Javni konkurs za izvršilačko radno mesto – inspektor za zaštitu životne sredine i komunalni inspektor i poslovi praćenja rada javnih preduzeća i kvaliteta usluga u Odeljenju za urbanizam, izgradnju, inspekcijske poslove, komunalno stambene i imovinsko pravne poslove u zvanju savetnika

Kategorija: Javni pozivi

OPŠTINSKA UPRAVA OPŠTINE KOSJERIĆ, na osnovu člana 79. stav 1. člana 82. stav 4. i člana 102. Zakona o zaposlenima u AP i JLS(„Sl.glasnik RS“,br 21/2016,113/2017,95/2018,113/2017-dr.zakon), člana 12. stav 1. Uredbe o sprovođenju internog i javnog konkursa za popunjavanje radnih mesta u AP i JLS („Sl.glasnik RS“,br.95/2016) i Rešenja o pokretanju postupka za popunjavanje izvršilačkog radnog mesta radnog mesta u Opštinskoj upravi opštine Kosjerić broj 112-42/2021 od 02.11.2021. godine oglašava

JAVNI KONKURS
ZA IZVRŠILAČKO RADNO MESTO

I Organ u kome se radno mesto popunjava
 Opštinska uprava opštine Kosjerić, Olge Grbić br.10

II Radno mesto koje se popunjava

  1. Radno mesto inspektor za zaštitu životne sredine i komunalni inspektor i poslovi praćenja rada javnih preduzeća i kvaliteta usluga u Odeljenju za urbanizam, izgradnju, inspekcijske poslove, komunalno stambene i imovinsko pravne poslove u zvanju savetnika – 1 izvršilac

Opis posla: vrši nadzor nad primenom Zakona o zaštiti životne sredine, Zakona o postupanju sa otpadnim materijama, Zakona o proceni uticaja na životnu sredinu, Zakona o integrisanom sprečavanju i kontroli zagađivanja životne sredine i učestvuje u izradi programa Fonda za ekologiju; priprema rešenja, nalaže mere i stara se za njihovo sprovođenje; podnosi zahteve za pokretanje prekršajnog postupka, odnosno krivične prijave i prijave za privredni prestup;  sarađuje sa republičkim inspekcijama i drugim organima i organizacijama u cilju efikasnijeg obavljanja inspekcijskog nadzora; vodi propisane evidencije za rad inspekcije;  priprema  izveštaje za Skupštinu opštine, Opštinsko veće i nadležne organe autonomne pokrajine i organe Republiknje; obavlja i druge poslove utvrđene zakonom i Donosi rešenja i nalaže mere, odgovoran je za njihovo sprovođenje, podnosi zahteve za pokretanje prekršajnog postupka, odnosno krivične prijave i prijave za privredne prestupe. ispekcijski nadzor nad zakonitošću rada komunalnih organizacija i postupaka građana, preduzetnika i pravnih lica u pogledu pridržavanja zakona, drugih propisa i opštih akata; nadzor nad sprovođenjem propisa koji se odnose na korisnike i davaoce komunalnih usluga u pogledu uslova i načina korišćenja i davanja usluga, uređivanja i održavanja objekata i javnih površina, prati javnu higijenu, uređenje opštine, javnih zelenih površina, javne rasvete, snabdevanje naselja vodom i odvođenja otpadnih voda, snabdevanje električnom i toplotnom energijom, iznošenje i deponovanje smeća, sahranjivanje, groblja, kafilerije, dimničarske usluge, delatnosti pijaca, čistoću javnih površina, prodaju poljoprivrednih i drugih proizvoda van pijačnog prostora, uređenje gradilišta, raskopavanje ulica i drugih javnih površina, lepljenje plakata na zabranjenim mestima i druge poslove komunalne higijene; staranje se o izvršenju donetih rešenja, podnošenje prijava Sudu za prekršaje i  preduzima mere za uklanjanje stvari i predmeta sa javnih površina. praćenje izvršenja programa poslovanja i kvaliteta izvršenih usluga, analiza rada JP i JKP čiji je osnivač opština kao i drugih davaoca komunalnih usluga poverenih od strane opštine, sačinjavanje izveštaja i informacija o kretanju cena komunalnih proizvoda i usluga, davanje mišljenja na predloženu visinu cena komunalnih usluga; pripremanje nacrta i predloga akata u skladu sa Zakonom i aktima opštine; analiza i sačinjavanje izveštaja i informacija u vezi obavljanja komunalne delatnosti na području JLS; priprema i praćenje realizacije finansijskih planova JP i JKP iz komunalne oblasti )  obavlja  druge poslove po nalogu rukovodioca Odeljenja i Načelnika Opštinske uprave.

U izbornom postupku proveravaju se: poznavanje Zakona o zaštiti životne sredine(„ Sl.glasnik RS“, broj 135/2004, 36/2009, 36/2009 i dr.zakon, 72/2009 i dr.zakon, 43/2011 odluka US, 14/2016, 76/2018-dr.zakon), Zakona o zaštiti vazduha(„Sl.glasnik RS“,broj 36/2009,10/2013,26/2021-dr.zakon), Zakona o proceni uticaja („Sl.glasnik RS“,broj 135/2004, 36/2009),Zakona o inspecijskom nadzoru(„Sl.glasnik RS“,broj 36/2015,44/2018-dr.zakon,95/2018) i Zakona o lokalnoj samoupravi(„Sl.glasnik RS“ broj 129/2007,83/2014,101/2016,47/2018) –usmeno; veština komunikacije, analitičko rezonovanje, logičko zaključivanje – kroz razgovor sa kandidatom. O vremenu i mestu održavanja usmene provere svaki kandidat će biti pismeno obavešten, kao i putem mail adrese ili telefonskim pozivom.

III Mesto rada:

Opština Kosjerić,Opštinska uprava,ul.Olge Grbić br.10

IV Opšti uslovi za konkurs: državljanstvo RS, da je učesnik konkursa punoletan, da ima propisano obrazovanje, da učesnik konkursa nije pravnosnažno osuđivan na bezuslovnu kaznu zatvora od najmanje 6 meseci i da učesniku konkursa ranije nije prestajao radni odnos u državnom organu, odnosno organu autonomne pokrajine ili jedinice lokalne samouprave zbog teže povrede dužnosti iz radnog odnosa.

V Trajanje radnog odnosa

Radni odnos se zasniva na neodređeno vreme.

VI Rok za podnošenje prijave na konkurs i sadržina prijave

Rok za podnošenje prijave je 8 dana. Rok počinje da teče narednog dana od dana oglašavanja obaveštenja o javnom konkursu u dnevnim novinama „Politika“  koje se distribuiraju za celu teritoriju republike Srbije.

Prijava na konkurs sadrži ime i prezime kandidata, datum i mesto rođenja, adresu stanovanja, broj telefona, mail adresu, podatke o obrazovanju, podatke o vrsti i dužini radnog iskustva s kratkim opisom poslova na kojima je kandidat radio do podnošenja prijave na konkurs, odgovornostima na tim poslovima, podatke o stručnom usavršavanju i podatke o posebnim oblastima znanja. Prijava mora biti svojeručno potpisana.

VII Dokazi koji se prilažu uz prijavu na konkurs

Uverenje o državljanstvu ( ne starije od 6 meseci); izvod iz matične knjige rođenih; diploma ili uverenje kojim se potvrđuje stručna sprema; uverenje o položenom državnom stručnom ispitu za rad u državnim organima, dokaz o najmanje tri godine radnog iskustva u struci(potvrda, rešenje i drugi akti kojima se dokazuje na kojim poslovima i sa kojom stručnom spremom i u kom periodu je stečeno radno iskustvo), uverenje da kandidat nije pravnosnažno osuđivan na bezuslovnu kaznu zatvora od najmanje 6 meseci.

Učesnici koji nemaju položen državni ispit nemaju obavezu da dostave uverenje iz prethodnog stava jer shodno članu 47. Zakona o zaposlenima u AP i JLS(„Službeni glasnik RS“ broj 21/2016, 113/2017  i 95/2018) kao službenik na izvršilačkom radnom mestu može da se zaposli i lice koje nema položen državni ispit ali je dužno da ga položi u roku utvrđenom ovim zakonom.

Za učesnike konkursa koji su bili u radnom odnosu u državnom organu, odnosno organu AP ili JLS, pored navedenih dokaza potrebno je dostaviti i dokaz da im ranije nije prestajao radni odnos u državnom organu, odnosno organu AP ili JLS zbog teže povrede dužnosti iz radnog odnosa.

Svi dokazi prilažu se u originalu ili fotokopiji koja je overena kod javnog beležnika(izuzetno u gradovima i opštinama u kojima nisu imenovani javni beležnici, priloženi dokazi mogu biti overeni u osnovnim sudovima, sudskim jedinicama, prijemnim kancelarijama osnovnih sudova, odnosno opštinskim upravama kao povereni posao). Kao dokaz se mogu priložiti i fotokopije overene pre 01.marta 2017.godine u osnovnim sudovima, odnosno opštinskim upravama.

Odredbom člana 9. i 103. Zakona o opštem upravnom postupki („Službeni glasnik RS“,broj 18/2016) propisano je, pored ostalog, da organ može da vrši uvid, pribavlja i obrađuje lične podatke o činjenicama o kojima se vodi službena evidencija, osim ako stranka izričito izjavi da će te podatke pribaviti sama.

Dokument o činjenicama o kojima se vodi službena evidencij je: uverenje o o državljanstvu, izvod iz matične knjige rođenih, uverenje o položenom državnom stručnom ispitu za rad u državnim organima ili uverenje o položenom pravosudnom ispitu.

Potrebno je da da učesnik konkursa, uz napred navedene dokaze, dostavi izjavu kojom se opredeljuje za jednu od mogućnosti da organ pribavi podatke o kojima se vodi službena evidencija ili da će to kandidat učiniti sam i popunjenu Prijavu na konkurs u državnom organu

Primer izjave i Prijave nalazi se na sajtu opštine Kosjerić www.kosjeric.rs gde se iste mogu preuzeti.

VIII Adresa na koju se podnose prijave

Prijave na konkurs podnose se Konkursnoj komisiji za sprovođenje javnog konkursa za popunjavanje izvršilačkog radnog mesta inspektor za zaštitu životne sredine i komunalni inspektor i poslovi praćenja rada javnih preduzeća i kvaliteta usluga u Odeljenju za urbanizam, izgradnju, inspekcijske poslove, komunalno stambene i imovinsko pravne poslove , preko Opštinske uprave, na adresu: Opštinska uprava, Olge Grbić 10, lično ili putem preporučene pošiljke, sa naznakom „za javni konkurs za izvršilačko radno mesto inspektor za zaštitu životne sredine i komunalni inspektor i poslovi praćenja rada javnih preduzeća i kvaliteta usluga u Odeljenju za urbanizam, izgradnju, inspekcijske poslove, komunalno stambene i imovinsko pravne poslove-ne otvarati“.

IX Lica zadužena za obaveštenja o konkursu

Sandra Filipović, telefon 0648248488, radnim danom od 8 do 15
Snežana Božović, telefon 0608256250, radnim danom od 8 do 15

X Napomene

Neblagovremene, nedopuštene, nerazumljive ili nepotpune prijave i prijave uz koje nisu priloženi svi traženi dokazi u originalu ili fotokopiji overenoj od nadležnog organa(javnog beležnika, u opštinskoj upravi ili sudu), biće odbačene. Kao dokaz se mogu priložiti i fotokopije dokumenata koje su overene pre 01.marta 2017.godine u osnovnim sudovima, odnosno opštinskim upravama.

Ovaj oglas objavljuje se na internet prezentaciji opštine Kosjerić.Obaveštenje o javnom konkursu i adresi internet prezentacije na kojoj je objavljen oglas, objaviće se u dnevnim novinama „Politika“   koje se distribuiraju za celu teritoriju republike  Srbije.

Svi izrazi, pojmovi, imenice,pridevi i glagoli u ovom oglasu koji su upotrebljeni u muškom rodu, odnose se bez diskriminacije i na osobe ženskog pola.

OPŠTINSKA UPRAVA OPŠTINE KOSJERIĆ
BROJ 112-51/2021 OD 15.11.2021. GODINE

NAČELNIK OPŠTINSKE UPRAVE
Danilo Pantić

Konkurs preuzmite OVDE
Obrazac za prijavu preuzmite OVDE
Obrazac za izjavu preuzmite OVDE

Nazad
Javni konkurs za izvršilačko radno mesto – poslovi u oblasti poljoprivrede i ruralnog razvoja u Odeljenju za privredu, lokalno ekonomski razvoj, finansije i budžet u zvanju savetnika
Napred
Rani javni uvid u plan detaljne regulacije za proširenje postojećeg kopa „Mrčići“ u KO Mrčići u Opštini Kosjerić
Izbornik