Rani javni uvid u PDR za površinski kop „Veliki Bašinac“, u opštini Kosjerić

Kategorija: Javni pozivi

Opštinska uprava opštine Kosjerić, na osnovu člana 45a. Zakona o planiranju i izgradnji („Službeni glasnik RS“, br.72/09, 81/09-ispravka, 64/10-odluka US, 24/11, 121/12, 42/13-odluka US, 50/13-odluka US, 54/13-odluka US, 98/13-odluka US, 132/14, 145/14, 83/2018, 31/2019 i 9/2020) i člana 37. Pravilnika o sadržini, načinu i postupku izrade dokumenata prostornog i urbanističkog planiranja („Službeni glasnik RS“, br. 32/2019),

O G L A Š A V A
IZLAGANjE NA RANI JAVNI UVID

Plana detaljne regulacije
za površinski kop – eksploataciju dijabaza kao građevinsko – tehničkog kamena
„Veliki Bašinac“ u opštini Kosjerić

Rani javni uvid trajaće 15 dana i to počev od 26.07.2021. godine, zaključno sa 09.08.2021. godine. Materijal je izložen u zgradi Opštine Kosjerić u Kosjeriću, ul. Olge Grbić br.10, hodnik, na drugom spratu, svakog radnog dana od 8,00 do 15,00 časova, kao i na internet strani opštine Kosjerić (www.kosjeric.rs).

Zainteresovanim pravnim i fizičkim licima koja vrše uvid u izloženi materijal nadležna služba Opštinske uprave Kosjerić pružiće sve potrebne informacije i stručnu pomoć u vezi sa pojedinim rešenjima i eventualnim davanjem primedbi i sugestija.

Primedbe i sugestije na izloženi materijal mogu se dostaviti tokom trajanja ranog javnog uvida u pisanom obliku, Odeljenju za urbanizam Opštinske uprave opštine Kosjerić, lično na pisarnici ili poštom, na adresu Opštinska uprava Kosjerić, Odeljenje za urbanizam, Olge Grbić 10, Kosjerić 31260, zaključno sa 09.08.2021. godine.

Po završenom ranom javnom uvidu nosilac izrade Plana sačiniće izveštaj koji usvaja Komisija za planove Skupštine opštine Kosjerić.

Odeljenje za urbanizam, izgradnju, inspekcijske poslove komunalno – stambene i imovinsko – pravne poslove Opštinske uprave opštine Kosjerić

Dokumentaciju u vezi ranoj javnog uvida možete preuzeti na sledećim linkovima:

01. KTP sa granicom
02.1_ Izvod iz PPO Kosjeric – namena
02.2_Izvod iz PPO Kosjerić – sprovođenje
03_Postojeća namena površina
04_Planirana namena površina
Tekst oglasa -VELIKI BASINAC
Tekst- Rani Javni

Nazad
Javni konkurs za sufinansiranje zamene energenta u individualnim ložištima porodičnih stambenih objekata – kuća u gradskoj zoni opštine Kosjerić za 2021. godinu
Napred
Rani javni uvid u PDR postrojenje za drobljenje, KO Mrčići, u opštini Kosjerić
Izbornik