Nabavka dobara –Nabavka slatkiša za Savindan

Kategorija: Javne nabavke

PREDMET: Poziv za dostavljanje ponude;-

U prilogu akta, dostavljamo Vam obrazac ponude, obrazac strukture cene, i način vrednovanja ponude. U skladu sa istim potrebno je da nam dostavite ponudu na obrascima koji su u prilogu poziva. Svi obrasci moraju biti popunjeni i potpisani.

Ponudu dostaviti u zatvorenoj koverti na adresu Opštine Kosjerić, Ul. Olge Grbić 10, sa naznakom: ,, Nabavka dobara Nabavka slatkiša za Savindan NE OTVARATI”.

Rok za dostavljanje ponuda je 26.01.2023 godine do 08,30 časova.

Otvaranje ponuda će se sprovesti 26.01.2023. godine u 09,00 časova, u zgradi Opštinske uprave Kosjerić, ul. Olge Grbić 10, u Kosjeriću, u kancelariji broj 2, u prizemlju.

Kriterijum za dodelu ugovora je „ekonomski najpovoljnija ponuda“, s tim što se u obzir uzima cena bez PDV-a.

U postupku otvarnja ponuda mogu aktivno učestvovati samo ovlašćeni predstavnici ponuđača.

Ako je podneta neblagovremena ponuda, naručilac će je po okončanju postupka otvaranja blagovremenih ponuda, neblagovremenu ponudu vratiti neotvorenu ponuđaču, u znaku da je podneta neblagovremeno.

Ponuđačima koji ne budu učestvovali u postupku otvaranja ponuda biće dostavljen zapisnik o otvaranju ponuda odmah nakon otvaranja ponuda.

Odluku o dodeli ugovora doneće predsednik opštine Kosjerić odmah  nakon otvaranja ponuda i Ugovor o nabavci će zaključiti predsednik opštine Kosjerić sa najpovoljnijim ponuđačem kojem je ugovor dodeljen, odmah nakon  donošenja odluke o dodeli ugovora.

Ugovor proizvodi pravno dejstvo od dana obostranog potpisivanja.

Komunikacija između ponuđača i naručioca vrši se isključivo pisanim putem.

Kontakt osoba: Bojana Vukosavić,
Broj faksa: 031/781-441
E – mail adresa: nabavkekosjeric@gmail.com

PREDSEDNIK OPŠTINE,
Žarko Đokić,s.r.

PREUZMITE POTREBNU DOKUMENTACIJU:

Poziv za dostavljanje ponude – OVDE
Obrazac ponude – OVDE
Obrazac strukture cena – OVDE
Način vrednovanja ponude – OVDE

 

 

Nazad
Ponuda za nabavku tonera i ostalog administrativnog materijala
Napred
Nabavka alkoholnih pića za poklon
Izbornik