Rani javni uvid PDR „Vidik“ Divčibare

Kategorija: Javni pozivi

Opštinska uprava opštine Kosjerić, na osnovu člana 45a . Zakona o planiranju i izgradnji („Sl.glasnik RS“, br. 72/09, 81/09 ispravka, 64/10 odluka US, 24/11, 121/12, 42/13 odluka US, 50/13 odluka US, 54/13 odluka US, 98/13 odluka US, 132/14 , 145/14 , 83/2018 I 31/2019 i člana 36. Pravilnika o sadržini, načinu i postupku izrade dokumenata prostornog i urbanističkog planiranja („Sl.glasnik RS“, broj 64/15)

OGLAŠAVA
IZLAGANjE NA RANI JAVNI UVID
IZMENU PLANA DETALjNE REGULACIJE „VIDIK“ DIVČIBARE

Rani javni uvid trajaće 15 dana, i to od 27.05.2019. godine zaključno sa 10.06.2019. godine. Materijal je izložen u zgradi Opštine Kosjerić u Kosjeriću, ul. Olge Grbić br. 10, hodnik, na drugom spratu, svakog radnog dana od 8 do 15 časova, kao i na internet stranici opštine Kosjerić ( www.kosjeric.rs).
Zainteresovanim pravnim i fizičkim licima koja vrše uvid u izloženi materijal Plana detaljne regulacije Vidik nadležna služba Opštinske uprave Kosjerić pružiće sve potrebne informacije i stručnu pomoć u vezi sa pojedinim rešenjima i eventualnim davanjem primedbi i sugestija.
Primedbe i sugestije na izloženi materijal mogu se dostaviti tokom trajanja ranog javnog uvida u pisanom obliku, Odeljenju za urbanizam Opštinske uprave opštine Kosjerić, lično na pisarnici ili poštom, zaključno sa 10.06.2019. godine.
Po završenom ranom javnom uvidu nosilac izrade Plana sačiniće izveštaj koji usvaja Komisija za planove Skupštine opštine Kosjerić.

Odeljenje za urbanizam, izgradnju, inspekcijske poslove komunalno stambene i imovinsko pravne poslove Opštinske uprave opštine Kosjerić

Dokumentaciju možete preuzeti OVDE.

Nazad
Javne konsultacije – Plan upravljanja zaštitom životne sredine za projekat pojačanog održavanja državnog puta IB reda broj 21 deonica KOSJERIĆ – POŽEGA
Napred
Javni poziv za učešće na licitaciji – stanovi
Izbornik