JAVNI UVID PDR „BRDO GRAD 3“

Kategorija: Služba za urbanizam - obaveštenja

Opštinska uprava opštine Kosjerić, na osnovu člana 50. Zakona o planiranju i izgradnji („Službeni glasnik RS“, br.72/09, 81/09 – ispravka, 64/10 – odluka US, 24/11, 121/12, 42/13 – odluka US, 50/13 – odluka US, 54/13 – odluka US, 98/13 – odluka US, 132/14 i 145/14) i člana 54. Pravilnika o sadržini, načinu i postupku izrade dokumenata prostornog i urbanističkog planiranja („Službeni glasnik RS“, br.64/15),

O G L A Š A V A
IZLAGANjE NA JAVNI UVID
PLANA DETALjNE REGULACIJE „BRDO GRAD 3“
Javni uvid trajaće od 16.05.2016. godine zaključno sa 16.06.2016. godine. Materijal je izložen u zgradi Opštine Kosjerić u Kosjeriću, ul. Olge Grbić br. 1, hodnik na drugom spratu, svakog radnog dana od 7 do 15 časova, kao i na internet strani opštine Kosjerić (www.kosjeric.rs).

Tekst oglasa    
Tekst nacrta   
Planirana namena   
Podela prostora na urbanističke zone   
Urbanistička regulacija sa građevinskim linijama   
Elementi saobraćajnica   
Izveštaj o strateškoj proceni uticaja na životnu sredinu 
Nazad
JAVNI UVID PLANA DETALjNE REGULACIJE „BANjICA
Napred
SAGLASNOST „BANjICA“
Izbornik