Javna licitacija za prodaju hrane i pića za učesnike i posetioce turnira „Kosjerić 2021“

Kategorija: Javni pozivi

Na osnovu Odluke Predsednika Sportskog saveza opštine Kosjerić, broj 66 – 01/ 2021,od 22.02.2021.godine, Organizacioni odbor velikog letnjeg turnira u malom fudbalu „Kosjerić 2021“, koji organizuje Sportski savez Opštine Kosjerić i klub malog fudbala Kosjerić na sportskom poligonu – terenima za male sportove od 05. do 17. avgusta 2021. godine, a zavisno od vremenskih uslova, oglašava

JAVNU LICITACIJU ZA PRODAJU HRANE I PIĆA ZA UČESNIKE I POSETIOCE TURNIRA ZA VREME TRAJANjA TURNIRA „KOSJERIĆ 2021“ U VREMENU OD 16,00 ČASOVA DO 01,00 ČAS

1. Opšti uslovi:

1.1. Početna cena na licitaciji je 30.000,00 dinara.
1.2. Garantni iznos za učešće na licitaciji je 6.000,00 dinara.
1.3. Licitacioni korak – najmanje pomeranje početne cene je 2.000,00 dinara.

1.4. Pravo učešća imaju sva pravna lica koja su kod nadležnog organa registrovana za pružanje usluga prodaje hrane i pića, to jeste za obavljanje ove delatnosti.

1.5. Prijave na oglas za javno nadmetanje dostaviti u zatvorenom kovertu, preporučenom pošiljkom, putem pošte ili predajom na pisarnicu Opštinske uprave Kosjerić, sa naznakom „PRIJAVE ZA UČEŠĆE NA LICITACIJI – JAVNOM NADMETANjU, ZA PRODAJU HRANE I PIĆA ZA UČESNIKE I POSETIOCE TURNIRA ZA VREME TRAJANjA TURNIRA „KOSJERIĆ 2021″ U VREMENU OD 16,00 ČASOVA DO 01,00 ČAS – NE OTVARAJ“. 

 

1.6. Prijava sadrži:

1.6.1. Naziv i sedište pravnog lica, izvod iz registra privrednih subjekata, Matični broj i PIB (Rešenje o registraciji APR-a, overenu fotokopiju za pravna lica), potpis ovlašćenog lica overen pečatom, broj telefona ime i prezime osobe za kontakt.
1.6.2. Overeno punomoćje kojim se predstavnik pravnog lica ovlašćuje da učestvuje u nadmetanju u ime pravnog lica,
1.6.3. Overenu izjavu ovlašćenog lica o prihvatanju svih uslova iz javnog oglasa za pravna lica.
1.6.4. Overenu izjavu o prihvatanju početne cene iz stava 1. 1.
1.6.5. Dokaz o uplati garantnog iznosa na račun Sportskog saveza Opštine Kosjerić, žiro-račun 205–206381-96 u iznosu 6.000,00 dinara isključivo preko žiro računa nalogom za prenos.
1.6.6. Broj računa za vraćanje depozita.

1.7. Na javnom nadmetanju obavezno je lično učestvovanje ili učestvovanje putem predstavnika ili punomoćnika uz dostavljanje punomoćja.

1.8. Nepotpune, neblagovremene i neuredne prijave neće se uzimati u obzir.

2. Način plaćanja izlicitirane zakupnine:

2.1 Izabrani ponuđač, obavezan je da izlicitirani iznos uplati 2 (dva) dana nakon zaključenja Ugovora.

Ukoliko izabrani ponuđač ne uplati izlicitirani iznos, garantni iznos neće biti vraćen, a Ugovor se zaključuje sa ponuđačem koji je posle njega ponudio najviši iznos cene.

3. Sprovođenje postupka javnog nadmetanja – licitacije:

3.1. Postupak će sprovesti Komisija Organizacionog odbora velikog letnjeg turnira u malom fudbalu „Kosjerić 2021“ u sastavu:

  1. Slaviša Perišić, Predsednik komisije
  2. Ljubiša Đokić, član,
  3. Željko Jevtović, član.

1. Mesto i datum otvaranja ponuda:

4.1 Rok za dostavljanje prijave je 04.08.2021. godine do 10,00 časova.

4. 2. Javno nadmetanje biće održano 04.08.2021. godine u 12,00 časova u sali broj 3 opštine Kosjerić, u Kosjeriću, ulica Olge Grbić broj 10.

5. Uslovi licitiranja:

5.1. Predmet licitacije, dobija učesnik koji je u postupku javnog nadmetanja izlicitirao najvišu cenu.
5.2. U slučaju da se ne steknu uslovi za sprovođenje licitacije zbog nedovoljnog broja prijava, pravo prodaje hrane i pića daje se ponuđaču po ceni koju je ponudio u prijavi za učešće na licitaciji, a koja ne može biti manja od početne cene od 30.000,00 dinara.
5.3. U slučaju da izabrani ponuđač odustane od zaključenja ugovora gubi pravo na povraćaj uplaćenog depozita, a ugovor se zaključuje sa ponuđačem koji je posle njega ponudio najviši iznos cene.
5.4. Depozit izabranog ponuđača se zadržava i uračunava u izlicitiranu cenu.
5.5. Ponuđačima čija se ponuda ne prihvati, iznos depozita će biti vraćen u roku od dva dana od dana otvaranja ponuda.
5.6. Ugovor o prodaji hrane i pića mora se zaključiti do početka turnira, a najpovoljniji ponuđač je dužan da isplati cenu na način određen u stavu 2.
5.7. Zainteresovana lica mogu dobiti bliža obaveštenja u vezi Javnog nadmetanja i podnošenja prijava za podnošenje ponuda u opštini Kosjerić, kancelariji broj 20 ili telefonom na broj 031/781-460 lokal 21.
6. Javni poziv oglasiti i objaviti na oglasnoj tabli Opštisnke uprave Kosjerić i na internet stranici Opštinske uprave Kosjerić do 30.07.2021. godine.

ORGANIZACIONI ODBOR TURNIRA

Broj: 03-04/2021
U Kosjeriću, dana 29.07.2021. godine.

Nazad
Rani javni uvid u PDR postrojenje za drobljenje, KO Mrčići, u opštini Kosjerić
Napred
Oglas za davanje u zakup i na korišćenje poljoprivrednog zemljišta u državnoj svojini u opštini Kosjerić
Izbornik