Javni poziv za učešće na licitaciji – javnom nadmetanju za otuđenje iz javne svojine – opštinske svojine stambene jedinice

Kategorija: Javni pozivi
 JAVNI POZIV
ZA UČEŠĆE NA LICITACIJI – JAVNOM NADMETANjU ZA OTUĐENjE
IZ JAVNE SVOJINE – OPŠTINSKE SVOJINE STAMBEN
E JEDINICE

 

1.PREDMET NADMETANjA

 • Otuđenje iz javne svojine-opštinske svojine stambene jedinice-stana, i to:
 1. I. Stambene jedinice u stambenoj zgradi kod Crkve, na kat. parceli broj 1233, upisana u List nepokretnosti broj 1869 KO Varoš Kosjerić, u Lameli A1, Ulaz 1, potkrovlje, tip stana – jednosoban, označena kao stan broj 19, površine P = 42 ­m²,

Stambene jedinice se otuđuju u svojinu po sistemu „KLjUČ U RUKE“, što podrazumeva:

 • Svi zidovi i plafoni malterisani, a potom obojeni poludisperzivnom bojom sa svim potrebnim predradnjama. Zidovi kupatila i kuhinja obloženi zidnim keramičkim pločicama prve klase u lepku preko maltera. U kupatilima pločice postavljene 2,00m1 a u kuhinjama do 1,50 m1 do kote gotovog poda.
 • Podovi u sobama i predsobljima urađeni od hrastovog parketa prve klase položenog u lepku preko cementne košuljice.
 • Podovi u kupatilima, ostavama, kuhinji i na lođama urađeni od podnih keramičkih pločica postavljenih u lepku preko cementne košuljice.
 • Sva unutrašnja vrata klasična duplo šperovana u štoku od kvalitetne čamove građe u svemu prema šemi stolarije finalno obojena dva puta masnom bojom sa lakiranjem. U parapetima prozora ugrađene klupice od kvalitetnog čamovog drveta i finalno obrađene dva puta poliuretan bojom po izboru projektanta.
 • U objektu instalacije vodovoda i kanalizacije i instalacije jake i slabe struje.
 • Instalacije u stanovima podrazumevaju elektro instalacije sa opremom za na zid, bez svetiljki na zidovima i plafonima,
 • Instalacije vodovoda i kanalizacije u stanovima su sa sanitarnom opremom i sa baterijama i slavinama za toplu i hladnu vodu.
 • Instalacije centralnog grejanja sa podstanicom.
 • Parterno uređenje placa oko zgrade.
 1. OPŠTI USLOVI

2.1. Početna cena stambene jedinie – stana na licitaciji je :

– 450 EVRA po m2 stambenog prostora za potkrovlje zgrade.

2.2. Pravo učešća na oglasu imaju sva pravna i fizička lica. Prijava sadrži:

– oznaku stambene jedinice na koju se ponuda odnosi;
– ime i prezime lica, adresu i JMBG, odnosno naziv i sedište pravnog lica, izvod iz registra privrednih subjekata, matični broj i PIB (Rešenje o registraciji APR – a, overenu fotokopiju za pravna lica);
– overeno punomoćje, overeno u sudu ili kod notara, kojim se predstavnik pravnog ili fizičkog lica ovlašćuje da učestvuje u nadmetanju u ime pravog odnosno fizičkog lica;
– overenu izjavu fizičkog lica odnosno ovlašćenog lica u pravnom licu o prihvatanju svih uslova iz javnog oglasa;
– overenu izjavu fizičkog lica odnosno ovlašćenog lica u pravnom licu o prihvatanju početne cene iz stava 2.1.
– dokaz o uplati garantnog iznosa uplaćen  na račun Opštine Kosjerić broj: 840-811151843-89 model 97, poziv na broj 51- 048,  u iznosu od 300 evra u dinarskoj protivvrednosti po srednjem kursu NBS na dan uplate depozita, i
– broj računa za vraćanje depozita.

2.3. Prijave za kupovinu stambene jedinice – stana na oglas za javno nadmetanje, dostaviti u zatvorenom kovertu, preporučenom pošiljkom, putem pošte ili predajom na pisarnicu Opštinske uprave Kosjerić, sa naznakom „PRIJAVA ZA UČEŠĆE NA LICITACIJI – JAVNOM NADMETANjU, ZA OTUĐENjE IZ JAVNE SVOJINE – OPŠTINSKE SVOJINE ________________________________NE OTVARAJ, (navesti nepokretnost za koju se licitira) a na poleđini koverta navesti ime i prezime za fizička lica, odnosno naziv za pravna lica.

2.4. Na javnom nadmetanju obavezno je lično učestvovanje ili učestvovanje putem predstavnika ili punomoćnika uz dostavljanje overenog punomoćja. Nepotpune, neblagovremene i neuredne prijave neće se uzimati u obzir.

 1. MESTO I DATUM OTVARANjA PONUDA:

3.1. Rok za dostavljanje ponuda je 16.11.2021. godine do 10 : 00 časova.

3.2. Otvaranje ponuda i Javno nadmetanje biće održano 16.11.2021. godine u 13:00 časova u sali broj 3, Opštinske uprave Kosjerić, u Kosjeriću, ulica Olge Grbić broj 10.

 1. USLOVI LICITIRANjA ZA STAMBENEU JEDINICU

4.1. Predmet otuđenja u svojinu dobija učesnik koji je u postupku javnog nadmetanja izlicitirao najvišu cenu.

4.2. S obzirom da je do sada održano više licitacija, stambena jedinica se može otuđiti ponuđaču po ceni koju je ponudio u prijavi za učešće na licitaciji a koja ne može biti manja od početne cene od 450 evra po m2 stambenog prostora za potkrovlje.

4.3. Ukoliko lice kome se stvar otuđuje odustane od zaključenja ugovora i isti se ne zaključi u roku od 30 dana od dana pravnosnažnosti Odluke o otuđenju nepokretnosti iz javne svojine, postupak otuđenja se ponavlja za tu stambenu jedinicu, a depozit se ne vraća.

4.4. Depozit izabranog ponuđača se zadržava i uračunava u izlicitiranu cenu.

4.5. Ponuđačima čija se ponuda ne prihvati, iznos depozita će biti vraćen u roku od deset dana od dana otvaranja ponuda.

4.6. Postupak će se sprovesti u skladu sa odredbama Zakona o javnoj svojini, a najpovoljniji ponuđač je dužan da isplati kupoprodajnu cenu shodno Odluci opštinskog veća broj: 463-14/2021 od dana 07.10.2021.godine na sledeći način:

– ukoliko se kupoprodajna cena isplaćuje putem kredita s obzirom na uslove i mogućnosti odobrenja i realizacije kredita ( u roku od 15 dana od dana realizacije kredita), a najkasnije 60 dana od dana potpisivanja ugovora;

– ukoliko se kupoprodajna cena isplaćuje u gotovom rok isplate je 12 meseci na tri jednake rate i to:

-1. rata u iznosu od 1/3 kupoprodajne cene umanjene za iznos depozita u dinarskoj protivvrednosti po srednjem kursu NBS na dan isplate, u roku od 15 dana od dana zaključenja i overe ugovora,

– 2. rata u iznosu od 1/3 kupoprodajne cene u dinarskoj protivvrednosti po srednjem kursu NBS na dan isplate, u roku od 6 meseci od dana zaključenja i overe ugovora, i

– 3. rata u iznosu od 1/3 kupoprodajne cene u dinarskoj protivvrednosti po srednjem kursu NBS na dan isplate, u roku od 12 meseci od dana zaključenja i overe ugovora, na račun Budžeta Opštine Kosjerić broj: 840-811151843-89 model 97, poziv na broj 51- 048.

4.7. Useljenje u stambene jedinice je odmah nakon zaključenja i overe ugovora.

 1. OSTALI USLOVI

5.1. Troškovi prenosa nepokretnosti padaju na teret kupca, uključujući i porez na prenos apsolutnih prava, kao i overu ugovora kod nadležnog javnog beležnika.

5.2.Zainteresovana lica mogu dobiti bliža obaveštenja u vezi Javnog nadmetanja i podnošenja ponuda u opštini Kosjerić, tel:  031 / 781 – 460, kontakt osoba inž.agronomije Milomir Jovanović.

Broj: 463-14/2021 

                                                                                             Opština Kosjerić

15.10.2021.g.                                                                                                                                                                                                                                                                            Komisija za sproveođenje postupka otuđenja

Nazad
Javna rasprava o Nacrtu odluke o izradi Plana detaljne regulacije za proširenje postojećeg kopa „Mrčići“ u KO Mrčići u opštini Kosjerić
Napred
Javni konkurs za izvršilačko radno mesto – poslovi u oblasti poljoprivrede i ruralnog razvoja u Odeljenju za privredu, lokalno ekonomski razvoj, finansije i budžet u zvanju savetnika
Izbornik