Јавни позив за јавно надметање за давање у закуп отвореног олимпијског базена са пратећим садржајем и опремом у кругу базена

Категорија: Јавни позиви

На основу Одлуке Општинског већа Општине Косјерић број 464-9/2020 од 12. новембра 2020. године, Комисија за спровођење поступка јавног надмтања расписује

ЈАВНИ ПОЗИВ
ЗА ЈАВНО НАДМЕТАЊЕ ЗА ДАВАЊЕ У ЗАКУП ОТВОРЕНОГ ОЛИМПИЈСКОГ БАЗЕНА СА ПРАТЕЋИМ САДРЖАЈЕМ И ОПРЕМОМ У КРУГУ БАЗЕНА

Непокретност која је предмет закупа издаје се у закуп за делатност базена и у друге сврхе се не може користити без сагласности Закуподавца.

НАЗИВ ЗАКУПОДАВЦА:

Општина Косјерић.

ПРЕДМЕТ ЗАКУПА:

Предмет закупа је Отворени олимпијски базен постојећи на кат. пар. бр. 664/1 КО Варош Косјерић уписана у Лист непокретности бр. 860, површине 1.10.23 ha са претећим садржајима (рестораном, тобоган, објекат у коме се налази санитарни чвор и кабине за пресвлачење, машинским постројењем у виђеном исправном стању) и опремом (84 лежаљке и 20 сунцобрана).

УСЛОВИ ОГЛАСА:

Отворени олимпијски базен са претећим садржајем и опремом у Косјерићу даје се у закуп у виђеном стању.
Право учешћа у поступку јавног надметања имају ПРАВНА ЛИЦА И ПРЕДУЗЕТНИЦИ.

 • Право учешћа у поступку немају лица која на дан подношења пријаве у пословним књигама имају евидентирано било какво доспело, а неизмирено дуговање и чији оснивачи, чланови друштва, заступници и прокуристи, који су као такви уписани у одговарајући регистар правних лица, имају евидентирано било какво доспело а неизмирено дуговање, што се доказује овереном изјавом понуђача. Изјава може бити оверена од стране нотара, суда или општинске управе.
 • Уговор о закупу закључује се на одређено време од 8 година.
 • Излицитирана цена закупа се плаћа до 15. септембра за текућу годину.
 • Утрошена електрична енергија за објекат који је предмет закупа за месеце јун, јул и август, плаћа Општина Косјерић у износу од 50%, а будући закупац у износу од 50%, према рачунима надлежног јавног предузећа.
 • Цена воде је 24,20 динара/м³ са урачунатим ПДВ-ом.
 • Цена улазнице за базен не може бити, за целодневни боравак на безену, већа од 2 еура за одрасле и 1 еуро за децу.
 • Минимално радно време базена је од 09,00 часова до 20,00 часова у периоду сезоне купања која траје од 01.06.-01.09.
 • Непокретност која је предмет закупа не може се издавати у подзакуп.
 • Висина депозита је 600.000,00 динара.

Непокретност се даје у закуп прикупљањем понуда јавним позивом и јавним надметањем по отварању понуда.
Понуде се подносе у затвореној коверти са назнаком „Јавно надметање за Отворени олимпијски базен у Косјерићу“, а на полеђини коверта навести назив правног лица односно предузетника, подносиоца пријаве.
Понуђени износ накнаде у поступку прикупљања понуда не може бити нижи од 225.000,00 динара на годишњем нивоу за закуп предметне непокретности. 
По спроведеном поступку јавног отварања понуда најповољнија понуда дата у поступку прикупљања понуда је почетна цена за јавно надметање.
Непокретност се даје у закуп учеснику који је дао најповољнију понуду у поступку јавног надметања.
Поступак јавног надметања сматра се успелим и у случају достављања једне исправне пријаве за учешће у огласу, којом се подносилац пријаве региструје и присуствује јавном надметању и проглашава закупца ако прихваи почетну висину закупнине по којој се непокретност може дати у закуп.
У случају да се на оглас не јави нико, поступак се понавља у року који не може бити краћи од 8 дана.

УРЕДНА ПРИЈАВА ТРЕБА ДА САДРЖИ:

 1. Доказ о уплати депозита у висини од 600.000,00 динара на рачун Буџета Општине Косјерић број 840-742155843-80, модел 97, позив на број 51-048, сврха уплате: учешће на јавном надметању за Отворени олимпијски базен.
 2. За ПРАВНА ЛИЦА: назив подносиоца пријаве, адресу седишта и контак тлефон, матични број и ПИБ, име и презие директора/лица овлашћеног за заступање и његов потпис и фотокопија личне картe, е-mail адресу, оверену копију Решења о упису правног лица у регистар надлежног органа, копија потврде о извршеном евидентирању за ПДВ и Уговор о отварању и вођењу рачуна код пословне банке.
 3. За ПРЕДУЗЕТНИКЕ: пословно име, адресу седишта и контак тлефон, матични број и ПИБ, име и презие лица овлашћеног за заступање и његов потпис, е-mail адресу, оверена копија Решења о упису предузетника у регистар код надлежног органа, копију потврде о извршеном евидентирању за ПДВ уколико је у систему ПДВ-а, Уговор о отварању и вођењу рачуна код пословне банке и фотокопија личне карте.
 4. Пријаву за учешће на јавном надметању потписује лице овлашћено за заступање (директор правног лица или предузетник). Образац Пријаве може се преузети на писарници општинске управе или на сајту општине.
 5. Оверено пуномоћје којим се представник правног лица овлашћује да учествује у надметању у име правног лица, оверено код нотара, у суду или општинској управи и његова лична карта.
 6. Оверену изјаву подносиоца пријаве да прихвата услове из јавног огласа и почетну цену, оверену код нотара, у суду или општинској управи (образац Изјаве може се преузети на писарници општинске управе или на сајту општине).
 7. Оверену изјаву подносиоца пријаве да прихвата преузимање Отвореног олимпијског базена у виђеном стању, оверену код нотара, у суду или општинској управи (образац Изјаве може се преузети на писарници општинске управе или на сајту општине).
 8. Оверена изјава подносиоца пријаве да на дан подношења пријаве у пословним књигама немају евидентирано било какво доспело а неизмирено дуговање као и њихови оснивачи, чланови друштва, заступници и прокуристи. Изјава може бити оверена од стране нотара, суда или општинске управе.
 9. Број рачуна за враћање депозита.

Закупац не може вршити адаптацију пословног простора без претходне сагласности закуподавца.
Закуподавац може по захтеву закупца одобрити радове који имају карактер инвестиционог одржавања закупљеног пословног простора, према уобичајеним стандардима и важећим прописима у области грађевинарства.
Сви трошкови адаптације и инвестиционог одржавања закупљене непокретности извршених у складу са претходна два става падају на терет закупца.
Пријава за учешће на јавном надметању подноси се на општинској писарници Општинске управе Косјерић, Олге Грбић бр.10 у Косјерићу или преко поште препорученом пошиљком.
Сва документација из пријаве доставља се у оргиналу или овереној фотокопији.

Рок за достављање понуда jе 09.12.2020. године до 10:00 часова. 

Отварање понуда и Јавно надметање биће одржано 09.12.2020. године у 13:00 часова у сали број 3, Општинске управе Косјерић, у Косјерићу, улица Олге Грбић број 10.

НАПОМЕНЕ:

 • Право учешћа на јавном надметању имају само правна лица и предузетници која поднесу уредну пријаву.
 • Будућем закупцу који излицитира највиши износ закупнине, као закуцу који одустане од дате понуде, уплаћени депозит неће бити враћен. У том случају право закупа добија следећи понуђач који је понудио највиши износ закупнине.
 • Депозит за учешће на јавном надметању, понуђачима чија се понуда не прихвати на јавном надметању, биће враћен у року од 10 (десет) радних дана од дана одржавања јавног надметања.
 • Уплата депозита од стране лица које није подносилац пријаве неће бити прихваћена, те ће се пријава уз тако уплаћени депозит сматрати неуредном.
 • Депозит од 600.000,00 динара се враћа закупцу након истека уговора и представља средство обезбећења за добро извршавање уговорених обавеза и средство обезбеђења отклањања недостатака и оштећења на закупљеној ствари која нису настала као последица редовног коришћења истих.

Неуредна је понуда поднета у отвореној коверти или без видљиве ознаке за које јавно надметање се односи и ко шаље, као и понуда у којој је понуђени износ мањи од утврђеног почетног износа, односно понуда која не садржи све што је прописано, ако нису приложене тражене исправе односно ако не садржи све податке предвиђене Јавним огласом.
Непокретност која се даје у закуп може се разгледати сваког радног дана у времену од 08-15 часова у периоду док траје рок за достављање понуда.
За све додатне информације заинтересовани се могу јавити на бројеве телефона 031/781-460 (од 07:30 до 15:30 сати) контакт особе Славољуб Вујадиновић и Драга Белић.
Оглас за јавно надметање објавити на: огласној табли општинске управе, сајту Општине Косјерић и обавештење о огласу на Радију 106.

ОГЛАС ОБЈАВЉЕН 23.11.2020. ГОДИНЕ

Број 464-9/2020
ОПШТИНА КОСЈЕРИЋ
КОМИСИЈА ЗА СПОРОВОЂЕЊЕ ПОСТУПКА ЈАВНОГ НАДМЕТАЊА

Документацију у вези са Јавним позивом можете преузети ОВДЕ

Назад
Конкурс за регресирање вештачког осемењавања крава и крмача у 2020. години
Напред
Излагање на поновљен јавни увид дела измене и допуне Плана генералне регулације града Косјерића
Изборник