Оглас о расписивању јавне лицитације – плацеви на Дивчибарама

Категорија: Јавни позиви

На основу Одлуке Општинског већа бр. 360-3/2019 од 28.03.2019. године, и на основу члана 21 Одлуку о отуђењу, размени, прибављању и давању у закуп грађевинског земљишта у јавној својини („Службени лист општине Косјерић“, бр.12/15), Одељење за урбанизам, изградњу, инспекцијске послове, комунално-стамбене и имовинско-правне послове објављује

О Г Л А С
О РАСПИСИВАЊУ ЈАВНЕ ЛИЦИТАЦИЈЕ ЗА ПРОДАЈУ КАТ. ПАРЦЕЛЕ БР. 77/36 ПОВРШИНЕ 0.05.57ха И КАТ. ПАР. БР. 77/37 ПОВРШИНЕ 0.07.12ха, К.О.РОСИЋИ

 

 1. Општина Косјерић, оглашава продају путем јавне лицитације грађевинско земљиште на кат. парцелама бр. 77/36, површине 0.05.57ха и 77/37, површине 0.7.12ха к.о.Росићи;
 2. Грађевинско земљиште се огуђује у својину у виђеном стању као неизграђено. Почетна цена је накнада за прибављање земљишта у својину и не обухвата доприносе за уређење земљишта. Поступак ће се спровести у складу са одредбама Закона о планирању и изградњи и Одлуком о отуђењу, размени, прибављању и давању у закуп грађевинског земљишга у јавној својини („Службени лист општине Косјерић“, бр. 12/15);
 3. Почетни износ цене неизграђеног грађевинског земљишта за катастарске парцеле које су предмет продаје је тржишна вредност грађевинског земљишта коју је утврдио Реиублички орган надлежан за процену тржишне вредности, Пореска управа Косјерић Извештајем од 20.05.2019. године, и износи 5,5 € по m2;
 4. Рок за привођење земљишта намени је 5 година од закључења уговора. Рок се може продужити најдуже за две године због настаих или битно промењених околности;
 5. Право учешћа имају правна и физичка лица са територије Републике Србије, која уплате депозит у висини од 310Е за кта.пар.бр.77/36 и 400 €  за кат. пар. бр.77/37 у динарској противвредности по средњем курсу НБС на дан уплате. Уплату извршити на жиро-рачун бр. 840-841151843-84, позив па број 51-048, Буџет општине Косјерић, са назнаком „уплата депозита за јавну лицитацију“. Депозит се може уплатити најкасније до 05.07.2019. године до 10 часова;
 6. Датум, време и место одржавања јевне лицитације је 05.07.2019. године, у 13 часова у сали бр. З (приземље зграде Општине Косјерић);
 7. Пријава за учествовање у посгупку јавног надметања, се достављају Комисији у затвореној коверти, путем поште или предајом на писарници Општинске управе Косјерић,. са назнаком „ПРИЈАВА ЗА УЧЕШЋЕ НА ЛИЦИТАЦИЈИ – ЈАВНОМ НАДМЕТАЊУ, ЗА ОТУЋЕЊЕ ИЗ ЈАВНЕ СВОЈИНЕ – ОПШТИНСКЕ СВОЈИНЕ
  (навести непокретност за коју се лицитира) – НЕ ОТВАРАЈ“, а на полеђини коверта навесги име и презиме за физичка лица, односно назив правног лица, са видљивом назнаком на коју локацију се односи и ко је подносилац пријаве;
 8. Пријава физичких лица треба да садржи: Име и презиме, пребивалиште ЈМБГ, број личне карте, број телефона, адресу и мора бити потписана.
  Пријава правног лица и предузетника мора да садржи: назив и седиште правног лица, ПИБ, магични број, потпис овлашћеног лица оверен печатом, број телефона, име и презиме особе за контакт. Уз пријаву, правно лице, прилаже извод из регистра надлежног органа (Решење о регистрацији АПР-а, оверену фотокопију за правна лица);
 9. Уз пријаву, подноси се доказ о уплати депозита;
 10. Уз пријаву, мора да се доставити оверена Изјава подносиоца пријаве да прихвата све услове из јавног огласа;
 11. Потписану изјаву о прихватању почетне цене;
 12. Пријава мора да садржи износ понуђене цене, који је исти или већи од почетног износа утврђеног огласом;
 13. На јавном надметању обавезно је лично учествовање или учествовање путем представника или пуномоћника уз достављање овереног пуномоћја. Непотпуне, неблаговремене и неуредне пријаве неће се узимати у обзир;
 14. Пријава је непотпуна ако не садржи све што је прописано, ако нису приложене све исправе односно ако не садржи све податке предвиђене јавним огласом;
 15. Парцела која је предмет продаје доделиће се оном учеснику лицитације који понуди највишу цену на лицитацији;
 16. Депозит уплаћен на депозитни рачун у поступку јавног оглашавања представља део укупне цене земљишта и не враћа понуђачу чију понуду, у поступку јавног надметања, Комисија прихвати као најповољнију, већ се исти задржава и рачуна као аванс за уплату купопродајне цене. Разлику између депозитног износа и купопродајне цене купац ће уплатити на рачун Општине Косјерић, а у сагласности са одредбама уговора о купопродаји који буде закључен. У случају одустајања од потписивања уговора о купопродаји депозит се задржава, тј. уплаћени депозит се не враћа. Осталим понуђачима уплаћени депозит се враћа у року од 10 (десет) дана, од дана одржане седнице Комисије, на исти начин на који је уплаћен;
 17. Уговор о купопродаји се закључује са учесником који понуди највишу цену на дан одржавања лицитације. Купљену парцелу купац може да исплати у целости или на рате у складу са Одлуком о отуђењу, размени, прибављању и давању у закуп грађевинског земљишта у јавној својини („Службени лист општине Косјерић“, бр.12/15). У случају да купац не исплати уговорену цену у уговореном року, сматраће се да је одустао од куповине и нема права на повраћај депозита;
 18. Општина задржава право да одустане и поништи јавни оглас о отуђењу непокретности грађевинског земљишта, без права накнаде штете заинтересованим лицима;
 19. Детаљније информације у вези са продајом парцеле путем јавне лицитације могу се добити на мобилни телефон број: 060/82 56 211, Милинко Крстић;
 20. Оглас објавити на огласној табли Општинске управе, сајту општине Косјерић и локалној радо станици „106“.

Број: 360-3/2019
У Косјерићу, дана 04.06.2019. године.

ОДЕЉЕЊЕ ЗА УРБАНИЗАМ, ИЗГРАДЊУ, ИНСПЕКЦИЈСКЕ ПОСЛОВЕ, КОМУНАЛНО-СТАМБЕНЕ И ИМОВИНСКО-ПРАВНЕ ПОСЛОВЕ

Назад
Оглас за отуђење путничког моторног возила из јавне својине општине Косјерић
Напред
Јавни позив за доказивање права пречег закупа пољопривредног земљишта у државној својини на територији општине Косјерић за 2022. годину
Изборник