Javni poziv za učešće na licitaciji – stanovi i garaže, avgust 2020.

Kategorija: Javni pozivi

JAVNI POZIV
ZA UČEŠĆE NA LICITACIJI – JAVNOM NADMETANjU ZA OTUĐENjE IZ JAVNE SVOJINE – OPŠTINSKE SVOJINE STAMBENIH JEDINICA I GARAŽA

1.PREDMET NADMETANjA

1.1. Otuđenje iz javne svojine-opštinske svojine stambenih jedinica-stanova, i to:

I. Stambena jedinica u stambenoj zgradi kod Crkve, na kat. parceli broj 1233, upisana u List nepokretnosti broj 1869 KO Varoš Kosjerić, u Lameli A1, Ulaz 1, potkrovlje, tip stana jednosoban, označena kao stan broj 19, površine P = 42 ¬m2,
II. Stambena jedinica u stambenoj zgradi kod Crkve, na kat. parceli broj 1233, upisana u List nepokretnosti broj 1869 KO Varoš Kosjerić, u Lameli A2, Ulaz 2, na prvom spratu, tip stana dvosoban, označena kao stan broj 6, površine P = 76 m2,
III. Stambena jedinica u stambenoj zgradi kod Crkve, na kat. parceli broj 1233, upisana u List nepokretnosti broj 1869 KO Varoš Kosjerić, u Lameli A2, Ulaz 2, na trećem spratu, tip stana dvosoban, označena kao stan broj 16, površine P = 76 m2,
IV. Stambena jedinica u stambenoj zgradi kod Crkve, na kat. parceli broj 1233, upisana u List nepokretnosti broj 1869 KO Varoš Kosjerić, u Lameli A2, Ulaz 2, potkrovlje, tip stana – jednosoban, označen kao stan broj 21, površine P = 45 m2

Stambene jedinice se otuđuju u svojinu po sistemu „KLjUČ U RUKE“, što podrazumeva:
– Svi zidovi i plafoni malterisani, a potom obojeni poludisperzivnom bojom sa svim potrebnim predradnjama. Zidovi kupatila i kuhinja obloženi zidnim keramičkim pločicama prve klase u lepku preko maltera. U kupatilima pločice postavljene 2,00m1 a u kuhinjama do 1,50 m1 do kote gotovog poda.
– Podovi u sobama i predsobljima urađeni od hrastovog parketa prve klase položenog u lepku preko cementne košuljice.
– Podovi u kupatilima, ostavama, kuhinji i na lođama urađeni od podnih keramičkih pločica postavljenih u lepku preko cementne košuljice.
– Sva unutrašnja vrata klasična duplo šperovana u štoku od kvalitetne čamove građe u svemu prema šemi stolarije finalno obojena dva puta masnom bojom sa lakiranjem. U parapetima prozora ugrađene klupice od kvalitetnog čamovog drveta i finalno obrađene dva puta poliuretan bojom po izboru projektanta.
– U objektu instalacije vodovoda i kanalizacije i instalacije jake i slabe struje.
– Instalacije u stanovima podrazumevaju elektro instalacije sa opremom za na zid, bez svetiljki na zidovima i plafonima,
– Instalacije vodovoda i kanalizacije u stanovima su sa sanitarnom opremom i sa baterijama i slavinama za toplu i hladnu vodu.
– Instalacije centralnog grejanja sa podstanicom.
– Parterno uređenje placa oko zgrade.

1.2. Otuđenje iz javne svojine-opštinske svojine garažnog mesta – garaža

Garaže u javnoj svojini-opštinskoj svojini, kod stambene zgrade kod Crkve, na kat.par.br.1233 KO Varoš Kosjerić, ulica Prote Dragoljuba Popovića, u viđenom stanju, ukupno 4 garaže, numerisane rednim brojem 3, 7, 8 i 14 iz pravca ulice Svetosavske u Kosjeriću.

Sve garaže koje su predmet prodaje površine su 15,12 m2.

Garaže se otuđuju u svojinu u sledećem stanju:
– Garaže su suterenske prostorije, sa armirano-betonskim zidovima i ravno armirano-betonskom krovnom pločom, hidroizolovane poliuretanskim hidroizolacionim premazom.
– Podna obrada je zaribani beton. Zidovi u garažnim metima malterisani a delom su garažna mesta podeljena sa metalnom ogradom u punoj visini prostorije.
– U objektu je izvedena instalacija jake struje sa osvetljenjem, sa potrebnim brojem svetiljki i utičnica.
– Ulazna vrata na svim garažnim mestima su aluminijumska segmentna d=0,55mm, sa električnim pogonom i na daljinsko otvaranje.

2. OPŠTI USLOVI

2.1. Početna cena stambenih jedinica – stanova na licitaciji je:
– 550 EVRA po m2 stambenog prostora za: prizemlje, prvi, drugi i treći sprat.
– 450 EVRA po m2 stambenog prostora za potkrovlje zgrade.

2.2. Cena garažnog mesta u Kosjeriću u ulici Prote Dragoljuba Popovića utvrđena je procenom licenciranog procenitelja Agencije „Olimpija“ doo iz Užica, tako da je utvrđena početna cena 3.326,00 evra za jedno garažno mesto.

2.3. Pravo učešća na oglasu imaju sva pravna i fizička lica. Prijava sadrži:
– oznaku stambene jedinice na koju se ponuda odnosi, odnosno oznaku garaže na koju se ponuda odnosi,
– ime i prezime lica, adresu i JMBG, odnosno naziv i sedište pravnog lica, izvod iz registra privrednih subjekata, matični broj i PIB (Rešenje o registraciji APR – a, overenu fotokopiju za pravna lica), potpisana od strane ovlašćenog lica i overena pečatom.
– overeno punomoćje, overeno u sudu ili kod notara, kojim se predstavnik pravnog lica ovlašćuje da učestvuje u nadmetanju u ime pravog lica,
– overenu izjavu ovlašćenog lica o prihvatanju svih uslova iz javnog oglasa za pravna lica,
– overenu izjavu o prihvatanju početne cene iz stava 2.1. ili stava 2.2. ovog javnog poziva,
– dokaz o uplati garantnog iznosa uplaćen na račun Opštine Kosjerić broj: 840-811151843-89 model 97, poziv na broj 51- 048, u iznosu od 300 evra za jednu stambenu jedinicu ili za jedno garažno mesto (garažu) u dinarskoj protivvrednosti po srednjem kursu NBS na dan uplate depozita (svaki učesnik može da podnese prijavu na osnovu ovako uplaćenog depozita za svaku stambenu jedinicu ili garažu, odnosno za više stambenih jedinica ili više garažnih mesta), i
– broj računa za vraćanje depozita.

2.4. Prijave za kupovinu stambenih jedinica – stanova ili garažnog mesta – garaža na oglas za javno nadmetanje, dostaviti u zatvorenom kovertu, preporučenom pošiljkom, putem pošte ili predajom na pisarnicu Opštinske uprave Kosjerić, sa naznakom „PRIJAVA ZA UČEŠĆE NA LICITACIJI – JAVNOM NADMETANjU, ZA OTUĐENjE IZ JAVNE SVOJINE – OPŠTINSKE SVOJINE ________________________________– NE OTVARAJ, (navesti nepokretnost za koju se licitira) a na poleđini koverta navesti ime i prezime za fizička lica, odnosno naziv za pravna lica.

2.5. Na javnom nadmetanju obavezno je lično učestvovanje ili učestvovanje putem predstavnika ili punomoćnika uz dostavljanje overenog punomoćja. Nepotpune, neblagovremene i neuredne prijave neće se uzimati u obzir.

3. MESTO I DATUM OTVARANjA PONUDA:

3.1. Rok za dostavljanje ponuda je 14.09.2020. godine do 10 : 00 časova.
3.2. Otvaranje ponuda i Javno nadmetanje biće održano 14.09.2020. godine u 13:00 časova u sali broj 3, Opštinske uprave Kosjerić, u Kosjeriću, ulica Olge Grbić broj 10.

4. USLOVI LICITIRANjA ZA STAMBENE JEDINICE I GARAŽE

4.1. Predmet otuđenja u svojinu dobija učesnik koji je u postupku javnog nadmetanja izlicitirao najvišu cenu.
4.2. S obzirom da je do sada održano više licitacija, stambena jedinica se može otuđiti ponuđaču po ceni koju je ponudio u prijavi za učešće na licitaciji a koja ne može biti manja od početne cene od 550 evra po m2 stambenog prostora za prizemlje, prvi, drugi i treći sprat i 450 evra po m2 stambenog prostora za potkrovlje, dok se garaža može otuđiti ponuđaču po ceni koju je ponudio u prijavi za učešće na licitaciji a koja ne može biti manja od 3.326,00 evra za jedno garažno mesto.
4.3. Ukoliko lice kome se stvar otuđuje odustane od zaključenja ugovora i isti se ne zaključi u roku od 30 dana od dana dostavljanja Odluke o otuđenju nepokretnosti iz javne svojine, postupak otuđenja se ponavlja za tu stambenu jedinicu, odnosno garažu, a depozit se ne vraća.
4.4. Depozit izabranog ponuđača se zadržava i uračunava u izlicitiranu cenu.
4.5. Ponuđačima čija se ponuda ne prihvati, iznos depozita će biti vraćen u roku od deset dana od dana otvaranja ponuda.
4.6. Opština zadržava pravo da odustane i poništi javni oglas o otuđenju nepokretnosti, stanova i garaža, bez prava naknade štete zainteresovanim licima;
4.7. Postupak će se sprovesti u skladu sa odredbama Zakona o javnoj svojini, a najpovoljniji ponuđač je dužan da isplati kupoprodajnu cenu shodno Odluci opštinskog veća broj: 360-4/2020 od dana 10.08.2020.godine na sledeći način:
– ukoliko se kupoprodajna cena isplaćuje putem kredita s obzirom na uslove i mogućnosti odobrenja i realizacije kredita ( u roku od 15 dana od dana realizacije kredita), a najkasnije 60 dana od dana potpisivanja ugovora;
– ukoliko se kupoprodajna cena isplaćuje u gotovom rok isplate je 12 meseci na tri jednake rate i to:
-1. rata u iznosu od 1/3 kupoprodajne cene umanjene za iznos depozita u dinarskoj protivvrednosti po srednjem kursu NBS na dan isplate, u roku od 15 dana od dana zaključenja i overe ugovora,
– 2. rata u iznosu od 1/3 kupoprodajne cene u dinarskoj protivvrednosti po srednjem kursu NBS na dan isplate, u roku od 6 meseci od dana zaključenja i overe ugovora, i
– 3. rata u iznosu od 1/3 kupoprodajne cene u dinarskoj protivvrednosti po srednjem kursu NBS na dan isplate, u roku od 12 meseci od dana zaključenja i overe ugovora,
na račun Budžeta Opštine Kosjerić broj: 840-811151843-89 model 97, poziv na broj 51- 048.
4.7. Useljenje u stambene jedinice i garaže je odmah nakon zaključenja i overe ugovora.

5. OSTALI USLOVI

5.1. Troškovi prenosa nepokretnosti padaju na teret kupca, uključujući i porez na prenos apsolutnih prava, kao i overu ugovora kod nadležnog javnog beležnika.

5.2.Zainteresovana lica mogu dobiti bliža obaveštenja u vezi Javnog nadmetanja i podnošenja ponuda u opštini Kosjerić, tel: 031 / 781 – 460, kontakt osoba inž.agronomije Milomir Jovanović.

Broj: 360-4/2020
Opštinsko veće opštine Kosjerić
14.08.2020.g.

Nazad
Javna sednica Komisije za planove
Napred
Oglas za prikupljanje pisanih ponuda za davanje u u zakup i na korišćenje poljoprivrednog zemljišta u državnoj svojini u opštini Kosjerić, septembar 2020.
Izbornik