Obaveštenje o podnetom zahtevu za davanje saglasnosti na Studiju o proceni uticaja radio bazne stanice – „Telekom Srbija“ a.d. Beograd

Kategorija: Javni pozivi

OPŠTINSKA UPRAVA OPŠTINE KOSJERIĆ

objavljuje

O B A V E Š T E Nj E
o podnetom zahtevu za davanje saglasnosti na studiju o proceni
uticaja

Nosilac projekta, Preduzeće za telekomunikacije „Telekom Srbije“ a.d. Beograd, ul. Takovska 2, podneo je Opštinskoj upravi opštine Kosjerić, zahtev za davanje saglasnosti na Studiju o proceni uticaja radio bazne stanice UEU117/UEL117 „KOSJERIĆ (DOM KULTURE)“ u ul. Olge Grbić 5 u Kosjeriću, na kat.par. 726 KO Varoš Kosjerić, na teritoriji opštine Kosjerić.

U skladu sa članom 3. stav 1. Pravilnika o postupku javnog uvida, prezentaciji i javnoj raspravi o studiji o proceni uticaja na životnu sredinu („Službeni glasnik RS“, broj 69/2005), uvid u podnetu Studiju može se izvršiti u Opštinskoj upravi opštine Kosjerić, ul. Olge Grbić 10, kancelarija broj 31, svakog radnog dana od 08,00 do 12,00 časova, a u roku od 20 dana od dana objavljivanja ovog obaveštenja.

U skladu sa članom 6. stav 2. i sa članom 6. navedenog Pravilnika, primedbe i mišljenja na Studiju se podnose u pisanom obliku i dostavljaju Opštinskoj upravi opštine Kosjerić u Kosjeriću, ul. Olge Grbić 10.

U skladu sa članom 20. stav 3. Zakona o proceni uticaja na životnu sredinu („Službeni glasnik RS“, broj 135/04) i sa članom 5. navedenog Pravilnika, dana 05.10.2018. godine, sa početkom u 12,00 časova, biće održana javna rasprava i prezentacija predmetne Studije u Opštinskoj upravi Kosjerić, ul Olge Grbić broj 10, sala broj 3.

Tekst Studije možete preuzeti OVDE
Kraći netehnički prikaz možete preuzeti OVDE.
Obaveštenje o javnom uvidu objavljeno u listu „Vesti“ možete preuzeti OVDE

PRILOG I – Izveštaj o ispitivanju elektromagnetnog polja možete preuzeti OVDE
PRILOG II – Kopiju plana vodova možete preuzeti OVDE
PRILOG II – Kopiju plana možete preuzeti OVDE
PRILOG II – List nepokretnosti možete preuzeti OVDE
PRILOG II – Informaciju o lokaciji možete preuzeti OVDE
PRILOG II – Rešenje o potrebi izrade Studije možete preuzeti OVDE

Nazad
Drugi javni poziv nezaposlenima za dodelu subvencije za samozapošljavanje u 2018. godini
Napred
Konkurs za dodelu sredstava za ostvarivanje prava na podsticaje za mlade bračne parove u ruralnim sredinama u opštini Kosjerić u 2018. godini
Izbornik