Nabavka bravarskih usluga sa obezbeđenjem rezervnih delova

Kategorija: Javne nabavke

Broj: 404 – 36/2023
27.03.2023.godine
K O S J E R I Ć

PREDMET: Poziv za dostavljanje ponude;-

U prilogu akta, dostavljamo Vam obrazac ponude, način vrednovanja ponude i obrazac strukture cene sa tehničkim karakteristikama. U skladu sa istim potrebno je da nam dostavite ponudu na obrascima koji su u prilogu poziva. Svi obrasci moraju biti popunjeni i potpisani.

Ponudu dostaviti u zatvorenoj koverti na adresu Opštine Kosjerić, Ul. Olge Grbić 10, sa naznakom: ,,Ponuda za Nabavka bravarskih usluga sa obezbeđenjem rezervnih delovaNE OTVARATI”.

Rok za dostavljanje ponuda je 30.03.2023. godine do 11,00 časova.

Otvaranje ponuda će se sprovesti 30.03.2023. godine u 11,30 časova, u zgradi Opštinske uprave Kosjerić, ul. Olge Grbić 10, u Kosjeriću, u kancelariji broj 2, u prizemlju.

Kriterijum za dodelu ugovora je „ekonomski najpovoljnija ponuda“, s tim što se u obzir uzima cena bez PDV-a.

U postupku otvarnja ponuda mogu aktivno učestvovati samo ovlašćeni predstavnici ponuđača.

Ako je podneta neblagovremena ponuda, naručilac će je po okončanju postupka otvaranja blagovremenih ponuda, neblagovremenu ponudu vratiti neotvorenu ponuđaču, uz naznaku da je podneta neblagovremeno.

Ponuđačima koji ne budu učestvovali u postupku otvaranja ponuda biće dostavljen zapisnik o otvaranju ponuda, najkasnije 3 dana od dana otvaranja.

Odluku o dodeli ugovora doneće Predsednik opštine Kosjerić odmah nakon otvaranja ponuda.

Ugovor o nabavci će zaključiti Predsednik opštine Kosjerić sa najpovoljnijim ponuđačem kojem je ugovor dodeljen, odmah nakon donošenja odluke o dodeli ugovora. Ugovor proizvodi pravno dejstvo od dana obostranog potpisivanja, a ugovorne obaveze traju do 31.12.2023. godine ili do utroška planiranih sredstava u finansijskom planu za 2023 godinu.

Komunikacija između ponuđača i naručioca vrši se isključivo pisanim putem.

Kontakt osoba: Bojana Vukosavić,
E – mail adresa: nabavkekosjeric@gmail.com

Poziv za podnošenje ponude možete preuzeti OVDE.

Obrazac ponude možete preuzeti OVDE.

Obrazac strukture cena preuzmite OVDE.

Način vrednovanja ponude možete preuzeti OVDE.

PREDSEDNIK OPŠTINE,
Žarko Đokić, s.r.

Nazad
Nabavka usluga popravki mašina za održavanje sportskih terena sa obezbeđenjem rezervnih delova
Napred
Nabavka radova na krpljenju udarnih rupa na putevima i ulicama na teritoriji opštine Kosjerić
Izbornik