Rani javni uvid u izradu Prostornog plana Republike Srbije

Kategorija: Javni pozivi

REPUBLIKA SRBIJA
MINISTARSTVO GRAĐEVINARSTVA, SAOBRAĆAJA I INFRASTRUKTURE
u skladu sa članom 45a. Zakona o planiranju i izgradnji („Službeni glasnik RS”, br. 72/09, 81/09, 64/10-US, 24/11, 121/12, 42/13-US, 50/13-US, 98/13-US, 132/14, 145/14, 83/18, 31/19, 37/19 – dr. zakon i 9/20)

oglašava
RANI JAVNI UVID
povodom izrade
PROSTORNOG PLANA REPUBLIKE SRBIJE
OD 2021. DO 2035. GODINE

Odluka o izradi Prostornog plana Republike Srbije od 2021. do 2035. godine doneta je na sednici Vlade i objavljena u „Službenom glasniku RS“, broj 48/19.
Rani javni uvid održaće se u trajanju od 15 dana, od 2. do 16. marta 2020. godine na zvaničnim internet stranicama ministarstva nadležnog za poslove prostornog planiranja i jedinica lokalnih samouprava u Republici Srbiji.
Ministarstvo nadležno za poslove prostornog planiranja, kao nosilac izrade Prostornog plana Republike Srbije od 2021. do 2035. godine, organizuje rani javni uvid u cilju upoznavanja javnosti sa opštim ciljevima i svrhom izrade plana, mogućim rešenjima za razvoj prostora, očekivanim efektima planiranja, i dr.
Elaborat za rani javni uvid prezentovan je na internet stranici Ministarstva građevinarstva, saobraćaja i infrastrukture, www.mgsi.gov.rs.
Pozivaju se organi, organizacije i javna preduzeća koji su ovlašćeni da utvrđuju uslove za zaštitu i uređenje prostora i izgradnju objekata da daju mišljenje u pogledu uslova i neophodnog obima i stepena procene uticaja na životnu sredinu.
Pravna i fizička lica mogu dostaviti primedbe i sugestije u pisanoj formi Ministarstvu građevinarstva, saobraćaja i infrastrukture – Sektor za prostorno planiranje i urbanizam, Nemanjina 22-26, 11 000 Beograd, u toku trajanja ranog javnog uvida, zaključno sa 16. martom 2020. godine.

Dokumentaciju u vezi Plana možete preuzeti OVDE.

Nazad
Konkurs za dodelu javnih priznanja i nagrada
Napred
Javni poziv za učešće na licitaciji – javnom nadmetanju za otuđenje iz javne svojine – opštinske svojine stambenih jedinica i garaža (mart 2020.)
Izbornik