Јавни увид – ПДР МХЕ „Ластва“

Категорија: Јавни позиви

Општинска управа општине Косјерић, на основу члана 50. Закона о планирању и изградњи („Службени гласник РС“, бр.72/09, 81/09-исправка, 64/10-одлука УС, 24/11, 121/12, 42/13-одлука УС, 50/13-одлука УС, 54/13-одлука УС, 98/13-одлука УС, 132/14 и 145/14) и члана 54. Правилника о садржини, начину и поступку израде докумената просторног и урбанистичког планирања („Службени гласник РС“, бр. 64/15),

О Г Л А Ш А В А
ИЗЛАГАЊЕ НА ЈАВНИ УВИД
ПЛАНА ДЕТАЉНЕ РЕГУЛАЦИЈЕ ЗА ИЗГРАДЊУ МХЕ „ЛАСТВА“
И
ИЗВЕШТАЈА О СТРАТЕШКОЈ ПРОЦЕНИ УТИЦАЈА ПЛАНА ДЕТАЉНЕ РЕГУЛАЦИЈЕ „ЛАСТВА“НА ЖИВОТНУ СРЕДИНУ

Јавни увид трајаће 30 дана, од 30.01.2017. године закључно са 01.03.2017. године. Материјал је изложен у згради Општине Косјерић у Косјерићу, ул. Олге Грбић бр. 10, ходник у приземљу, сваког радног дана од 7 до 15 часова, као и на интернет страни општине Косјерић (www.kosjeric.rs).

Заинтересованим правним и физичким лицима која врше увид у изложени материјал Плана детаљне регулације „Ластва“, Одељење за урбанизам, инвестиције, изградњу и инспекцијске послове Општинске управе општине Косјерић (сала број 5 у приземљу), пружиће све потребне информације и стручну помоћ у вези са појединим решењима и евентуалним давањем примедби и сугестија.

Примедбе и сугестије на изложени материјал могу се доставити током трајања јавног увида у писаном облику, Одељењу за урбанизам, инвестиције, изградњу и инспекцијске послове Општинске управе општине Косјерић, лично на писарници или поштом, закључно са 01.03.2017. године.

По завршеном јавном увиду у нацрт планског документа, Комисија за планове општине Косјерић одржава јавну седницу и припрема извештај о обављеном јавном увиду у нацрт планског документа.

Јавна седница Комисије за планове одржаће се 02.03.2017. године у сали Народне библиотеке на првом спрату.

Јавној седници могу присуствовати правна и физичка лица која су поднела примедбе на плански документ.

Одељење за урбанизам, инвестиције, изградњу и инспекцијске послове
Општинске управе општине Косјерић

Текст плана можете преузети ОВДЕ
Постојећу намену површина можете преузети ОВДЕ.
Саобраћај можете преузети ОВДЕ
План парцелације можете преузети ОВДЕ.
Спровођење можете преузети ОВДЕ.
Стратешку процену утицаја можете преузети ОВДЕ

Назад
Реализовани јавни радови у 2016. години
Напред
Јавни позив за учешће на јавној лицитацији за продају коришћеног алуминијумског лима
Изборник