OGLAŠAVA IZLAGANjE NA JAVNI UVID PLANA DETALjNE REGULACIJE SISTEMA ZA NAVODNjAVANjE I ODVODNjAVANjE PLANTAŽE LESKE U SUBJELU, OPŠTINA KOSJERIĆ

Kategorija: Aktuelnosti

Opštinska uprava opštine Kosjerić, na osnovu čl. 45a. Zakona o planiranju i izgradnji („Sl.glasnik RS“, br.72/09, 81/09-ispravka, 64/10-odluka US, 24/11, 121/12, 42/13-odluka US, 50/13-odluka US, 54/13-odluka US, 98/13-odluka US, 132/14, 145/14, 83/2018, 31/2019, 9/2020, 52/2021 i 62/2023 ) i čl. 37. Pravilnika o sadržini, načinu i postupku izrade dokumenata prostornog i urbanističkog planiranja („Sl.glasnik RS“, br. 32/2019),

OGLAŠAVA
IZLAGANjE NA JAVNI UVID
PLANA  DETALjNE REGULACIJE
SISTEMA ZA NAVODNjAVANjE I
ODVODNjAVANjE PLANTAŽE LESKE U
SUBJELU, OPŠTINA KOSJERIĆ

I

IZVEŠTAJA O STRATEŠKOJ PROCENI UTICAJA
PLANA DETALjNE REGULACIJE NA ŽIVOTNU SREDINU

Javni uvid trajaće u periodu od  23.02.2024. god. zaključno sa 25.03.2024. god. Materijal je izložen u zgradi Opštine Kosjerić u Kosjeriću, ul. Olge Grbić br.10, hodnik, na drugom spratu, svakog radnog dana od 8 do 15 časova, kao i na internet strani opštine Kosjerić (www.kosjeric.rs).

Zainteresovanim pravnim i fizičkim licima koja vrše uvid u izloženi materijal   nadležna služba Opštinske uprave Kosjerić pružiće sve potrebne informacije i stručnu pomoć u vezi sa pojedinim rešenjima i eventualnim davanjem primedbi i sugestija.

Primedbe i sugestije na izloženi  materijal mogu se dostaviti tokom trajanja javnog uvida u pisanom obliku, Odeljenju za urbanizam Opštinske uprave opštine Kosjerić, lično na pisarnici ili poštom, na adresu Opštinska uprava Kosjerić, Odeljenje za urbanizam,  Olge Grbić 10, Kosjerić 31260, zaključno sa 25.03.2024. godine.

Javna sednica Komisije za planove održaće se  28. marta 2024. godine, sa početkom u 10 časova , u sali broj 3, u prizemlju zgrade opštine Kosjerić.

Odeljenje  za urbanizam, izgradnju, inspekcijske poslove
komunalno – stambene i imovinsko – pravne poslove
Opštinske uprave opštine Kosjerić

Preuzmite prateću dokumentaciju OVDE.

Nazad
Spisak kandidata za poslove knjigovođe i poslovi obračuna plata, naknada i drugih ličnih primanja i pripreme i izvršenja budžeta ili finansijskog plana i poslovi materijalnog knjigovodstva
Napred
Konkurs za sufinansiranje projekata proizvodnje medijskih sadržaja
Izbornik