Ponuda za nabavku tonera i ostalog administrativnog materijala

Kategorija: Javne nabavke

U prilogu akta, dostavljamo Vam obrazac ponude, način vrednovanja ponude i obrazac strukture cene. U skladu sa istim potrebno je da nam dostavite ponudu na obrascima koji su u prilogu poziva. Svi obrasci moraju biti popunjeni i potpisani.

Ponudu dostaviti u zatvorenoj koverti na adresu Opštine Kosjerić, Ul. Olge Grbić 10, sa naznakom: ,,Ponuda za nabavku tonera i ostalog administrativnog materijala – NE OTVARATI”.

Rok za dostavljanje ponuda je 26.01.2023. godine do 10,00 časova.

Otvaranje ponuda će se sprovesti 26.01.2023. godine u 10,30 časova, u zgradi Opštinske uprave Kosjerić, ul. Olge Grbić 10, u Kosjeriću, u kancelariji broj 2, u prizemlju.

Kriterijum za dodelu ugovora je „ekonomski najpovoljnija ponuda“, s tim što se u obzir uzima cena bez PDV-a.

U postupku otvarnja ponuda mogu aktivno učestvovati samo ovlašćeni predstavnici ponuđača.

Ako je podneta neblagovremena ponuda, naručilac će je po okončanju postupka otvaranja blagovremenih ponuda, neblagovremenu ponudu vratiti neotvorenu ponuđaču, uz naznaku da je podneta neblagovremeno.

Ponuđačima koji ne budu učestvovali u postupku otvaranja ponuda biće dostavljen zapisnik o otvaranju ponuda, najkasnije 3 dana od dana otvaranja.

Odluku o dodeli ugovora doneće Predsednik opštine Kosjerić odmah nakon otvaranja ponuda.

Ugovor o nabavci će zaključiti Predsednik opštine Kosjerić sa najpovoljnijim ponuđačem kojem je ugovor dodeljen, odmah nakon donošenja odluke o dodeli ugovora. Ugovor proizvodi pravno dejstvo od dana obostranog potpisivanja, a ugovorne obaveze traju do utroška planiranih sredstava u finansijskom planu.

Komunikacija između ponuđača i naručioca vrši se isključivo pisanim putem.

Kontakt osoba: Bojana Vukosavić,
E – mail adresa: nabavkekosjeric@gmail.com

PREDSEDNIK OPŠTINE,
Žarko Đokić, s.r.

PREUZMITE POTREBNU DOKUMENTACIJU:

Poziv za dostavljanje ponude – OVDE
Obrazac ponude – OVDE
Obrazac strukture cena – OVDE
Način vrednovanja ponude – OVDE

Nazad
Nabavka đubriva i materijala za funkcionisanje lokalnih sportskih ustanova
Napred
Nabavka dobara –Nabavka slatkiša za Savindan
Izbornik