Среда, 27.05.2020. Званична презентација Општине Косјерић

Јавни огласа за давање у закуп и на коришћење пољопривредног земљишта у државној својини у општини Косјерић 2017

На основу члана 64. став 3. Закона о пољопривредном земљишту ("Службени гласник РС", број 62/06, 69/08-др закон, 41/09, 112/15 и 80/17), Правилникa о условима и поступку давања у закуп и на коришћење пољопривредног земљишта у државној својини ("Службени гласник РС", бр.16/17) и члана 1. Одлуке о одређивању надлежног органа за спровођење поступка давања у закуп пољопривредног земљишта у државној својини ("Службени лист општине Косјерић", број 9/17), председник општине Косјерић је дана, 19.10.2017. године, донео

О Д Л У К У
О РАСПИСИВАЊУ ЈАВНОГ ОГЛАСА ЗА ДАВАЊЕ У ЗАКУП И НА КОРИШЋЕЊЕ ПОЉОПРИВРЕДНОГ ЗЕМЉИШТА У ДРЖАВНОЈ СВОЈИНИ
У ОПШТИНИ КОСЈЕРИЋ

и расписује

О Г Л А С
ЗА ПРИКУПЉАЊЕ ПИСАНИХ ПОНУДА ЗА ДАВАЊЕ У
У ЗАКУП И НА КОРИШЋЕЊЕ ПОЉОПРИВРЕДНОГ ЗЕМЉИШТА У ДРЖАВНОЈ СВОЈИНИ У ОПШТИНИ КОСЈЕРИЋ

Текст огласа можете преузети ОВДЕ

Реализовани јавни радови у 2016. години

За јавне радове у 2016. години било је предвиђено укупно 2.407.735,00 динара, од чега су средства Општине Косјерић 1.402.500,00 динара и средства Националне службе за запошљавање 1.005.235,00 динара.

У сарадњи са НСЗ, финансирано је 13 јавних радова, на којима је анагажовано 20 незапослених лица:

 1. Основна школа „Мито Игумановић“ Косјерић за 1 лице у трајању од 2 месеца. Вредност јавног рада је 62.047,76 динара,
 2. Основна школа „Мито Игумановић“ Косјерић за 1 логопеда у трајању од 4 месеца. Вредност јавног рада је 129.095,52 динара,
 3. Основна школа „Мито Игумановић“ Косјерић за 1 персоналног асистента у трајању од 4 месеца. Вредност јавног рада је 129.095,52 динара,
 4. Техничка школа Косјерић за 1 лице у трајању од 4 месеца. Вредност јавног рада је 129.095,52 динара,
 5. Техничка школа Косјерић за 1 лице у трајању од 3 месеца. Вредност јавног рада је 97.321,64 динара,
 6. Предшколска установа „Олга Грбић“ Косјерић за 1 лице у трајању од 4 месеца. Вредност јавног рада је 129.095,52 динара,
 7. Основна школа „Јордан Ђукановић“ Варда, Косјерић за 2 персонална асистента лица у трајању од 4 месеца у вредности 258.191,04 динара,
 8. Основна школа „Јордан Ђукановић“ Варда, Косјерић за 1 лице у трајању од 3 месеца у вредности 97.321,64 динара,
 9. КЈП „Елан“ Косјерић за 4 лица у трајању од 3 месеца. Вредност јавног рада је 389.286,56 динара,
 10. КЈП „Елан“ Косјерић за 1 лице у трајању од 4 месеца. Вредност јавног рада је 129.095,52 динара,
 11. Народна библиотека „Сретен Марић“ Косјерић за 1 лице у трајању од 4 месеца. Вредност јавног рада је 129.095,52 динара,
 12. Здравствени центар Ужице-Дом здравља Косјерић 3 лица у трајању од 3 месеца. Вредност јавног рада је 291.964,92,56 динара,
 13. Здравствени центар Ужице-Дом здравља Косјерић 2 медицинске сестре у трајању од 4 месеца. Вредност јавног рада је 258.191,04 динара.

Такође, током 2016. године НСЗ је расписала редован јавни позив за ОСИ лица и одобрена су средства за спровођење јавног рада и то:

 1. ЈКП “Елан” Косјерић – јавни рад „Јавним радом до лепшег и чистијег града“. За њега је НСЗ определила 645.477,60 дин динара. Ангажовано је 5 ОСИ лица на период од 04.05-05.09.2016.године.
 2. Здравствени центар Ужице - Дом здравља Косјерић реализовао је два јавна рада и то:
 • Јавни рад „Одржавање објекта Дома здравља“ где су ангажоване 2 спремачице у трајању од 4 месеца у вредности 258.191,04 динара и
 • Јавни рад „Унапређење палијативног збрињавања“ где су ангажована 2 лица у трајању од 4 месеца у вредности 258.191,04 динара.

Јавни увид - ПДР МХЕ "Ластва"

Општинска управа општине Косјерић, на основу члана 50. Закона о планирању и изградњи ("Службени гласник РС", бр.72/09, 81/09-исправка, 64/10-одлука УС, 24/11, 121/12, 42/13-одлука УС, 50/13-одлука УС, 54/13-одлука УС, 98/13-одлука УС, 132/14 и 145/14) и члана 54. Правилника о садржини, начину и поступку израде докумената просторног и урбанистичког планирања ("Службени гласник РС", бр. 64/15), 

О Г Л А Ш А В А
ИЗЛАГАЊЕ НА ЈАВНИ УВИД
ПЛАНА ДЕТАЉНЕ РЕГУЛАЦИЈЕ ЗА ИЗГРАДЊУ МХЕ „ЛАСТВА“
И
ИЗВЕШТАЈА О СТРАТЕШКОЈ ПРОЦЕНИ УТИЦАЈА ПЛАНА ДЕТАЉНЕ РЕГУЛАЦИЈЕ "ЛАСТВА"НА ЖИВОТНУ СРЕДИНУ

Јавни увид трајаће 30 дана, од 30.01.2017. године закључно са 01.03.2017. године. Материјал је изложен у згради Општине Косјерић у Косјерићу, ул. Олге Грбић бр. 10, ходник у приземљу, сваког радног дана од 7 до 15 часова, као и на интернет страни општине Косјерић (www.kosjeric.rs). 

Заинтересованим правним и физичким лицима која врше увид у изложени материјал Плана детаљне регулације „Ластва“, Одељење за урбанизам, инвестиције, изградњу и инспекцијске послове Општинске управе општине Косјерић (сала број 5 у приземљу), пружиће све потребне информације и стручну помоћ у вези са појединим решењима и евентуалним давањем примедби и сугестија. 

Примедбе и сугестије на изложени материјал могу се доставити током трајања јавног увида у писаном облику, Одељењу за урбанизам, инвестиције, изградњу и инспекцијске послове Општинске управе општине Косјерић, лично на писарници или поштом, закључно са 01.03.2017. године. 

По завршеном јавном увиду у нацрт планског документа, Комисија за планове општине Косјерић одржава јавну седницу и припрема извештај о обављеном јавном увиду у нацрт планског документа. 

Јавна седница Комисије за планове одржаће се 02.03.2017. године у сали Народне библиотеке на првом спрату. 

Јавној седници могу присуствовати правна и физичка лица која су поднела примедбе на плански документ. 

Одељење за урбанизам, инвестиције, изградњу и инспекцијске послове
Општинске управе општине Косјерић

Текст плана можете преузети ОВДЕ
Постојећу намену површина можете преузети ОВДЕ.
Саобраћај можете преузети ОВДЕ
План парцелације можете преузети ОВДЕ.
Спровођење можете преузети ОВДЕ.
Стратешку процену утицаја можете преузети ОВДЕ
Конкурс "За мој Косјерић 2017"

ТИТАН Цементара Косјерић расписала је конкурс за награђивање најбољих локалних пројеката

ТИТАН Цементара Косјерић, пету годину заредом, објављује конкурс са циљем да се изаберу и награде најбољи пројекти на територији Општине Косјерић, који ће унапредити квалитет живота грађана Косјерића и представљати дугорочан подстицај свима да се укључе и заједно допринесу остварењу бољих услова за живот. 

Конкурс је расписан из следећих области: Култура (промоција културних пројеката од локалног и евентуално ширег значаја), Екологија (подизање еколошке свести и унапређење заштите животне средине), Образовање (унапређење услова образовања) и Социјална заштита и укључивање (унапређење статуса социјално угрожених/ маргинализованих група становника Косјерића). Главни критеријуми избора најбољег пројекта су: усмереност на решавање реалних проблема грађана, остваривање конкретних предности за грађане, као и усаглашеност пројекта са вредностима ТИТАН Цементаре Косјерић и Стратегијом развоја Општине Косјерић.

za moj kosjeric 2017

Конкурс ће трајати од 20. јануара до 10. фебруара 2017. године. Добитници ће бити проглашени на свечаној церемонији и додели награда, док укупни буџет за награђивање најбоље оцењених пројеката износи 20.000 евра. Право учешћа имају непрофитне и хуманитарне организације као и удружења грађана и институције регистроване на територији Општине Косјерић. 

Услови, начин пријављивања као и цео текст конкурса можете пронаћи на web сајту ТИТАН Цементаре Косјерић, на страници "За мој Косјерић 2017"

 

Оглас за прикупљање писаних понуда

НАРОДНА БИБЛИОТЕКА „ СРЕТЕН МАРИЋ“ КОСЈЕРИЋ, на основу члана 20. Закона о јавној својини (Сл.гласник РС“ број 72/2011, 88/2013 и 105/2014), члана 7.  став 1. Уредбе о условима прибављања и отуђења непокретности непосредном погодбом, давања у закуп ствари у јавној својини и поступцима јавног надметања и прикупљања писмених понуда („Сл. Гласник РС“, број 24/2012), Закључка Општинског већа општине Косјерић број 06 – 15 / 2016 од 14.04.2016. године и Одлуке Управног одбора Народне библиотеке „СРЕТЕН МАРИЋ“ Косјерић број 0201 – 36/2016 , расписује:

О Г Л А С 
ЗА ПРИКУПЉАЊЕ ПИСАНИХ ПОНУДА

ОГЛАШАВА СЕ  давање у закуп, прикупљањем писмених понуда, комерцијална непокретност - пословни простор у приземљу објекта Дом културе – Народна библиотека „Сретен Марић“ у Косјерићу, у улици Олге Грбић бр. 5, укупне површине 78,12м2 од чега је: простор за пословну делатност 57,54 м2, ходник 7м2 и WC- санитарни чвор 13,58 м2. 

Текст огласа можете преузети ОВДЕ


.

 

 

exchange5 baner


Baner Pecat 211x81

banner sl list
Нови број - 1/2020
  (03.01.2020. г.) 
banner maticna
banner lpa
banner pisarnica 
-------------------------------------------------
 
-------------------------------------------------

 

A- A A+
 
 

 
 
 
 
baner poverenik 

registar stambenih zajednica banner

Временска прогноза

vremene logo

106 radio logo