Javno nadmetanje za davanje u zakup Otvorenog olimpijskog bazena sa pratećim sadržajem i opremom u Kosjeriću

Kategorija: Javni pozivi

O G L A S
Javno nadmetanje za davanje u zakup Otvorenog olimpijskog bazena sa pratećim sadržajem i opremom u Kosjeriću

Odluku o dodeli ugovora možete preuzeti OVDE

USLOVI OGLASA:

 

Otvoreni olimpijski bazen sa pratećim sadržajem (restoran i tobogan) i opremom (35 ležaljki i 20 suncobrana i dr.) u Kosjeriću daju se u zakup u VIĐENOM STANjU.

Pravo učešća u postupku javnog nadmetanja imaju PRAVNA LICA i PREDUZETNICI.

 • Pravo učešća u postupku nemaju lica koja na dan podnošenja prijave u poslovnim knjigama imaju evidentirano bilo kakvo dospelo, a neizmireno dugovanje i čiji osnivači, članovi društva, zastupnici i prokuristi, koji su kao takvi upisani u odgovarajući registar pravnih lica, imaju evidentirano bilo kakvo dospelo, a neizmireno dugovanje. Što se dokazuje overenom izjavom ponuđača.
 • Ugovor o zakupu zaključuje se na određeno vreme od četiri godine.
 • Izlicitirana cena zakupa se plaća do 15. septembra za tekuću godinu.
 • Podnosilac prijave za javno nadmetanje treba da ima 4 prijavljena radnika po podacima iz završnog računa za 2016. godine i godišnji promet u 2015. godini i 2016. godini po završnim računima u iznosu od po najmanje 5 miliona dinara godišnje.
 • Utrošena električna energija za objekat koji je predmet zakupa za mesece jul i avgust za 2017. godine i jun, jul i avgust za naredne godine zakupa, plaća Opština Kosjerić u iznosu od 60%, a budući zakupac u iznosu od 40%, prema računima nadležnog javnog preduzeća.
 • Cena vode je 24,20 dinara /m3 sa uračunatim PDV-om.
 • Cena ulaznice ne može biti, za celodnevni boravak na bazenu, veća od 2 eura za odrasle i 1 euro za decu.
 • Minimalno radno vreme bazena je od 9 časova do 20 časova u periodu sezone kupanja koja traje od 01.06.-01.09. Nepokretnost koja je predmet zakupa ne može se izdavati u podzakup.

Nepokretnost se daje u zakup prikupljanjem ponuda javnim pozivom i javnim nadmetanjem po otvaranju ponuda.

Ponude se podnose u zatvorenoj koverti sa naznakom „Javno nadmetanje za otvoreni olimpijski bazen u Kosjeriću“.

Ponuđeni iznos naknade u postupku prikupljanja ponuda ne može biti niži od 500 eura u dinarskoj protivvrednosti.

Po sprovedenom postupku javnog otvaranja ponuda najpovoljnija ponuda data u postpku prikupljanja ponuda je početna cena za javno nadmetanje.

Nepokretnost se daje u zakup učesniku koji je dao najpovoljniju ponudu u postupku javnog nadmetanja.

Postupak javnog nadmetanja smatra se uspelim i u slučaju dostavljanja jedne ispravne prijave za učešće u oglasu, kojom se podnosolac prijave registruje i prisustvuje javnom nadmetanju i proglašava zakupce ako prihvati početnu visinu zakupnine po kojoj se nepokretnost može dati u zakup.

U slučaju da se na oglas ne javi niko, postupak se ponavlja u roku koji ne može biti kraći od 8 dana.

Uredna prijava treba da sadrži:

 1. Osim dokaza o uplati depozita u visini od 300.000,00 dinara na račun Budžeta Opštine Kosjerić broj 840-742155843-80 model 97 poziv na broj 51-048 za učešće na javnom nadmetanju prijava treba da sadrži: naziv podnosioca prijave, adresu sedišta i kontakt telefon, matični broj i PIB, kopiju rešenja o upisu pravnog lica u registar kod nadležnog organa, kopija potvrde o izvršenom evidentiranju za PDV i ugovor o otvaranju i vođenju računa kod poslovne banke.
 2. Za IMAOCE RADNjE – naziv radnje, kopija rešenja o upisu preduzetnika u registar kod nadležnog organa, kopija potvrde o izvršenom evidentiranju za PDV, ukoliko je u sistemu PDV-a ugovor o otvaranju i vođenju računa kod poslovne banke i fotokopija lične karte.
 3. OVERENO PUNOMOĆJE – za lice koje zastupa podnosioca prijave, ako podnosilac neće biti prisutan na javnom nadmetanju.
 4. Overenu izjavu podnosioca prijave da prihvata uslove iz javnog oglasa.
 5. Uz prijavu je potrebno dostaviti i dokaz o uplati depozita.
 6. Broj računa za vraćanje depozita.

Prijave za učešće na javnom nadmetanju podnose se opštinskoj pisarnici Opštinske uprave Kosjerić, Olge Grbić 10 u Kosjeriću ili preko pošte preporučenom pošiljkom.

Javno nadmetanje će se održati 22. juna 2017. godine, u 10:30 sati, u sali br. 5 (prizemlje) Opština Kosjerić.

NAPOMENE:

 1. PRAVO UČEŠĆA NA JAVNOM NADMETANjU IMAJU SAMO PRAVNA LICA I PREDUZETNICI KOJA PODNESU UREDNU PRIJAVU.
 2. BUDUĆEM ZAKUPCU KOJI IZLICITIRA NAJVIŠI IZNOS ZAKUPNINE, KAO ZAKUPCU KOJI ODUSTANE OD DATE PONUDE, UPLAĆENI DEPOZIT NEĆE BITI VRAĆEN.
 3. DEPOZIT ZA UČEŠĆE NA JAVNOM NADMETANjU BIĆE VRAĆEN U ROKU OD 10 (DESET) RADNIH DANA OD DANA ODRŽAVANjA JAVNOG NADMETANjA.
 4. UPLATA DEPOZITA OD STRANE LICA KOJE NIJE PODNOSILAC PRIJAVE NEĆE BITI PRIHVAĆENA, TE ĆE SE PRIJAVA UZ TAKO UPLAĆENI DEPOZIT SMATRATI NEUREDNOM.
 5. DEPOZIT OD 300.000,00 DINARA SE VRAĆA ZAKUPCA NAKON ISTEKA UGOVORA I PREDSTAVLjA SREDSTVO OBEZBEĐENjA ZA DOBRO IZVRŠAVANjE OBAVEZA.

Poslednji dan za podnošenje prijava je 22. jun 2017. godine, 10 časova. Neblagovremene i neuredne ponude odbacuju se.

Neuredna je ponuda podneta podneta u otvorenoj koverti ili bez vidljive oznake za koje javno nadmetanje se odnosi, kao i punuda u kojoj je ponuđeni iznos manji od utvrđenog početnog iznosa.

Za sve dodatne informacije zainteresovani se mogu javiti na brojeve telefona 031-781-460 (od 7:30 do 15:30 sati ) kontakt osobe : Marko Marković i Milinko Krstić.

Oglas za javno nadmetanje objaviti na: oglasnoj tabli opštinske uprave, sajtu Opštine Kosjerić, Radio 106 i TV „LAV“.

ZA OPŠTINU KOSJERIĆ
KOMISIJA

Nazad
Javni poziv za učešće na javnoj licitaciji za prodaju korišćenog aluminijumskog lima
Napred
Konkurs za prijem dece u PU „Olga Grbić“
Izbornik