Javni konkurs za izvršilačko radno mesto – poslovi u oblasti poljoprivrede i ruralnog razvoja u Odeljenju za privredu, lokalno ekonomski razvoj, finansije i budžet u zvanju savetnika

Kategorija: Javni pozivi

OPŠTINSKA UPRAVA OPŠTINE KOSJERIĆ, na osnovu člana 79. stav 1. člana 82. stav 4. i člana 102. Zakona o zaposlenima u AP i JLS(„Sl.glasnik RS“,br 21/2016,113/2017,95/2018,113/2017-dr.zakon), člana 12. stav 1. Uredbe o sprovođenju internog i javnog konkursa za popunjavanje radnih mesta u AP i JLS („Sl.glasnik RS“,br.95/2016) i Rešenja o pokretanju postupka za popunjavanje izvršilačkog radnog mesta radnog mesta u Opštinskoj upravi opštine Kosjerić broj 112-39/2021 od 02.11.2021. godine oglašava

JAVNI KONKURS
ZA IZVRŠILAČKO RADNO MESTO

 I Organ u kome se radno mesto popunjava
  Opštinska uprava opštine Kosjerić, Olge Grbić br.10

 II Radno mesto koje se popunjava

  1. Radno mesto poslovi u oblasti poljoprivrede i ruralnog razvoja u Odeljenju za privredu, lokalno ekonomski razvoj, finansije i budžet u zvanju savetnika- 1 izvršilac.

Opis posla:  Prati i analizira kretanja u oblasti poljoprivrede i razvoja sela  i izrađuje potrebne izveštaje, analize, programe, informacije i nacrte opštih i posebnih akata; učestvuje u pripremi nacrta Programa podrške za sprovođenje poljoprivredne politike i politike ruralnog razvoja grada i učestvuje u realizaciji aktivnosti predviđenih ovim Programom i učestvuje u izradi i sprovođenju razvojnih projekata u oblasti ruralnog i poljoprivrednog razvoja grada; vodi upravni postupak i odlučuje po zahtevima za promenu namene poljoprivrednog zemljišta, utvrđuje naknadu shodno zakonu i učestvuje u postupku komasacije poljoprivrednog zemljišta; učestvuje u izradi Godišnjeg programa zaštite, uređenja i korišćenja poljoprivrednog zamljišta;  učestvuje u radu Komisije za utvrđivanje štete od elementarnih nepogoda,  Komisije za davanje u zakup državnog poljoprivrednog zemljišta; izrađuje nacrte akata kojim se odlučuje o načinu korišćenja pašnjaka i privođenju pašnjaka drugoj kulturi i stara se o njihovom sprovođenju; sarađuje u akcijama u vezi sa suzbijanjem biljnih štetočina i bolesti širih razmera; sarađuje sa ministarstvom nadležnim za oblast poljoprivrede i drugim stručnim službama, predstavnicima agrobiznis sektora, poljoprivrednim udruženjima i drugim relevantnim organizacijama i institucijama i stara se o blagovremenom informisanju poljoprivrednih proizvođača o pitanjima od značaja za ovu oblast i i drugi poslovi po nalogu načelnika Opštinske uprave iz nadležnosti uprave.

Uslovi: stečeno visoko  obrazovanje naučne oblasti naučno-obrazovnog polja poljoprivrednih nauka na osnovnim akademskim studijama u obimu od najmanje 240 ESPB, master akademskim studijama, master strukovnim studijama, specijalističkim akademskim studijama, specijalističkim strukovnim studijama, odnosno na osnovnim studijama u trajanju od najmanje četiri godine ili specijalističkim studijama na fakultetu, položen državni stručni ispit, najmanje tri godine radnog iskustva u struci, poznavanje rada na računaru (MS Office paket i internet).

U izbornom postupku proveravaju se: poznavanje Zakona o opštem upravnom postupku(„Sl.glasnik RS“ broj 18/2016 i 95/2018), Zakona o poljoprivredi i ruralnom razvoju („Sl.glasnik RS“ broj 41/2009,10/2013-dr.zakon,101/2016 i 07/2021-dr.zakon) i Zakona o lokalnoj samoupravi  („Sl.glasnik RS“ broj 129/2007,83/2014,101/2016,47/2018) – usmeno; veština komunikacije, analitičko rezonovanje, logičko zaključivanje- kroz razgovor sa kandidatom. O vremenu i mestu održavanja usmen provere svaki kandidat će biti pismeno obavešten, kao i putem mail adrese ili telefonskim pozivom.

III Mesto rada:

Opština Kosjerić,Opštinska uprava,ul.Olge Grbić br.10

IV Opšti uslovi za konkurs: državljanstvo RS, da je učesnik konkursa punoletan, da ima propisano obrazovanje, da učesnik konkursa nije pravnosnažno osuđivan na bezuslovnu kaznu zatvora od najmanje 6 meseci i da učesniku konkursa ranije nije prestajao radni odnos u državnom organu, odnosno organu autonomne pokrajine ili jedinice lokalne samouprave zbog teže povrede dužnosti iz radnog odnosa.

V Trajanje radnog odnosa

Radni odnos se zasniva na neodređeno vreme.

VI Rok za podnošenje prijave na konkurs i sadržina prijave

Rok za podnošenje prijave je 8 dana. Rok počinje da teče narednog dana od dana oglašavanja obaveštenja o javnom konkursu u dnevnim novinama „Politika“koje se distribuiraju za celu teritoriju republike Srbije.

Prijava na konkurs sadrži ime i prezime kandidata, datum i mesto rođenja, adresu stanovanja, broj telefona, mail adresu, podatke o obrazovanju, podatke o vrsti i dužini radnog iskustva s kratkim opisom poslova na kojima je kandidat radio do podnošenja prijave na konkurs, odgovornostima na tim poslovima, podatke o stručnom usavršavanju i podatke o posebnim oblastima znanja. Prijava mora biti svojeručno potpisana.

VII Dokazi koji se prilažu uz prijavu na konkurs

Uverenje o državljanstvu( ne starije od 6 meseci); izvod iz matične knjige rođenih; diploma ili uverenje kojim se potvrđuje stručna sprema; uverenje o položenom državnom stručnom ispitu za rad u državnim organima, dokaz o najmanje tri godine radnog iskustva u struci(potvrda, rešenje i drugi akti kojima se dokazuje na kojim poslovima i sa kojom stručnom spremom i ukom periodu je stečeno radno iskustvo), uverenje da kandidat nije pravnosnažno osuđivan na bezuslovnu kaznu zatvora od najmanje 6 meseci.

Učesnici koji nemaju položen državni ispit nemaju obavezu da dostave uverenje iz prethodnog stava jer shodno članu 47. Zakona o zaposlenima u AP i JLS(„Službeni glasnik RS“ broj 21/2016, 113/2017  i 95/2018) kao službenik na izvršilačkom radnom mestu može da se zaposli i lice koje nema položen državni ispit ali je dužno da ga položi u roku utvrđenom ovim zakonom.

Za učesnike konkursa koji su bili u radnom odnosu u državnom organu, odnosno organu AP ili JLS, pored navedenih dokaza potrebno je dostaviti i dokaz da im ranije nije prestajao radni odnos u državnom organu, odnosno organu AP ili JLS zbog teže povrede dužnosti iz radnog odnosa.

Svi dokazi prilažu se u originalu ili fotokopiji koja je overena kod javnog beležnika(izuzetno u gradovima i opštinama u kojima nisu imenovani javni beležnici, priloženi dokazi mogu biti overeni u osnovnim sudovima, sudskim jedinicama, prijemnim kancelarijama osnovnih sudova, odnosno opštinskim upravama kao povereni posao). Kao dokaz se mogu priložiti i fotokopije overene pre 01.marta 2017.godine u osnovnim sudovima, odnosno opštinskim upravama.

Odredbom člana 9. i 103. Zakona o opštem upravnom postupki („Službeni glasnik RS“,broj 18/2016) propisano je, pored ostalog, da organ može da vrši uvid, pribavlja i obrađuje lične podatke o činjenicama o kojima se vodi službena evidencija, osim ako stranka izričito izjavi da će te podatke pribaviti sama.

Dokument o činjenicama o kojima se vodi službena evidencija je: uverenje o državljanstvu, izvod iz matične knjige rođenih, uverenje o položenom državnom stručnom ispitu za rad u državnim organima ili uverenje o položenom pravosudnom ispitu.

Potrebno je da da učesnik konkursa, uz napred navedene dokaze, dostavi izjavu kojom se opredeljuje za jednu od mogućnosti da organ pribavi podatke o kojima se vodi službena evidencija ili da će to kandidat učiniti sam i popunjenu Prijavu na konkurs u državnom organu

Primer izjave i prijave nalazi se na sajtu opštine Kosjerić www.kosjeric.rs gde se ista može preuzeti.

VIII Adresa na koju se podnose prijave

Prijave na konkurs podnose se Konkursnoj komisiji za sprovođenje javnog konkursa za popunjavanje izvršilačkog radnog mesta u oblasti poljoprivrede i ruralnog razvoja u Odeljenju za privredu, lokalno ekonomski razvoj, finansije i budžet, preko Opštinske uprave, na adresu: Opštinska uprava, Olge Grbić 10, lično ili putem preporučene pošiljke, sa naznakom „za javni konkurs za izvršilačko radno mesto- u oblasti poljoprivrede i ruralnog razvoja-ne otvarati“.

IX Lica  zadužena za obaveštenja o konkursu

Sandra Filipović, telefon 0648248488, radnim danom od 8 do 15
Snežana Božović, telefon 0608256250, radnim danom od 8 do 15

X Napomene

Neblagovremene, nedopuštene, nerazumljive ili nepotpune prijave i prijave uz koje nisu priloženi svi traženi dokazi u originalu ili fotokopiji overenoj od nadležnog organa(javnog beležnika, u opštinskoj upravi ili sudu), biće odbačene. Kao dokaz se mogu priložiti i fotokopije dokumenata koje su overene pre 01.marta 2017.godine u osnovnim sudovima, odnosno opštinskim upravama.

Ovaj oglas objavljuje se na internet prezentaciji opštine Kosjerić.Obaveštenje o javnom konkursu i adresi internet prezentacije na kojoj je objavljen oglas, objaviće se u dnevnim novinama „Politika“ koje se distribuiraju za celu teritoriju republike  Srbije.

Svi izrazi, pojmovi, imenice,pridevi i glagoli u ovom oglasu koji su upotrebljeni u muškom rodu, odnose se bez diskriminacije i na osobe ženskog pola.

OPŠTINSKA UPRAVA OPŠTINE KOSJERIĆ
BROJ 112-48/2021 OD 15.11.2021. GODINE

NAČELNIK OPŠTINSKE UPRAVE
Danilo Pantić

Konkurs preuzmite OVDE
Obrazac za prijavu preuzmite OVDE
Obrazac za izjavu preuzmite OVDE

Nazad
Javni poziv za učešće na licitaciji – javnom nadmetanju za otuđenje iz javne svojine – opštinske svojine stambene jedinice
Napred
Javni konkurs za izvršilačko radno mesto – inspektor za zaštitu životne sredine i komunalni inspektor i poslovi praćenja rada javnih preduzeća i kvaliteta usluga u Odeljenju za urbanizam, izgradnju, inspekcijske poslove, komunalno stambene i imovinsko pravne poslove u zvanju savetnika
Izbornik