Rani javni uvid u PDR postrojenje za drobljenje, KO Mrčići, u opštini Kosjerić

Kategorija: Javni pozivi

Opštinska uprava opštine Kosjerić, na osnovu člana 45a. Zakona o planiranju i izgradnji („Službeni glasnik RS“, br.72/09, 81/09-ispravka, 64/10-odluka US, 24/11, 121/12, 42/13-odluka US, 50/13-odluka US, 54/13-odluka US, 98/13-odluka US, 132/14, 145/14, 83/2018, 31/2019 i 9/2020) i člana 37. Pravilnika o sadržini, načinu i postupku izrade dokumenata prostornog i urbanističkog planiranja („Službeni glasnik RS“, br.32/2019),

O G L A Š A V A
IZLAGANjE NA RANI JAVNI UVID

Plana detaljne regulacije
postrojenja za drobljenje, KO Mrčići u opštini Kosjerić

Rani javni uvid trajaće 15 dana, i to počev od 26.07.2021. godine zaključno sa 09.08.2021. godine. Materijal je izložen u zgradi Opštine Kosjerić u Kosjeriću, ul. Olge Grbić br.10, hodnik, na drugom spratu, svakog radnog dana od 8 do 15 časova, kao i na internet strani opštine Kosjerić (www.kosjeric.rs).

Zainteresovanim pravnim i fizičkim licima koja vrše uvid u izloženi materijal nadležna služba Opštinske uprave Kosjerić pružiće sve potrebne informacije i stručnu pomoć u vezi sa pojedinim rešenjima i eventualnim davanjem primedbi i sugestija.

Primedbe i sugestije na izloženi materijal mogu se dostaviti tokom trajanja ranog javnog uvida u pisanom obliku, Odeljenju za urbanizam Opštinske uprave opštine Kosjerić, lično na pisarnici ili poštom, na adresu Opštinska uprava Kosjerić, Odeljenje za urbanizam, Olge Grbić 10, Kosjerić 31260, zaključno sa 09.08.2021. godine.

Po završenom ranom javnom uvidu nosilac izrade Plana sačiniće izveštaj koji usvaja Komisija za planove Skupštine opštine Kosjerić.

Odeljenje za urbanizam, izgradnju, inspekcijske poslove komunalno – stambene i imovinsko – pravne poslove Opštinske uprave opštine Kosjerić

Dokumentaciju u vezi ranoj javnog uvida možete preuzeti OVDE.

 

Nazad
Rani javni uvid u PDR za površinski kop „Veliki Bašinac“, u opštini Kosjerić
Napred
Javna licitacija za prodaju hrane i pića za učesnike i posetioce turnira „Kosjerić 2021“
Izbornik