Javni poziv za učešće na javnoj licitaciji za prodaju korišćenog aluminijumskog lima

Kategorija: Javni pozivi

Na osnovu tačke 2. Odluke Opštinskog veća opštine Kosjerić o pokretanju postupka za otuđenje iz javne svojine opštine Kosjerić pokretnih stvari-korišćenih stvari aluminijumskog lima, br.404-14/2017 od 07. februara 2017. godine, Komisija za otuđenje iz javne svojine pokretnih stvari-korišćenog aluminijumskog lima, objavljuje:

O G L A S
O RASPISIVANjU JAVNE LICITACIJE ZA PRODAJU KORIŠĆENOG ALUMINIJUMSKOG LIMA

Opština Kosjerić, oglašava prodaju putem javne licitacije korišćenog aluminijumskog lima, površine oko 400 m2, koji je skinut sa krova zgrade opštine prilikom izvođenja radova na rekonstrukciji krova, po početnoj ceni od 48.000,00 dinara, nezavisno od tačne površine lima koji se prodaje.

Lim se prodaje u viđenom stanju, bez prava kupca na naknadnu reklamaciju.

Pravo učešća imaju pravna i fizička lica sa teritorije Republike Srbije, koja uplate depozit u visini od 10% od početne cene lima koji licitiraju. Uplatu depozita izvršiti na račun broj 840-812151843-08 poziv na broj 51-048 – Budžet opštine Kosjerić, sa naznakom uplata depozita za javnu licitaciju. Depozit se može ulpatiti najkasnije do ponedeljka, 06. marta 2017. godine do 09,00 časova.

Datum, vreme i mesto održavanja javne licitacije je 06. mart 2017. godine, u 11,00 časova u sali broj 5 (prizemlje zgrade Opštine Kosjerć).

Prijava fizičkih lica treba da sadrži: ime i prezime, prebivalište, JMBG, broj lične karte, broj telefona.

Prijava pravnih lica treba da sadrži: naziv i sedište pravnog lica, PIB, matični broj, potpis ovlašćenog lica overen pečatom, broj telefona, ime i prezime osobe za kontakt.

Lim koji je predmet prodaje dodeliće se onom učesniku licitacije koji ponudi najvišu cenu na licitaciji (za ukupnu količinu lima).

Svi zainteresovani ponuđači su dužni da na početku licitacije dostave Komisiji priznanicu o uplati depozita.

Depozit se ne vraća ponuđaču čiju ponudu Komisija prihvati kao najpovoljniju, već se ista zadržava i računa kao avans za uplatu kupoprodajne cene. Razliku između deponovanog iznosa i kupoprodajne cene kupac će uplatiti na račun Opštine Kosjerić, a u saglasnosti sa odredbama ugovora o kupoprodaji koji bude zaključen. U slučaju odustajanja od potpisivanja ugovora o kupoprodaji depozit se zadržava, tj. uplaćeni depozit se ne vraća. Ostalim ponuđačima uplaćeni depozit se vraća u roku od 5 (pet) dana na isti način na koji je uplaćen.

Ugovor o kupoprodaji se zaključuje sa učesnikom koji ponudi najvišu cenu na dan održavanja licitacije. Kupljeni lim kupac je dužan da isplati u celosti, u roku od 5 dana od dana potpisivanja kupoprodajnog ugovora. U slučaju da kupac ne isplati ugovorenu cenu u ugovorenom roku, smatraće se da je odustao od kupovine i nema pravo na povraćaj depozita.

Kupac je dužan da lim preuzme i odveze na dan održavanja licitacije i potpisivanja ugovora, odnosno 06. marta 2017. godine.

Detaljnije informacije u vezi sa prodajom lima putem javne licitacije mogu se dobiti na mob. telefon broj 060/82-56-211 Milinko Krstić, zainteresovani kupci mogu izvršiti uvid u lim koji se prodaje na parkingu iza zgrade Opštine.

Oglas objaviti na oglasnoj tabli Opštinske uprave, sajtu opštine Kosjerić i lokalnoj radio stanici 106.

KOMISIJA ZA OTUĐENjE IZ JAVNE SVOJINE POKRETNIH STVARI- KORIŠĆENOG ALUMINIJUMSKOG LIMA

Nazad
Javni uvid – PDR MHE „Lastva“
Napred
Javno nadmetanje za davanje u zakup Otvorenog olimpijskog bazena sa pratećim sadržajem i opremom u Kosjeriću
Izbornik