Javna sednica Komisije za planove

Kategorija: Javni pozivi

Opštinska uprava opštine Kosjerić, na osnovu čl. 50. Zakona o planiranju i izgradnji („Službeni glasnik RS“, br. 72/09, 81/09 ispravka, 64/10 odluka US, 24/11, 121/12, 42/13 odluka US, 50/13 odluka US, 54/13 odluka US, 98/13 odluka US, 132/14, 145/14, 83/2018, 31/2019 i 37/2019 dr. zakon) i čl. 55. Pravilnika o sadržini, načinu i postupku izrade dokumenata prostornog i urbanističkog planiranja („Službeni glasnik RS“, br. 32/2019)

OGLAŠAVA
Javnu sednicu Komisije za planove

Javna sednica Komisije za planove, nakon obavljenog javnog uvida u Plan detaljne regulacije „TMUŠA SEČA REKA“ u opštini Kosjerić za eksploataciju mermera i Plan detaljne regulacije za površinski kop „GRADINA“ u opštini Kosjerić, za potrebe eksploatacije krečnjaka, održaće se 14.07.2020. godine sa početkom u 12 časova u zgradi opštine Kosjerić, sala br. 3 u prizemlju.
Javnoj sednici Komisije prisustvuju odgovorni planer, odnosno odgovorni urbanista, predstavnici obrađivača planskog dokumenta, predstavnici nadležnog organa jedinice lokalne samouprave, kao i podnosioci primedbi na planski dokument.

Odeljenje za urbanizam, izgradnju, inspekcijske poslove
komunalno stambene i imovinsko pravne poslove
Opštinske uprave opštine Kosjerić

Nazad
Javni poziv za učešće na licitaciji – stanovi i garaže, jun 2020.
Napred
Javni poziv za učešće na licitaciji – stanovi i garaže, avgust 2020.
Izbornik