Јавни конкурс за извршилачко радно место – инспектор за заштиту животне средине и комунални инспектор и послови праћења рада јавних предузећа и квалитета услуга у Одељењу за урбанизам, изградњу, инспекцијске послове, комунално стамбене и имовинско правне послове у звању саветника

Категорија: Јавни позиви

ОПШТИНСКА УПРАВА ОПШТИНЕ КОСЈЕРИЋ, на основу члана 79. став 1. члана 82. став 4. и члана 102. Закона о запосленима у АП и ЈЛС(„Сл.гласник РС“,бр 21/2016,113/2017,95/2018,113/2017-др.закон), члана 12. став 1. Уредбе о спровођењу интерног и јавног конкурса за попуњавање радних места у АП и ЈЛС („Сл.гласник РС“,бр.95/2016) и Решења о покретању поступка за попуњавање извршилачког радног места радног места у Општинској управи општине Косјерић број 112-42/2021 од 02.11.2021. године оглашава

ЈАВНИ КОНКУРС
ЗА ИЗВРШИЛАЧКО РАДНО МЕСТО

I Орган у коме се радно место попуњава
 Општинска управа општине Косјерић, Олге Грбић бр.10

II Радно место које се попуњава

  1. Радно место инспектор за заштиту животне средине и комунални инспектор и послови праћења рада јавних предузећа и квалитета услуга у Одељењу за урбанизам, изградњу, инспекцијске послове, комунално стамбене и имовинско правне послове у звању саветника – 1 извршилац

Опис послa: врши надзор над применом Закона о заштити животне средине, Закона о поступању са отпадним материјама, Закона о процени утицаја на животну средину, Закона о интегрисаном спречавању и контроли загађивања животне средине и учествује у изради програма Фонда за екологију; припрема решења, налаже мере и стара се за њихово спровођење; подноси захтеве за покретање прекршајног поступка, односно кривичне пријаве и пријаве за привредни преступ;  сарађује са републичким инспекцијама и другим органима и организацијама у циљу ефикаснијег обављања инспекцијског надзора; води прописане евиденције за рад инспекције;  припрема  извештаје за Скупштину општине, Општинско веће и надлежне органе аутономне покрајине и органе Републикње; обавља и друге послове утврђене законом и Доноси решења и налаже мере, одговоран је за њихово спровођење, подноси захтеве за покретање прекршајног поступка, односно кривичне пријаве и пријаве за привредне преступе. испекцијски надзор над законитошћу рада комуналних организација и поступака грађана, предузетника и правних лица у погледу придржавања закона, других прописа и општих аката; надзор над спровођењем прописа који се односе на кориснике и даваоце комуналних услуга у погледу услова и начина коришћења и давања услуга, уређивања и одржавања објеката и јавних површина, прати јавну хигијену, уређење општине, јавних зелених површина, јавне расвете, снабдевање насеља водом и одвођења отпадних вода, снабдевање електричном и топлотном енергијом, изношење и депоновање смећа, сахрањивање, гробља, кафилерије, димничарске услуге, делатности пијаца, чистоћу јавних површина, продају пољопривредних и других производа ван пијачног простора, уређење градилишта, раскопавање улица и других јавних површина, лепљење плаката на забрањеним местима и друге послове комуналне хигијене; старање се о извршењу донетих решења, подношење пријава Суду за прекршаје и  предузима мере за уклањање ствари и предмета са јавних површина. праћење извршења програма пословања и квалитета извршених услуга, анализа рада ЈП и ЈКП чији је оснивач општина као и других даваоца комуналних услуга поверених од стране општине, сачињавање извештаја и информација о кретању цена комуналних производа и услуга, давање мишљења на предложену висину цена комуналних услуга; припремање нацрта и предлога аката у складу са Законом и актима општине; анализа и сачињавање извештаја и информација у вези обављања комуналне делатности на подручју ЈЛС; припрема и праћење реализације финансијских планова ЈП и ЈКП из комуналне области )  обавља  друге послове по налогу руководиоца Одељења и Начелника Општинске управе.

У изборном поступку проверавају се: познавање Закона о заштити животне средине(„ Сл.гласник РС“, број 135/2004, 36/2009, 36/2009 и др.закон, 72/2009 и др.закон, 43/2011 одлука УС, 14/2016, 76/2018-др.закон), Закона о заштити ваздуха(„Сл.гласник РС“,број 36/2009,10/2013,26/2021-др.закон), Закона о процени утицаја („Сл.гласник РС“,број 135/2004, 36/2009),Закона о инспецијском надзору(„Сл.гласник РС“,број 36/2015,44/2018-др.закон,95/2018) и Закона о локалној самоуправи(„Сл.гласник РС“ број 129/2007,83/2014,101/2016,47/2018) –усмено; вештина комуникације, аналитичко резоновање, логичко закључивање – кроз разговор са кандидатом. О времену и месту одржавања усмене провере сваки кандидат ће бити писмено обавештен, као и путем mail адресе или телефонским позивом.

III Место рада:

Општина Косјерић,Општинска управа,ул.Олге Грбић бр.10

IV Општи услови за конкурс: држављанство РС, да је учесник конкурса пунолетан, да има прописано образовање, да учесник конкурса није правноснажно осуђиван на безусловну казну затвора од најмање 6 месеци и да учеснику конкурса раније није престајао радни однос у државном органу, односно органу аутономне покрајине или јединице локалне самоуправе због теже повреде дужности из радног односа.

V Трајање радног односа

Радни однос се заснива на неодређено време.

VI Рок за подношење пријаве на конкурс и садржина пријаве

Рок за подношење пријаве је 8 дана. Рок почиње да тече наредног дана од дана оглашавања обавештења о јавном конкурсу у дневним новинама „Политика“  које се дистрибуирају за целу територију републике Србије.

Пријава на конкурс садржи име и презиме кандидата, датум и место рођења, адресу становања, број телефона, mail адресу, податке о образовању, податке о врсти и дужини радног искуства с кратким описом послова на којима је кандидат радио до подношења пријаве на конкурс, одговорностима на тим пословима, податке о стручном усавршавању и податке о посебним областима знања. Пријава мора бити својеручно потписана.

VII Докази који се прилажу уз пријаву на конкурс

Уверење о држављанству ( не старије од 6 месеци); извод из матичне књиге рођених; диплома или уверење којим се потврђује стручна спрема; уверење о положеном државном стручном испиту за рад у државним органима, доказ о најмање три године радног искуства у струци(потврда, решење и други акти којима се доказује на којим пословима и са којом стручном спремом и у ком периоду је стечено радно искуство), уверење да кандидат није правноснажно осуђиван на безусловну казну затвора од најмање 6 месеци.

Учесници који немају положен државни испит немају обавезу да доставе уверење из претходног става јер сходно члану 47. Закона о запосленима у АП и ЈЛС(„Службени гласник РС“ број 21/2016, 113/2017  и 95/2018) као службеник на извршилачком радном месту може да се запосли и лице које нема положен државни испит али је дужно да га положи у року утврђеном овим законом.

За учеснике конкурса који су били у радном односу у државном органу, односно органу АП или ЈЛС, поред наведених доказа потребно је доставити и доказ да им раније није престајао радни однос у државном органу, односно органу АП или ЈЛС због теже повреде дужности из радног односа.

Сви докази прилажу се у оригиналу или фотокопији која је оверена код јавног бележника(изузетно у градовима и општинама у којима нису именовани јавни бележници, приложени докази могу бити оверени у основним судовима, судским јединицама, пријемним канцеларијама основних судова, односно општинским управама као поверени посао). Као доказ се могу приложити и фотокопије оверене пре 01.марта 2017.године у основним судовима, односно општинским управама.

Одредбом члана 9. и 103. Закона о општем управном поступки („Службени гласник РС“,број 18/2016) прописано је, поред осталог, да орган може да врши увид, прибавља и обрађује личне податке о чињеницама о којима се води службена евиденција, осим ако странка изричито изјави да ће те податке прибавити сама.

Документ о чињеницама о којима се води службена евиденциј је: уверење о о држављанству, извод из матичне књиге рођених, уверење о положеном државном стручном испиту за рад у државним органима или уверење о положеном правосудном испиту.

Потребно је да да учесник конкурса, уз напред наведене доказе, достави изјаву којом се опредељује за једну од могућности да орган прибави податке о којима се води службена евиденција или да ће то кандидат учинити сам и попуњену Пријаву на конкурс у државном органу

Пример изјаве и Пријаве налази се на сајту општине Косјерић www.kosjeric.rs где се исте могу преузети.

VIII Адреса на коју се подносе пријаве

Пријаве на конкурс подносе се Конкурсној комисији за спровођење јавног конкурса за попуњавање извршилачког радног места инспектор за заштиту животне средине и комунални инспектор и послови праћења рада јавних предузећа и квалитета услуга у Одељењу за урбанизам, изградњу, инспекцијске послове, комунално стамбене и имовинско правне послове , преко Општинске управе, на адресу: Општинска управа, Олге Грбић 10, лично или путем препоручене пошиљке, са назнаком „за јавни конкурс за извршилачко радно место инспектор за заштиту животне средине и комунални инспектор и послови праћења рада јавних предузећа и квалитета услуга у Одељењу за урбанизам, изградњу, инспекцијске послове, комунално стамбене и имовинско правне послове-не отварати“.

IX Лица задужена за обавештења о конкурсу

Сандра Филиповић, телефон 0648248488, радним даном од 8 до 15
Снежана Божовић, телефон 0608256250, радним даном од 8 до 15

X Напомене

Неблаговремене, недопуштене, неразумљиве или непотпуне пријаве и пријаве уз које нису приложени сви тражени докази у оригиналу или фотокопији овереној од надлежног органа(јавног бележника, у општинској управи или суду), биће одбачене. Као доказ се могу приложити и фотокопије докумената које су оверене пре 01.марта 2017.године у основним судовима, односно општинским управама.

Овај оглас објављује се на интернет презентацији општине Косјерић.Обавештење о јавном конкурсу и адреси интернет презентације на којој је објављен оглас, објавиће се у дневним новинама „Политика“   које се дистрибуирају за целу територију републике  Србије.

Сви изрази, појмови, именице,придеви и глаголи у овом огласу који су употребљени у мушком роду, односе се без дискриминације и на особе женског пола.

ОПШТИНСКА УПРАВА ОПШТИНЕ КОСЈЕРИЋ
БРОЈ 112-51/2021 ОД 15.11.2021. ГОДИНЕ

НАЧЕЛНИК ОПШТИНСКЕ УПРАВЕ
Данило Пантић

Конкурс преузмите ОВДЕ
Образац за пријаву преузмите ОВДЕ
Образац за изјаву преузмите ОВДЕ

Назад
Јавни конкурс за извршилачко радно место – послови у области пољопривреде и руралног развоја у Одељењу за привреду, локално економски развој, финансије и буџет у звању саветника
Напред
Рани јавни увид у план детаљне регулације за проширење постојећег копа „Мрчићи“ у КО Мрчићи у Општини Косјерић
Изборник