OGLAŠAVA IZLAGANjE NA RANI JAVNI UVID Druge izmene i dopune Plana generalne regulacije grada Kosjerića

Kategorija: Aktuelnosti, Javni pozivi

Opštinska uprava opštine Kosjerić, na osnovu čl. 45a. Zakona o planiranju i izgradnji („Sl.glasnik RS“, br.72/09, 81/09-ispravka, 64/10-odluka US, 24/11, 121/12, 42/13-odluka US, 50/13-odluka US, 54/13-odluka US, 98/13-odluka US, 132/14, 145/14, 83/2018, 31/2019 i 9/2020) i čl. 37. Pravilnika o sadržini, načinu i postupku izrade dokumenata prostornog i urbanističkog planiranja („Sl.glasnik RS“, br.32/2019),

OGLAŠAVA
IZLAGANjE NA RANI JAVNI UVID
Druge izmene i dopune
Plana generalne regulacije grada Kosjerića

Rani javni uvid trajaće 15 dana, i to počev od 08.12.2022. god. zaključno sa 22.12.2022. god. Materijal je izložen u zgradi Opštine Kosjerić u Kosjeriću, ul. Olge Grbić br.10, hodnik, na drugom spratu, svakog radnog dana od 8 do 15 časova, kao i na internet strani opštine Kosjerić (www.kosjeric.rs).

Zainteresovanim pravnim i fizičkim licima koja vrše uvid u izloženi materijal   nadležna služba Opštinske uprave Kosjerić pružiće sve potrebne informacije i stručnu pomoć u vezi sa pojedinim rešenjima i eventualnim davanjem primedbi i sugestija.

Primedbe i sugestije na izloženi  materijal mogu se dostaviti tokom trajanja ranog javnog uvida u pisanom obliku, Odeljenju za urbanizam Opštinske uprave opštine Kosjerić, lično na pisarnici ili poštom, na adresu Opštinska uprava Kosjerić, Odeljenje za urbanizam,  Olge Grbić 10, Kosjerić 31260, zaključno sa 22.12.2022. godine.

Po završenom ranom javnom uvidu nosilac izrade Plana sačiniće izveštaj koji usvaja Komisija za planove Skupštine opštine Kosjerić.

Propratnu dokumentaciju preuzmite OVDE. 

Odeljenje  za urbanizam, izgradnju, inspekcijske poslove
komunalno – stambene i imovinsko – pravne poslove
Opštinske uprave opštine Kosjerić

Nazad
Odluka o pokretanju postupka javne rasprave na nacrt odluke budžeta opštine Kosjerić za 2023. godinu.
Napred
Izrađena studija “Polazne osnove za tranziciju ka cirkularnoj ekonomiji u opštini Kosjerić”
Izbornik