Javni uvid nacrta izmene Plana detaljne regulacije „Vidik“ Divčibare

Kategorija: Javni pozivi

Opštinska uprava opštine Kosjerić , na osnovu čl. 50 . Zakona o planiranju i izgradnji („Službeni glasnik RS“, br. 72/09, 81/09 ispravka, 64/10 odluka US, 24/11, 121/12, 42/13 odluka US, 50/13 odluka US, 54/13 odluka US, 98/13 odluka US, 132/14 , 145/14, 83/2018 i 3 1/2019 i čl. 57 Pravilnika o sadržini, načinu i postupku izrade dokumenata prostornog i urbanističkog planiranja („Službeni glasnik RS“, 32/2019),

OGLAŠAVA
IZLAGANjE NA JAVNI UVID NACRTA IZMENE PLANA DETALjNE REGULACIJE „VIDIK“ DIVČIBARE

Javni uvid trajaće 30 dana, i to od 25.07.2019. godine zaključno sa 23.08.2019. godine. Materijal je izložen u zgradi Opštine Kosjerić u Kosjeriću, ul. Olge Grbić br. 10, hodnik, na drugom spratu, svakog radnog dana od 8 do 15 časova, kao i na internet strani opštine Kosjerić (www.kosjeric.rs).
Zainteresovanim pravnim i fizičkim licima koja vrše uvid u izloženi materijal, nadležna služba Opštinske uprave Kosjerić pružiće sve potrebne informacije i stručnu pomoć u vezi sa pojedinim rešenjima i eventualnim davanjem primedbi i sugestija.
Primedbe i sugestije na Nacrt izmene plana detaljne regulacije „Vidik“ mogu se dostaviti tokom trajanja javnog uvida u pisanom obliku, Odeljenju za urbanizam Opštinske uprave opštine Kosjerić, lično na pisarnici ili poštom, zaključno sa 23. 0 8 201 9 god ine
Javna sednica Komisije za planove održaće se 27.08.2019. godine, sa početkom u 12 časova u zgradi opštine Kosjerić, sala broj 3 u prizemlju.
Nakon obavljenog javnog uvida, Komisija za planove Skupštine opštine Kosjerić, sačiniće izveštaj.

Odeljenje za urbanizam, izgradnju, inspekcijske poslove komunalno stambene i imovinsko pravne poslove Opštinske uprave o pštine Kosjerić

Nacrt teksta Plana možete preuzeti OVDE
Grafičku dokumentaciju možete preuzeti OVDE

Nazad
Javna licitacija za prodaju hrane i pića za učesnike i posetioce turnira za vreme trajanja turnira „Kosjerić 2019“ u vremenu od 16:00 časova do 01:00 čas
Napred
Konkurs za sufinansiranje projekata proizvodnje medijskih sadržaja iz oblasti javnog informisanja na teritoriji opštine Kosjerić u 2019. godini
Izbornik