Јавни увид плана детаљне регулације за изградњу МХЕ „Годечево“

Категорија: Служба за урбанизам - обавештења

Општинска управа општине Косјерић, на основу члана 45а. Закона о планирању и изградњи („Службени гласник РС“, бр.72/09, 81/09-исправка, 64/10-одлука УС, 24/11, 121/12, 42/13-одлука УС, 50/13-одлука УС, 54/13-одлука УС, 98/13-одлука УС, 132/14 и 145/14) и члана 36. Правилника о садржини, начину и поступку израде докумената просторног и урбанистичког планирања („Службени гласник РС“, бр.64/15),

ОГЛАШАВА

ИЗЛАГАЊЕ НА ЈАВНИ УВИД ПЛАНА ДЕТАЉНЕ РЕГУЛАЦИЈЕ ЗА ИЗГРАДЊУ МХЕ „ГОДЕЧЕВО“ у КО Годечево1 и КО Годечево2 на територији општине Косјерић
и
Извештаја о стратешкој процени утицаја плана детаљне регулације за изградњу МХЕ Годечево на животну средину

Јавни увид трајаће у периоду од 15.09.2017. године закључно са 16.10.2017. године. Материјал ће бити изложен у згради Општине Косјерић у Косјерићу, ул. Олге Грбић бр. 10, ходник на другом спрату, сваког радног дана од 7 до 15 часова, као и на интернет страни општине Косјерић (www.kosjeric.rs).

Заинтересованим правним и физичким лицима која врше увид у изложени материјал Плана детаљне регулације за изградњу МХЕ „Годечево“, Одељење за урбанизам, изградњу, инспекцијске, комунално-стамбене и имовинско-правне послове (канцеларија број 24, на другом спрату), пружиће све потребне информације и стручну помоћ у вези са појединим решењима и евентуалним давањем примедби и сугестија.

Примедбе и сугестије на изложени материјал могу се доставити током трајања јавног увида у писаном облику, Одељењу за урбанизам Општинске управе Косјерић, лично на писарници или поштом, закључно са 16.10.2017. године.

По завршеном јавном увиду Одељење за урбанизам, Општинске управе Косјерић припрема извештај о обављеном јавном увиду, који усваја Комисија за планове општине Косјерић.

Општинска управа Косјерић
Одељење за урбанизам, изградњу, инспекцијске,

комунално-стамбене и имовинско-правне послове

Текст нацрта плана можете преузети ОВДЕ
Графичку документацију можете преузети ОВДЕ.
Стратешку процену утицаја на животну средину можете преузети ОВДЕ.

Назад
Јавни увид – ПДР за реконструкцију, адаптацију и доградњу далековода
Изборник