Javni poziv za prikupljanje pismenih ponuda za iznajmljivanje poslovnog prostora

Kategorija: Javni pozivi

Na osnovu Odluke predsednika opštine Kosjerić o imenovanju Komisije za davanje u zakup neokretnosti u javnoj svojini – opštinskoj svojini br.464-00009/2018 od 03.05.2018. godine, prostora prodavnice u Seoskom domu u Brajkovićima površine 15m2 koji se nalazi na kat.parceli br.1046 KO Brajkovići, radi obavljanja kancelariskih poslova, Komisija za davanje u zakup nepokretnosti u javnoj svojini – opštinskoj svojini, oglašava

JAVNI POZIV ZA PRIKUPLjANjE PISMENIH PONUDA ZA IZNAJMLjIVANjE
POSLOVNOG PROSTORA

Predmet iznajmljivanja poslovnog prostora u Seoskom domu u Brajkovićima:

Prostora prodavnice u Seoskom domu u Brajkovićima površine 15 m2, koji se nalazi na kat.parceli br.1046 KO Brajkovići, upisanog u list nepokretnosti br.118, radi obavljanja kancelariskih poslova.

Nepokretnost se iznajmljuje u viđenom stanju, na period od pet godina.

Početna cena licitacije je 1.500,00 dinara.

Pravo učešća imaju pravna lica, preduzetnici i fizička lica na teritoriji Republike Srbije, u svemu prema uslovima Konkurs, osim lica koja po odredbama Zakona o sprečavanju sukoba interesa pri vršenju javnih funkcija, ne mogu učestvovati na Konkursu.

Prijava sadrži:

  1. Ime i prezime, adresa i JMBG, broj lične karte, broj telefona fizičkog lica, izjavu o prihvatanju svih uslova iz poziva, broj računa za vraćanje depozita.
  2. Naziv i sedište pravnog lica ili preduzetnika, izvod iz registra privrednog subjekta, PIB, matični broj, potpis ovlašćenog lica overen pečatom broj telefona, ime i prezime kontakt osobe, overenu izjavu ovlašćenog lica o prihvatanju svih uslova iz javnog oglasa, broj računa za vraćanje depozita.
  3. Dokaz o uplati garantnog iznosa od 1.500,00 dinara.

Uplatu izvršiti na račun br. 840-742155843-80, model 97, poziv na broj 51-048, sa naznakom: uplata depozita za licitaciju. Depozit se može uplatiti najkasnije do 18. maja 2018. godine do 10 časova.

Svaki učesnik Konkursa je obavezan da prijavu dostavi u zatvorenoj koverti, predajom na pisarnici Opštinske uprave Kosjerić sa naznakom: „Prijava za iznajlmljivanje poslovnog prostora u Seoskom domu u Brajkovićima – NE otvaraj“, a na poleđini koverta: ime i prezime fizičkog lica odnosno naziv pravnog lica.

Na javnom nadmetanju obavezno je lično učestvovanje ili putem punomoćja overenog u Sudu.

Rok za podnošenje ponuda je zaključno sa 18.05.2018. godine do 11:30 časova. Otvaranje ponuda je 18.05.2018. godine u 12 časova u sali br. Z (prizemlje zgrade Opštine Kosjerić).

Nepotpune, neblagovremene i neuredne prijave neće se uzimati u obzir.

Depozit se ne vraća ponuđaču čiju ponudu Komisija prihvati kao najpovoljniju, već se ista zadržava i uračunava se u izlicitiranu cenu zakupa. U slučaju odustajanja od potpisivanja Ugovor o zakupu, depozit se zadržava, tj. uplaćeni depozit se ne vraća. Ostalim ponuđačima uplaćenio depozit se vraća u roku od 5 (pet) dana.

Predmetni poslovni prostor će dobiti učesnik koji je u postupku javnog nadmetanja izlicitirao najvišu cenu.

3akup se plaća do 5-tog u mesecu za tekući mesec, kao i troškovi električne energije.

Detaljnije informacije u vezi sa prodajom parcele putem javne licitacije mogu se dobiti na mobilni telefon broj: 060/82-56-230 (Milika Pavlović).

Oglas objaviti na oglasnoj tabli Opštinske uprave, sajtu opštine Kosjerić i lokalnoj radio stanici „Zlatiborski106 radio“.

U Kosjeriću, dana 03.05.2018. godine.

KOMISIJA ZA DAVANjE U ZAKUP NEPOKRETNOSTI U JAVNOJ SVOJINI- OPŠTINSKOJ SVOJINI

Nazad
Javni uvid u nacrt Lokalnog antikorupcijskog plana opštine Kosjerić za period od 2017.godine do 2021.godine
Napred
Javni poziv za podnošenje predloga projekata za nabavku opreme i uvođenje usluga za preduzetnike, mikro i mala preduzeća
Izbornik