JAVNA PREZENTACIJA URBANISTIČKOG PROJEKTA za izgradnju turističkog kompleksa “SRPSKO SELO“

Kategorija: Aktuelnosti

Opštinska uprava Kosjerić
Odeljenje za urbanizam, izgradnju,
inspekcijske poslove, komunalno stambene
i imovinsko – pravne poslove
Broj: 350-37/2021
Datum: 03.12.2021. god.
KOSJERIĆ

Opštinska uprava Kosjerić, Odeljenje za urbanizam, izgradnju, inspekcijske poslove, komunalno stambene i imovinsko – pravne poslove, na osnovu člana 63. stav 2. Zakona o planiranju i izgradnji (“Službeni glasnik RS“, br.72/09, 81/09 – ispr., 64/10 – odluka US, 24/11, 121/12, 42/13 – odluka US, 50/13 – odluka US, 98/13 – odluka US, 132/14, 145/14, 83/18, 31/19, 37/19-dr.zakon, 9/20 i 52/21) i člana 91 i 92. Pravilnika o sadržini, načinu i postupku izrade dokumenata prostornog i urbanističkog planiranja (“Službeni glasnik RS“, br.32/19), objavljuje:

JAVNU PREZENTACIJU
URBANISTIČKOG PROJEKTA
za izgradnju turističkog kompleksa
“SRPSKO SELO“
za kat. parcelu broj 662/2 KO Varoš Kosjerić

INVESTITOR: NOVA ADRESA DOO BEOGRAD – OGRANAK ZA TURIZAM I
UGOSTITELjSTVO NOVI TRADICIONAL, sa sedištem u    Kosjeriću, ul. Skrapeška br. 2
OBRAĐIVAČ: Projektni biro „VALjEVOPLAN“ Valjevo

JAVNA PREZENTACIJA obaviće se u zgradi Opštine Kosjerić, ul. Olge Grbić 10, kancelarija br. 28, drugi sprat, od 10. do 17. decembra 2021. godine, svakog radnog dana od 10 do 15 časova.

U toku javne prezentacije, Urbanistički projekat biće izložen i na sajtu opštine Kosjerić (www.kosjeric.rs). Zainteresovanim pravnim i fizičkim licima koja vrše uvid u izloženi materijal   nadležna služba Opštinske uprave Kosjerić pružiće sve potrebne informacije i stručnu pomoć u vezi sa pojedinim rešenjima i eventualnim davanjem primedbi i sugestija. Za davanje obaveštenja u toku javne prezentacije, ovlašćena je Ivana Likić, dipl. prost. planer. Pozivaju se sva pravna i fizička lica da izvrše uvid u urbanistički projekat, kao i da svoje primedbe i sugestije na planirana rešenja u pisanoj formi dostave  Odeljenju za urbanizam Opštinske uprave opštine Kosjerić, lično na pisarnici ili poštom, na adresu Opštinska uprava Kosjerić, Odeljenje za urbanizam,  Olge Grbić 10, Kosjerić 31260, najkasnije do 17.12.2021. godine.

Pogledajte urbanistički plan OVDE.

 

Nazad
Ministarka Irena Vujović posetila Kosjerić
Napred
Obaveštenje za referendum
Izbornik