Rani javni uvid PDR „Tmuša-Seča Reka“

Kategorija: Javni pozivi

Opštinska uprava opštine Kosjerić, na osnovu člana 45 a. Zakona o planiranju i izgradnji („Službeni glasnik RS“, br. 72/09, 81/09 – ispravka, 64/10 – odluka US, 24/11,121/12,42/13 – odluka US, 50/13 – odluka US, 54/13 – odluka US, 98/13-odluka US, 132/14, 145/14, 83/2018, 31/2019 i 37/2019 – dr. zakon) i člana 37. Pravilnika o sadržini, načinu i postupku izrade dokumenata prostornog i urbanističkog planiranja („Službeni glasnik RS“, br. 32/2019),

OGLAŠAVA
IZLAGANjE NA RANI JAVNI UVID
PLANA DETALjNE REGULACIJE „TMUŠA – SEČA REKA“
U OPŠTINI KOSJERIĆ ZA EKSPLOATACIJU MERMERA

Rani javni uvid trajaće od 16.12.2019. godine zaključno sa 30.12.2019. godine. Materijal je izložen u zgradi Opštine Kosjerić u Kosjeriću, ul. Olge Grbić br. 10, hodnik, na drugom spratu, svakog radnog dana od 8 do 15 časova, kao i na internet strani opštine Kosjerić (www.kosjeric.rs).
Zainteresovanim pravnim i fizičkim licima koja vrše uvid u izloženi materijal nadležna služba, Opštinske uprave Kosjerić pružiće sve potrebne informacije i stručnu pomoć u vezi sa planskim rešenjima i eventualnim davanjem primedbi i sugestija.
Primedbe i sugestije mogu se dostaviti tokom trajanja ranog javnog uvida u pisanom obliku, Odeljenju za urbanizam Opštinske uprave opštine Kosjerić, lično na pisarnici ili poštom, zaključno sa 30.12.2019. godine.
Po završenom ranom javnom uvidu nosilac izrade Plana sačiniće izveštaj koji usvaja Komisija za planove Skupštine opštine Kosjerić.

Odeljenje za urbanizam, izgradnju, inspekcijske poslove
komunalno – stambene i imovinsko – pravne poslove
Opštinske uprave opštine Kosjerić

Dokumentaciju možete preuzeti OVDE.

Nazad
Nacrt Budžeta opštine Kosjerić za 2020. godinu
Napred
Obaveštenje o izborima u MZ Makovište
Izbornik