Конкурс за регресивање вештачког осемењавања крава и крмача у 2018. години

Категорија: Јавни позиви

На основу члана 13. Закона о подстицајима у пољопривреди и руралном развоју („Службени гласник РС“, број 10/2013, 142/2014, 103/2015 и 101/2016), тачке 2.1. Програма подршке за спровођење пољопривредне политике и политике руралног развоја општине Косјерић за 2018. годину („Службени лист општине Косјерић“, бр.5/18) и Одлуке Председника општине Косјерић број: 320-30/2018 од 29.11.2018. године, Председник општине Косјерић расписује:

К О Н К У Р С
ЗА
РЕГРЕСИРАЊЕ ВЕШТАЧКОГ ОСЕМЕЊАВАЊА КРАВА И КРМАЧА У 2018. ГОДИНИ

УСЛОВИ КОНКУРСА:

 • Право на регресирање вештачког осемењавања имају сва регистрована пољопривредна газдинства са територије општине Косјерић.
 • Грла за која се подноси захтев за регрес морају бити у власништву носиоца ила члана пољопривредног газдинства.
 • Право за регрес имају пољопривредници за прво осемењавање крава и крмача.
 • Висина регреса за вештачко осемењавање износи 900 динара по осемењеној крави и 600 динара по осемењеној крмачи.
 • Опредељена средства по Програму подршке за спровођење пољопривредне политике и политике руралног развоја за подручије општине Косјерић за ове намене су 2 милиона динара.
 • Исплата регреса вршиће се по редоследу подношења захтева све до момента утрошка опредељених средстава.
 • Једно домаћинство може у току трајања конкурса поднети само један захтев без обзира на број грла за која подноси захтев.
 • Општина Косјерић ће регресирати вештачко осемењавање крава и крмача које је извршено у периоду од 01.01.2018. до 28.12.2018. године.
 • Захтев за субвенцију се подноси на прописаном обрасцу преко писарнице општинске управе, претходно административно проверен од стране саветника за пољопривреду ОУ.

УЗ ЗАХТЕВ СЕ ПРИЛАЖЕ СЛЕДЕЋА ДОКУМЕНТАЦИЈА:

 • Фотокопија Потврде о активном статусу у регистру пољопривредних газдинстава за 2018. годину.
 • Фотокопија пасоша за грла која су вештачки осемењена.
 • Фотокопија Картона (потврде) за вештачко осемењавање издате од стране ветеринарске станице или амбуланте- оргинал на увид.
 • Фотокопија наменског текућег рачуна за пољопривреду отвореног у пословној банци.

Конкурс је отворен од  03.12. до 28.12.2018. године.

Сви Захтеви који су непотпуни и предати ван конкурсног рока неће бити разматрани.

Захтев за регрес можете преузети ОВДЕ

Назад
Јавни увид у нацрт Статута општине Косјерић
Напред
Обавештење у вези грантова у оквиру пројекта „Женско предузетништво и иновације у пословању малих газдинстава“
Изборник