SAGLASNOST „BANjICA“

Kategorija: Služba za urbanizam - obaveštenja

SAGLASNOST NA IZVEŠTAJ O STRATEŠKOJ PROCENI UTICAJA NA ŽIVOTNU SREDINU PLANA DETALjNE REGULACIJE „BANjICA“     

Na osnovu člana 22 stav 1 Zakona o strateškoj proceni uticaja na životnu sredinu („Službeni glasnik RS“, br. 135/04) i člana 192 stav 1 Zakona o opštem upravnom postupku („Službeni list SRJ“, br. 33/97 i 31/01 i „Službeni glasnik RS“, br. 30/10), ovlašćenja Načelnika Opštinske uprave opštine Kosjerić br. 03-10/2015 od 10.11.2015. godine, postupajući po zahtevu organa nadležnog za pripremu plana i programa Opštinske uprave Kosjerić, Odsek za urbanizam, investicije, izgradnju i impvinsko-pravne poslove, za davanje saglasnosti na Izveštaj o strateškoj proceni uticaja na životnu sredinu Plana detaljne regulacije „Banjica“ donosi

REŠENjE

Daje se saglasnost na Izveštaj o strateškoj proceni uticaja na životnu sredinu Plana detaljne regulacije „Banjica“, opština Kosjerić.

Nazad
JAVNI UVID PDR „BRDO GRAD 3“
Napred
Rani javni uvid – MHE „Lastva“
Izbornik