Јавни конкурс за пријем приправника у Општинску управу општине Косјерић

Категорија: Јавни позиви

На основу члана 94. Закона о запосленима у аутономним покрајинама и јединицама локалне самоуправе („Службени гласник РС“ бр. 21/2016, 113/2017, 95/2018, 113/2017-др.закон), и члан 12 став 2. Уредбе о спровођењу интерног и јавног конкурса за попуњавање радних места у аутономним покрајинама и јединицама локалне самоуправе („Службени гласник РС“ бр. 95/2016), начелник Општинске управе општине Косјерић оглашава

ЈАВНИ КОНКУРС
ЗА ПРИЈЕМ ПРИПРАВНИКА У ОПШТИНСКУ УПРАВУ ОПШТИНЕ КОСЈЕРИЋ

I У радни однос прима се приправник, и то:

Дипломирани грађевински инжењер – 1 извршилац

Опис послова и трајање радног односа:

Приправник се прима у радни однос на одређено време на период од 12 месеци, ради стицања радног искуства у струци и оспособљавања за полагање државног стручног испита, за послове комуналног и грађевинског инспектора.

II Својство приправника може стећи лице које није било у радном односу, односно на раду ван радног односа, као и лице које је провело на раду време краће од времена утврђеног за приправнички стаж с тим степеном образовања.
Време проведено у радном односу код другог послодавца не урачунава се у приправнички стаж уколико пословикоје је то лице обављало не одговарају степену и врсти стручне спреме за који се приправнички стаж спроводи.

III Приправник је дужан да положи државни стручни испит до окончања приправничког стажа. Приправнику који је не положи државни испит, престаје радни однос.
Када положи државни стручни испит, приправник у радном односу на одређено време може да настави рад на неодређено време сагласно Кадровском плану.

IV Место рада: Општина Косјерић, Општинска управа, ул.Олге Грбић 10.
V Општи услови за конкурс: држављанство Републике Србије, да је учесник конкурса пунолетан, да има прописано образовање, да учесник конкурса није правоснажно осуђиван на безусловну казну затвора од најмање шест месеци и да учеснику конкурса раније није престајао радни однос у државним органу аутономне покрајине или јединице локалне самоуправе због теже повреде дужности из радног односа.

VI Посебни услови
Посебни услови за кандидата су:
– Стручна спрема: високо образовање стечено из грађевинске области, на основним академским студијама у обиму од најмање 240 ЕСПБ бодова, мастер академским студијама, мастер струковним студијама, специјалистичким академским студијама, специјалистичким струковним студијама, односно на основним студијама у трајању од најмање четири године.

VII Докази који се прилажу уз пријаву за конкурс:
Уверење о држављанству ( не старије од 6.месеци); извод из матичне књиге рођених; диплома или уверење којим се потврђује стручна спрема; уверење да кандидат није правоснажно осуђиван на безусловну казну затвора од најмање шест месеци.
За учеснике конкурса који су били у радном односу у државном орану аутономне покрајине или јединице локалне самоуправе, поред наведених доказа потребно је доставити и доказ да им раније није престајао радни однос у државном органу аутономне покрајине или јединице локалне самоуправе због теже повреде дужности из радног односа.
Као о испуњавању посебних услова конкурса кандидати прилажу оверену фотокопију дипломе о завршеној стручној спреми.
Сви докази прилажу се у оригиналу или фотокопији која је оверена код јавног бележника ( изузетно у градовима и општинама у којима нису именовани јавни бележници, приложени докази могу бити оверени у основним судовима, судским јединицама, пријемним канцеларијама основних судова, односно општинским управама, као поверени посао).
Одредбом члана 9. и 103. Закона о општем управном поступку („Службени гласник РС“ број 18/2016), приписано је, поред осталог да орган може да врши увид, прибавља и обрађује личне податке о чињеницама о којима се води службена евиденција, осим ако странка изричито изјави да ће те податке прибавити сама.
Документ о чињеницама о којима се води службена евиденција је уверење о држављанству и извод из матичне књиге рођених.
Потребно је да учесник конкурса, уз напред наведене доказе, достави изјаву којом се опредељује за једну од могућности: да орган прибави податке о којима се води службена евиденција или да ће то кандидат учинити сам.
Пример изјаве налази се на сајту општине Косјерић www.kosjeric.rs где се иси може преузети.
Са кандидатима који буду ушли у ужи избор, Конкурсна комисија обавиће разговор, о чему ће кандидати бити благовремено обавештени.
Оглас о јавном конкурсу се објављује на интернет страници Општине Косјерић www.kosjeric.rs

VIII Рок за подношење пријаве и адреса на коју се подносе пријаве
Пријаве са потребним доказима о испуњавању услова јавног конкурса доставити у року од 15 дана, а рок почиње да тече, наредног дана од дана оглашавања обавештења о јавном конкурсу у дневним новинама „Политика“, на адресу: Општина Косјерић, Општинска управа, Олге Грбић број 10, Косјерић, са назнаком „за јавни конкурс за приправника“.

IX Лице задужено за давање обавештења о јавном конкурсу:

Снежана Божовић, телефон: 060/8256250, сваког радног дана од 07.30. до 15.30. часова.

X Напомене

Неблаговремене, непотпуне, неразумљиве или непотпуне пријаве пријаве кандидата и пријаве уз које кандидати нису приложили све потребне доказе, Конкурсна комисија ће одбацити закључком.
Овај оглас објављује се на интернет презентацији општине Косјерић. Обавештење о јавном конкурсу и адреси интернет презентације на којој је објављен оглас, објавиће се у дневним новинама „Политика“ које се дистрибуирају за целу територију Републике Србије.
Сви изрази, појмови, именице, придеви и глаголи у овом огласу који су употребљени у мушком роду, односе се без дискриминације и на особе женског пола.

ОПШТИНСКА УПРАВА ОПШТИНЕ КОСЈЕРИЋ
Број 112-55/20
Датум: 19.10.2020. године
К О С Ј Е Р И Ћ

Начелник Општинске управе Косјерић,
дипл. прав. Славица Петровић

Назад
Обавештење угоститељима који пружају услуге смештаја у некатегоризованом угоститељском објекту
Напред
Јавни увид у измене и допуне Плана генералне регулације града Косјерића
Изборник