Rani javni uvid povodom izrade Prostornog plana područja posebne namene infrastrukturnog koridora visokonaponskog dalekovoda 2×400 kv Bajina Bašta – Obrenovac

Kategorija: Javni pozivi

REPUBLIKA SRBIJA
MINISTARSTVO GRAĐEVINARSTVA, SAOBRAĆAJA I INFRASTRUKTURE
u skladu sa članom 45a. Zakona o planiranju i izgradnji („Službeni glasnik RS”, br. 72/09, 81/09 – ispravka, 64/10 – US, 24/11, 121/12, 42/13 – US, 50/13 -US, 98/13 -US, 132/14 i 145/14)
oglašava
RANI JAVNI UVID
povodom izrade
PROSTORNOG PLANA PODRUČJA POSEBNE NAMENE INFRASTRUKTURNOG KORIDORA VISOKONAPONSKOG DALEKOVODA 2X400 kV BAJINA BAŠTA – OBRENOVAC

Odluka o izradi Prostornog plana područja posebne namene infrastrukturnog koridora visokonaponskog dalekovoda 2×400 kV Bajina Bašta – Obrenovac, objavljena je u „Službenom glasniku RS”, broj 38/18.

Rani javni uvid održaće se u trajanju od 15 dana, od 11. do 25. oktobra 2018. godine na zvaničnim internet stranicama ministarstva nadležnog za poslove prostornog planiranja i jedinica lokalne samouprave u obuhvatu planskog dokumenta, odnosno u zgradama Gradske uprave Grada Beograda, gradske opštine Obrenovac, skupštine grada Valjeva i opština Bajina Bašta, Kosjerić, Lajkovac, Mionica i Ub.

Ministarstvo nadležno za poslove prostornog planiranja, kao nosilac izrade predmetnog prostornog plana organizuje rani javni uvid u cilju upoznavanja javnosti sa opštim ciljevima i svrhom izrade plana, mogućim rešenjima za razvoj prostorne celine, očekivanim efektima planiranja i dr.

Pozivaju se organi, organizacije i javna preduzeća koji su ovlašćeni da utvrđuju uslove za zaštitu i uređenje prostora i izgradnju objekata, da daju mišljenje u pogledu uslova i neophodnog obima i stepena procene uticaja na životnu sredinu.

Pravna i fizička lica mogu dostaviti primedbe i sugestije u pisanoj formi Ministarstvu građevinarstva, saobraćaja i infrastrukture – Sektor za prostorno planiranje i urbanizam, Nemanjina 22-26, 11 000 Beograd, u toku trajanja ranog javnog uvida, zaključno sa 25. oktobrom 2018. godine. Primedbe i sugestije pravnih i fizičkih lica koje evidentira nosilac izrade predmetnog prostornog plana mogu uticati na planska rešenja.

Tekst ranog javnog uvida možete preuzeti OVDE
Preglednu kartu možete preuzeti OVDE

Nazad
Konkurs za dodelu sredstava za ostvarivanje prava na podsticaje za mlade bračne parove u ruralnim sredinama u opštini Kosjerić u 2018. godini
Napred
Konkurs o dodeli podsticajnih sredstava za nabavku nove opreme za pčelarstvo 2018
Izbornik