JAVNI POZIV ZA OSTVARIVANjE PRAVA KORIŠĆENjA BEZ PLAĆANjA NAKNADE POLjOPRIVREDNOG ZEMLjIŠTA U DRŽAVNOJ SVOJINI NA TERITORIJI OPŠTINE KOSJERIĆ ZA 2023. GODINU

Kategorija: Javni pozivi

R  e  p  u  b  l  i  k  a    S  r  b  i  j  a
Opština Kosjerić
Opštinska uprava Kosjerić
Odeljenje za privredu
Lokalno ekonomski razvoj
Finansije i budžet
Broj: 320-219/2022
Datum: 31.05.2022. godine

 

JAVNI POZIV
ZA OSTVARIVANjE PRAVA KORIŠĆENjA BEZ PLAĆANjA NAKNADE POLjOPRIVREDNOG ZEMLjIŠTA U DRŽAVNOJ SVOJINI NA TERITORIJI
OPŠTINE KOSJERIĆ ZA 2023. GODINU

U skladu sa Zakonom o poljoprivrednom zemljištu (“Službeni glasnik RS”, broj 62/06,65/08-dr zakon, 41/09, 112/2015, 80/17 i 95/18-dr zakon)  i Pravilnikom o uslovima i postupku davanja u zakup i na korišćenje poljoprivrednog zemljišta u državnoj svojini (“Službeni glasnik RS”, broj 16/2017, 111/2017, 18/2019, 45/2019, 3/2020, 25/2020, 133/20 i 63/21), Komisija za izradu Godišnjeg programa zaštite, uređenja i korišćenja poljoprivrednog zemljišta (u daljem tekstu: Komisija) raspisuje javni poziv kojim obaveštava:

  • obrazovne ustanove – škole, stručne poljoprivredne službe i socijalne ustanove da im se može dati na korišćenje površina poljoprivrednog zemljišta u državnoj svojini koja je primerena delatnosti kojom se bave, a najviše do 100 hektara;
  • visokoobrazovne ustanove – fakultete i naučne institute čiji je osnivač država i ustanove za izvršenje krivičnih sankcija da im se može dati na korišćenje površina poljoprivrednog zemljišta u državnoj svojini koja je primerena delatnosti kojom se bave, a najviše do 1.000 hektara;
  • pravna lica u državnoj svojini registrovana za poslove u oblasti šumarstva;

da dostave potrebnu dokumentaciju radi ostvarivanja prava korišćenja bez plaćanja naknade poljoprivrednog zemljišta u državnoj svojini na teritoriji opštine za 2023. godinu  do 31.oktobra 2022. godine.

Potrebna dokumentacija: 

  • Zahtev za ostvarivanje besplatnog korišćenja bez plaćanja naknade potpisan od strane odgovornog lica
  • Akt o osnivanju ustanove, odnosno izvod iz privrednog registra za pravno lice (ne stariji od šest meseci) kojim se dokazuje da je osnivač Republika Srbija, autonomna pokrajina ili jedinica lokalne samouprave;
  • Izjašnjenje nadležnog ministarstava za poslove nauke, prosvete, socijalne zaštite, poljoprivrede, odnosno pravde iz kog se može utvrditi pravni status podnosioca zahteva radi utvrđivanja ispunjenosti uslova za ostavarivanje prava na korišćenje zemljišta bez naknade.

Podnosioci zahteva dostavljaju potrebnu dokumentaciju iz ovog javnog poziva, u neoverenim kopijama koje moraju biti čitljive, pri čemu Komisija opštine Kosjerić, zadržava pravo da u slučaju potrebe zatraži dostavljanje originala ili overene kopije dostavljene dokumentacije.

Obrazac zahteva može se preuzeti svakog radnog dana od 10 do 12 časova, u prostorijama Odeljenja za privredu, lokalno ekonomski razvoj, finansije i budžet Opštinske uprave Kosjerić, Ulica Olge Grbić, br 10, I sprat, kancelarija 17.

Rok za dostavljanje zahteva i potrebne dokumentacije iz ovog javnog poziva je 31. oktobar 2022. godine. Zahtev prispeo po isteku datuma određenog u ovom javnom pozivu smatraće se neblagovremenim i Komisija  će ga vratiti podnosiocu neotvoren.

Zahtev sa potrebnom dokumentacijom se podnosi neposredno na pisarnici opštine ili poštom, u zatvorenoj koverti sa naznakom na prednjoj strani: „Pravo korišćenja poljoprivrednog zemljišta u državnoj svojini bez plaćanja naknade za 2023. godinu“ za Komisiju za izradu Godišnjeg programa zaštite, uređenja i korišćenja poljoprivrednog zemljišta opštine Kosjerić za 2023. godinu, na adresu: Odeljenje za privredu, lokalno ekonomski razvoj, finansije i budžet Opštinske uprave opštine Kosjerić, ul. Olge Grbić, br. 10. Na poleđini koverte navodi se naziv i adresa podnosioca zahteva.

Kontakt osoba za sve informacije u vezi sa ovim javnim pozivom je Vesna Tošić, lično u prostorijama Odeljenja za privredu, lokalno ekonomski razvoj, finansije i budžet Opštinske uprave Kosjerić, Ulica Olge Grbić, br.10, I sprat, kancelarija 17.

Ovaj javni poziv objaviti na internet stranici opštine Kosjerić: www.opstinakosjeric.rs i oglasnim tablama mesnih kancelarija.

Nazad
JAVNI POZIV ZA DOKAZIVANjE PRAVA PREČEG ZAKUPA POLjOPRIVREDNOG ZEMLjIŠTA U DRŽAVNOJ SVOJINI NA TERITORIJI OPŠTINE KOSJERIĆ ZA 2023. GODINU
Napred
JAVNI POZIV ZA UČEŠĆE PRIVREDNIH SUBJEKATA U SPROVOĐENjU MERA SMANjENjA ZAGAĐENjA VAZDUHA POREKLOM IZ INDIVIDUALNIH IZVORA U GRADSKOJ ZONI OPŠTINE KOSJERIĆ ZA 2022. GODINI
Izbornik