Среда, 23.10.2019. Званична презентација Општине Косјерић

Јавни увид - ПДР МХЕ "Ластва"

Општинска управа општине Косјерић, на основу члана 50. Закона о планирању и изградњи ("Службени гласник РС", бр.72/09, 81/09-исправка, 64/10-одлука УС, 24/11, 121/12, 42/13-одлука УС, 50/13-одлука УС, 54/13-одлука УС, 98/13-одлука УС, 132/14 и 145/14) и члана 54. Правилника о садржини, начину и поступку израде докумената просторног и урбанистичког планирања ("Службени гласник РС", бр. 64/15), 

О Г Л А Ш А В А
ИЗЛАГАЊЕ НА ЈАВНИ УВИД
ПЛАНА ДЕТАЉНЕ РЕГУЛАЦИЈЕ ЗА ИЗГРАДЊУ МХЕ „ЛАСТВА“
И
ИЗВЕШТАЈА О СТРАТЕШКОЈ ПРОЦЕНИ УТИЦАЈА ПЛАНА ДЕТАЉНЕ РЕГУЛАЦИЈЕ "ЛАСТВА"НА ЖИВОТНУ СРЕДИНУ

Јавни увид трајаће 30 дана, од 30.01.2017. године закључно са 01.03.2017. године. Материјал је изложен у згради Општине Косјерић у Косјерићу, ул. Олге Грбић бр. 10, ходник у приземљу, сваког радног дана од 7 до 15 часова, као и на интернет страни општине Косјерић (www.kosjeric.rs). 

Заинтересованим правним и физичким лицима која врше увид у изложени материјал Плана детаљне регулације „Ластва“, Одељење за урбанизам, инвестиције, изградњу и инспекцијске послове Општинске управе општине Косјерић (сала број 5 у приземљу), пружиће све потребне информације и стручну помоћ у вези са појединим решењима и евентуалним давањем примедби и сугестија. 

Примедбе и сугестије на изложени материјал могу се доставити током трајања јавног увида у писаном облику, Одељењу за урбанизам, инвестиције, изградњу и инспекцијске послове Општинске управе општине Косјерић, лично на писарници или поштом, закључно са 01.03.2017. године. 

По завршеном јавном увиду у нацрт планског документа, Комисија за планове општине Косјерић одржава јавну седницу и припрема извештај о обављеном јавном увиду у нацрт планског документа. 

Јавна седница Комисије за планове одржаће се 02.03.2017. године у сали Народне библиотеке на првом спрату. 

Јавној седници могу присуствовати правна и физичка лица која су поднела примедбе на плански документ. 

Одељење за урбанизам, инвестиције, изградњу и инспекцијске послове
Општинске управе општине Косјерић

Текст плана можете преузети ОВДЕ
Постојећу намену површина можете преузети ОВДЕ.
Саобраћај можете преузети ОВДЕ
План парцелације можете преузети ОВДЕ.
Спровођење можете преузети ОВДЕ.
Стратешку процену утицаја можете преузети ОВДЕ
Конкурс "За мој Косјерић 2017"

ТИТАН Цементара Косјерић расписала је конкурс за награђивање најбољих локалних пројеката

ТИТАН Цементара Косјерић, пету годину заредом, објављује конкурс са циљем да се изаберу и награде најбољи пројекти на територији Општине Косјерић, који ће унапредити квалитет живота грађана Косјерића и представљати дугорочан подстицај свима да се укључе и заједно допринесу остварењу бољих услова за живот. 

Конкурс је расписан из следећих области: Култура (промоција културних пројеката од локалног и евентуално ширег значаја), Екологија (подизање еколошке свести и унапређење заштите животне средине), Образовање (унапређење услова образовања) и Социјална заштита и укључивање (унапређење статуса социјално угрожених/ маргинализованих група становника Косјерића). Главни критеријуми избора најбољег пројекта су: усмереност на решавање реалних проблема грађана, остваривање конкретних предности за грађане, као и усаглашеност пројекта са вредностима ТИТАН Цементаре Косјерић и Стратегијом развоја Општине Косјерић.

za moj kosjeric 2017

Конкурс ће трајати од 20. јануара до 10. фебруара 2017. године. Добитници ће бити проглашени на свечаној церемонији и додели награда, док укупни буџет за награђивање најбоље оцењених пројеката износи 20.000 евра. Право учешћа имају непрофитне и хуманитарне организације као и удружења грађана и институције регистроване на територији Општине Косјерић. 

Услови, начин пријављивања као и цео текст конкурса можете пронаћи на web сајту ТИТАН Цементаре Косјерић, на страници "За мој Косјерић 2017"

 

Оглас за прикупљање писаних понуда

НАРОДНА БИБЛИОТЕКА „ СРЕТЕН МАРИЋ“ КОСЈЕРИЋ, на основу члана 20. Закона о јавној својини (Сл.гласник РС“ број 72/2011, 88/2013 и 105/2014), члана 7.  став 1. Уредбе о условима прибављања и отуђења непокретности непосредном погодбом, давања у закуп ствари у јавној својини и поступцима јавног надметања и прикупљања писмених понуда („Сл. Гласник РС“, број 24/2012), Закључка Општинског већа општине Косјерић број 06 – 15 / 2016 од 14.04.2016. године и Одлуке Управног одбора Народне библиотеке „СРЕТЕН МАРИЋ“ Косјерић број 0201 – 36/2016 , расписује:

О Г Л А С 
ЗА ПРИКУПЉАЊЕ ПИСАНИХ ПОНУДА

ОГЛАШАВА СЕ  давање у закуп, прикупљањем писмених понуда, комерцијална непокретност - пословни простор у приземљу објекта Дом културе – Народна библиотека „Сретен Марић“ у Косјерићу, у улици Олге Грбић бр. 5, укупне површине 78,12м2 од чега је: простор за пословну делатност 57,54 м2, ходник 7м2 и WC- санитарни чвор 13,58 м2. 

Текст огласа можете преузети ОВДЕ


.

Јавни позив - станови (октобар 2016)

             

Понедељак, 12. септембар 2016.

ЈАВНИ ПОЗИВ ЗА ЛИЦИТАЦИЈУ - ЈАВНО НАДМЕТАЊЕ ЗА СТАНОВЕ У СТАМБЕНОМ ОБЈЕКТУ КОД ЦРКВЕ                                                                       

Општинско веће општине Косјерић, на основу члана 29. став 1. Закона о јавној својини ( "Службени гласник РС“, број 72/11), расписује

ЈАВНИ ПОЗИВ 
ЗА УЧЕШЋЕ НА ЛИЦИТАЦИЈИ – ЈАВНОМ НАДМЕТАЊУ ЗА ОТУЂЕЊЕ ИЗ ЈАВНЕ СВОЈИНЕ – ОПШТИНСКЕ СВОЈИНЕ СТАМБЕНИХ ЈЕДИНИЦА – СТАНОВА  У СТАМБЕНОМ ОБЈЕКТУКОД ЦРКВЕ, НА КАТ. ПАРЦЕЛИ БРОЈ 1233 УПИСАНОЈ У ЛИСТ НЕПОКРЕТНОСТИ БРОЈ 1869 КО ВАРОШ КОСЈЕРИЋ, УЛИЦА СВЕТОСАВСКА ББ 
 
Опширније

Оглас - отуђење покретних ствари из јавне својине Општине Косјерић

             

Петак, 2. септембар 2016.

ОГЛАС О РАСПИСИВАЊУ ЈАВНЕ ЛИЦИТАЦИЈЕ ЗА ПРОДАЈУ ВОЗИЛА                                                                                                        

На основу тачке 2. Одлуке Општинског већа општине Косјерић о покретању поступка за отуђење из јавне својине општине Косјерић покретних ствари - коришћених моторних возила, бр.404-53/2016 од 29. августа 2016. године, Комисија за отуђење из јавне својине покретних ствари - коришћених моторних возила, објављује: 

ОГЛАС

О РАСПИСИВАЊУ ЈАВНЕ ЛИЦИТАЦИЈЕ ЗА ПРОДАЈУ ВОЗИЛА

1. Општина Косјерић, оглашава продају путем јавне лицитације следећих путничких возила: 

 Марка и тип возилаГодина производњеБрој шасијеПОЧЕТНА ЦЕНА
 1. Renault Megane Sedan Expresion 1.5 DCI 2009VF1LMSFB541929169 2000 EUR
2.Dacia Sandero Base 1.42011UU1BSD4EP4476993 1700 EUR 
3.Zastava Koral IN 1.12006VX1145A0001102774 200 EUR
4.Zastava Koral IN 1.12008VX1145A0001115504 300 EUR

Возила се продају у виђеном стању без права купца на накнадну рекламацију. 

2. Право учешћа имају правна и физичка лица са територије Републике Србије, која уплате депозит у висини од 10 % од почетне цене возила који лицитирају. Уплату депозита извршити на рачун број 840-812151843-08 позив на број  51-048 Буџет општине Косјерић, са назнаком уплата депозита за јавну лицитацију. Уплата мора бити извршена најкасније 1 (један) дан пре дана за када је заказана лицитација. Уплата депозита и цене возила плаћа се у динарској противвредности по средњем курсу Народне банке Србије на дан исплате. 

3. Датум, време и место одржавања јавне лицитације је 19.09.2016. године, у 12 часова у сали број 5 (приземље зграде Општине Косјерић). 

4. Понуда физичких лица треба да садржи: име и презиме, пребивалиште, ЈМБГ, број личне карте и број телефона.Понуда правних лица треба да садржи: назив и седиште правног лица, ПИБ, матични број, потпис овлашћеног лица оверен печатом, број телефона и име и презиме особе за контакт. 

5. Возила која су предмет продаје доделиће се оном учеснику лицитације који понуди највишу цену (за свако возило појединачно). 

6. Сви заинтересовани понуђачи су дужни да на почетку лицитације доставе Комисији признаницу о уплати депозита. 

7. Депозит се не враћа понуђачу чију понуду Комисија прихвати као најповољнију, већ се иста задржава и рачуна као аванс за уплату купопродајне цене. Разлику између депонованог износа и купопродајне цене купац ће уплатити на рачун Општине Косјерић, а у сагласности са одредбама уговора о купопродаји који буде закључен по окнчаној ситуацији. У случају одустајања од потписивања уговора о купопродаји депозит се задржава, тј. у плаћени депозит се не враћа.Осталим понуђачима уплаћени депозит се враћа у року од 5 (пет) дана  на исти начин на који је уплаћен. 

8. Уговор о купопродаји се закључује са учесником који понуди највишу цену у року од 5 (пет) дана од дана потписивања записника о резултатима јавне лицитације. Купљено возило купац је дужан да исплати у целости пре преузимања возила, у року од 5 дана од дана потписивања купопродајног уговора. У случају да купац не исплати уговорену цену у уговореном року, сматраће се да је одустао од куповине и нема право на повраћај депозита. 

9. Детаљније информације у вези са продајом возила путем јавне лицитације могу се добити на телефон број 060/82-56-362 Милош Пауновић. 

10. Оглас објавити на огласној табли Општинске управе, сајту општине Косјерић (www.kosjeric.rs) и локалној радио станици "Радио 106". 

У Косјерићу, дана 02.09.2016. године

КОМИСИЈА ЗА ОТУЂЕЊЕ ИЗ ЈАВНЕ СВОЈИНЕ ПОКРЕТНИХ СТВАРИ - КОРИШЋЕНИХ МОТОРНИХ ВОЗИЛА

Текст јавног огласа   


 

 

exchange5 baner


Baner Pecat 211x81

banner sl list
Нови број - 20/2019
  (26.09.2019. г.) 
banner maticna
banner lpa
banner pisarnica 
-------------------------------------------------
 
-------------------------------------------------