ЈАВНИ УВИД – „БРДО ГРАД 1“

Категорија: Служба за урбанизам - обавештења

Општинска управа општине Косјерић, на основу члана 50. Закона о планирању и изградњи („Сл.гласник РС“, бр.72/09, 81/09-исправка, 64/10-одлука УС, 24/11, 121/12, 42/13-одлука УС, 50/13-одлука УС, 54/13-одлука УС, 98/13-одлука УС, 132/14 и 145/14) и чл. 54. Правилника о садржини, начину и поступку израде докумената просторног и урбанистичког планирања („Сл.гласник РС“, бр.64/15),

ОГЛАШАВА

ИЗЛАГАЊЕ НА ЈАВНИ УВИД

 ПЛАНА ДЕТАЉНЕ РЕГУЛАЦИЈЕ „БРДО ГРАД 1“

Јавни увид трајаће 30 дана од 07.03.2016. год. закључно са 05.04.2016. год. Материјал је изложен у згради Општине Косјерић у Косјерићу, ул. Олге Грбић бр.1, ходник на другом спрату, сваког радног дана од 7 до 15 часова.

 ДОКУМЕНТАЦИЈУ МОЖЕТЕ ПРЕУЗЕТИ ОВДЕ.

СТРАТЕШКУ ПРОЦЕНУ УТИЦАЈА ПДР МОЖЕТЕ ПРЕУЗЕТИ ОВДЕ.

Назад
ЈАВНИ УВИД – „ЛУЧИЋА ОГРАДА“
Напред
ЗАКЉУЧАК ОДСЕКА ЗА ИЗДАВАЊЕ ГРАЂЕВИНСКИХ ДОЗВОЛА, УРБАНИЗАМ, ИЗГРАДЊУ И ИМОВИНСКО – ПРАВНЕ ПОСЛОВЕ
Изборник