Rani javni uvid u plan detaljne regulacije za proširenje postojećeg kopa „Mrčići“ u KO Mrčići u Opštini Kosjerić

Kategorija: Javni pozivi

Opštinska uprava opštine Kosjerić, na osnovu čl. 45a Zakona o planiranju i izgradnji („Sl.glasnik RS“, br. 72/09, 81/09-ispravka, 64/10-odluka US, 24/11, 121/12, 42/13-odluka US, 50/13-odluka US, 54/13-odluka US, 98/13-odluka US, 132/14, 145/14, 83/2018, 31/2019 i 37/2019 – dr. zakon i 9/2020, 52/2021) i člana 37 Pravilnika o sadržini, načinu i postupku izrade dokumenata prostornog i urbanističkog planiranja („Sl.glasnik RS“, br. 32/2019),

OGLAŠAVA
IZLAGANjE NA RANI JAVNI UVID

PLAN DETALjNE REGULACIJE ZA PROŠIRENjE POSTOJEĆEG KOPA „MRČIĆI“ U KO MRČIĆI U OPŠTINI KOSJERIĆ

Rani javni uvid trajaće 15 dana, i to počev od 19. 11. 2021. god., zaključno sa 03. 12. 2021. god. Materijal je izložen u zgradi Opštine Kosjerić u Kosjeriću, ul. Olge Grbić br.10, hodnik, na drugom spratu, svakog radnog dana od 8 do 15 časova, kao i na internet strani opštine Kosjerić (www.kosjeric.rs).

Zainteresovanim  pravnim i fizičkim licima koja vrše uvid u izloženi materijal nadležna služba Opštinske uprave Kosjerić pružiće sve potrebne informacije i stručnu pomoć u vezi sa pojedinim rešenjima i eventualnim davanjem primedbi i sugestija.

Primedbe i sugestije na izloženi  materijal mogu se dostaviti tokom trajanja ranog javnog uvida u pisanom obliku Odeljenju za urbanizam Opštinske uprave opštine Kosjerić, lično na pisarnici ili poštom, na adresu Opštinska uprava Kosjerić, Odeljenje za urbanizam,  Olge Grbić 10, Kosjerić 31260, zaključno sa 03. 12. 2021. godine.

Po završenom ranom javnom uvidu nosilac izrade Plana sačiniće izveštaj koji usvaja Komisija za planove Skupštine opštine Kosjerić.

Dokumentaciju u vezi ranoj javnog uvida možete preuzeti OVDE.

Odeljenje  za urbanizam, izgradnju, inspekcijske poslove
komunalno – stambene i imovinsko – pravne poslove
Opštinske uprave opštine Kosjerić

Nazad
Javni konkurs za izvršilačko radno mesto – inspektor za zaštitu životne sredine i komunalni inspektor i poslovi praćenja rada javnih preduzeća i kvaliteta usluga u Odeljenju za urbanizam, izgradnju, inspekcijske poslove, komunalno stambene i imovinsko pravne poslove u zvanju savetnika
Napred
Konkurs o dodeli podsticajnih sredstava za nabavku nove opreme za pčelarstvo
Izbornik