Javni poziv za učešće na licitaciji – stanovi

Kategorija: Javni pozivi

JAVNI POZIV
ZA UČEŠĆE NA LICITACIJI – JAVNOM NADMETANjU ZA OTUĐENjE IZ JAVNE SVOJINE – OPŠTINSKE SVOJINE STAMBENIH JEDINICA – STANOVA

1.PREDMET NADMETANjA

1.1. Otuđenje iz javne svojine-opštinske svojine stambenih jedinica-stanova, i to:

I. Stambena jedinica u stambenoj zgradi kod Crkve, na kat. parceli broj 1233, upisana u List nepokretnosti broj 1869 KO Varoš Kosjerić, u Lameli A1, Ulaz 1, prizemlje, tip stana dvosoban, označena kao stan broj 3, površine P = 80 ¬m2,
II. Stambena jedinica u stambenoj zgradi kod Crkve, na kat. parceli broj 1233, upisana u List nepokretnosti broj 1869 KO Varoš Kosjerić, u Lameli A1, Ulaz 1, potkrovlje, tip stana jednosoban, označena kao stan broj 19, površine P = 42 ¬m2,
III. Stambena jedinica u stambenoj zgradi kod Crkve, na kat. parceli broj 1233, upisana u List nepokretnosti broj 1869 KO Varoš Kosjerić, u Lameli A2, Ulaz 2, na prvom spratu, tip stana dvosoban, označena kao stan broj 6, površine P = 76 m2,
IV. Stambena jedinica u stambenoj zgradi kod Crkve, na kat. parceli broj 1233, upisana u List nepokretnosti broj 1869 KO Varoš Kosjerić, u Lameli A2, Ulaz 2, na trećem spratu, tip stana dvosoban, označena kao stan broj 16, površine P = 76 m2,
V. Stambena jedinica u stambenoj zgradi kod Crkve, na kat. parceli broj 1233, upisana u List nepokretnosti broj 1869 KO Varoš Kosjerić, u Lameli A2, Ulaz 2, potkrovlje, tip stana – dvosoban, označen kao stan broj 20, površine P = 56 m2;
VI. Stambena jedinica u stambenoj zgradi kod Crkve, na kat. parceli broj 1233, upisana u List nepokretnosti broj 1869 KO Varoš Kosjerić, u Lameli A2, Ulaz 2, potkrovlje, tip stana – jednosoban, označen kao stan broj 21, površine P = 45 m2;
VII. Stambena jedinica u stambenoj zgradi kod Crkve, na kat. parceli broj 1233, upisana u List nepokretnosti broj 1869 KO Varoš Kosjerić, u Lameli A2, Ulaz 2, potkrovlje, tip stana – jednosoban, označen kao stan broj 22, površine P = 47 m2;

 

1.2. Stambene jedinice se otuđuju u svojinu po sistemu „KLjUČ U RUKE“, što podrazumeva:
– Svi zidovi i plafoni malterisani, a potom obojeni poludisperzivnom bojom sa svim potrebnim predradnjama. Zidovi kupatila i kuhinja obloženi zidnim keramičkim pločicama prve klase u lepku preko maltera. U kupatilima pločice postavljene 2,00m1 a u kuhinjama do 1,50 m1 do kote gotovog poda.
– Podovi u sobama i predsobljima urađeni od hrastovog parketa prve klase položenog u lepku preko cementne košuljice.
– Podovi u kupatilima, ostavama, kuhinji i na lođama urađeni od podnih keramičkih pločica postavljenih u lepku preko cementne košuljice.
– Sva unutrašnja vrata klasična duplo šperovana u štoku od kvalitetne čamove građe u svemu prema šemi stolarije finalno obojena dva puta masnom bojom sa lakiranjem. U parapetima prozora ugrađene klupice od kvalitetnog čamovog drveta i finalno obrađene dva puta poliuretan bojom po izboru projektanta.
– U objektu instalacije vodovoda i kanalizacije i instalacije jake i slabe struje.
– Instalacije u stanovima podrazumevaju elektro instalacije sa opremom za na zid, bez svetiljki na zidovima i plafonima,
– Instalacije vodovoda i kanalizacije u stanovima su sa sanitarnom opremom i sa baterijama i slavinama za toplu i hladnu vodu.
– Instalacije centralnog grejanja sa podstanicom.
– Parterno uređenje placa oko zgrade.

2. OPŠTI USLOVI

2.1. Početna cena stanova na licitaciji je :
– 550 EVRA po m2 stambenog prostora za: prizemlje, prvi, drugi i treći sprat.
– 450 EVRA po m2 stambenog prostora za potkrovlje.
2.2. Pravo učešća na oglasu imaju sva pravna i fizička lica. Prijava sadrži:
– oznaku stambene jedinice na koju se ponuda odnosi,
– ime i prezime lica, adresu i JMBG, odnosno naziv i sedište pravnog lica, izvod iz registra privrednih subjekata, matični broj i PIB (Rešenje o registraciji APR – a, overenu fotokopiju za pravna lica),
– overeno punomoćje kojim se predstavnik pravnog lica ovlašćuje da učestvuje u nadmetanju u ime pravog lica,
– overenu izjavu olašćenog lica o prihvatanju svih uslova iz javnog oglasa za pravna lica,
– overenu izjavu o prihvatanju početne cene iz stava 2.1.,
– dokaz o uplati garantnog iznosa uplaćen na račun Opštine Kosjerić broj: 840-811151843-89 model 97, poziv na broj 51- 048, u iznosu od 300 evra za jednu stambenu jedinicu u dinarskoj protivvrednosti po srednjem kursu NBS na dan uplate depozita, i
– broj računa za vraćanje depozita.
2.3. Prijave za kupovinu stanova-stambenih jedinica na oglas za javno nadmetanje, dostaviti u zatvorenom kovertu, preporučenom pošiljkom, putem pošte ili predajom na pisarnicu Opštinske uprave Kosjerić, sa naznakom „PRIJAVA ZA UČEŠĆE NA LICITACIJI – JAVNOM NADMETANjU, ZA OTUĐENjE IZ JAVNE SVOJINE – OPŠTINSKE SVOJINE STAMBENIH JEDINICA, STANOVA – NE OTVARAJ, a na poleđini koverta navesti ime i prezime za fizička lica, odnosno naziv za pravna lica.
2.4. Na javnom nadmetanju obavezno je lično učestvovanje ili učestvovanje putem predstavnika ili punomoćnika uz dostavljanje overenog punomoćja. Nepotpune, neblagovremene i neuredne prijave neće se uzimati u obzir .

3. MESTO I DATUM OTVARANjA PONUDA:

3.1. Rok za dostavljanje ponuda je 10.07.2019. godine do 10 : 00 časova.
3.2. Otvaranje ponuda i Javno nadmetanje biće održano 10.07.2019. godine u 13:00 časova u sali broj 3, Opštinske uprave Kosjerić, u Kosjeriću, ulica Olge Grbić broj 10.

4. USLOVI LICITIRANjA ZA STAMBENE JEDINICE-STANOVE

4.1. Predmet otuđenja u svojinu dobija učesnik koji je u postupku javnog nadmetanja izlicitirao najvišu cenu.
4.2. S obzirom da je do sada održano više licitacija, nepokretnost se može otuđiti ponuđaču po ceni koju je ponudio u prijavi za učešće na licitaciji a koja ne može biti manja od početne cene od 550 evra po m2 stambenog prostora za prizemlje, prvi, drugi i treći sprat i 450 evra po m2 stambenog prostora za potkrovlje.
4.3. Ukoliko lice kome se stvar otuđuje odustane od zaključenja ugovora i isti se ne zaključi u roku od 30 dana od dana pravnosnažnosti Odluke o otuđenju nepokretnosti iz javne svojine, postupak otuđenja se ponavlja za tu stambenu jedinicu, a depozit se ne vraća.
4.4. Depozit izabranog ponuđača se zadržava i uračunava u izlicitiranu cenu.
4.5. Ponuđačima čija se ponuda ne prihvati, iznos depozita će biti vraćen u roku od sedam dana od dana otvaranja ponuda.
4.6. Postupak će se sprovesti u skladu sa odredbama Zakona o javnoj svojini, a najpovoljniji ponuđač je dužan da isplati kupoprodajnu cenu shodno Odluci opštinskog veća broj: 360-6/2019 od dana 31.05.2019.godine na sledeći način:
– ukoliko se kupoprodajna cena isplaćuje putem kredita s obzirom na uslove i mogućnosti odobrenja i realizacije kredita ( u roku od 15 dana od dana realizacije kredita), a najkasnije 60 dana od dana potpisivanja ugovora;
– ukoliko se kupoprodajna cena isplaćuje u gotovom rok isplate je 12 meseci na tri jednake rate i to:
– prva rata u iznosu od 1/3 kupoprodajne cene umanjene za iznos depozita u dinarskoj protivvrednosti po srednjem kursu NBS na dan isplate, u roku od 15 dana od dana zaključenja i overe ugovora,
– Druga rata u iznosu od 1/3 kupoprodajne cene u dinarskoj protivvrednosti po srednjem kursu NBS na dan isplate, u roku od 6 meseci od dana zaključenja i overe ugovora, i
– Treća rata u iznosu od 1/3 kupoprodajne cene u dinarskoj protivvrednosti po srednjem kursu NBS na dan isplate, u roku od 12 meseci od dana zaključenja i overe ugovora,
na račun Budžeta Opštine Kosjerić broj: 840-811151843-89 model 97, poziv na broj 51- 048.
4.7. Useljenje u stambene jedinice je odmah nakon zaključenja i overe ugovora.

5. OSTALI USLOVI

5.1. Troškovi prenosa nepokretnosti padaju na teret kupca, uključujući i porez na prenos apsolutnih prava, kao i overu ugovora kod notara.
5.2.Zainteresovana lica mogu dobiti bliža obaveštenja u vezi Javnog nadmetanja i podnošenja ponuda u opštini Kosjerić, tel: 031 / 781 – 460, kontakt osoba inž.građ. Milinko Krstić.

Broj: 360-6/2019

Nazad
Rani javni uvid PDR „Vidik“ Divčibare
Napred
Izbori za članove Saveta mesne zajednice Brajkovići
Izbornik