ GRADSKA TOPLANA“ KOSJERIĆ
  -materijal u prilogu-
 13. ODBORNIČKA PITANjA
 14. 1 RAZNO

                                                                                PREDSEDNIK SKUPŠTINE OPŠTINE

                                                                                                  Tatjana Koković

Materijal sa sednice možete preuzeti OVDE.

Zvučni zapis sa sednice:

 

Izbornik