Objedinjena procedura

O B A V E Š T E Nj E
o sprovođenju objedinjene procedure elektronskim putem

Obaveštavamo vas da je 01. januara 2016. stupio na snagu Pravilnik o postupku sprovođenja objedinjene procedure elektronskim putem („Službeni glasnik RS“, br. 113/2015 od 30.12.2015. godine) kojim je bliže propisan postupak sprovođenja objedinjene procedure.

Samim tim, ubuduće će se svi postupci u okviru objedinjene procedure obavljati isključivo kroz Centralni informacioni sistem (CIS) koji predstavlja sistem za elektronsko postupanje u okviru objedinjene procedure i moguće mu je pristupiti preko veb stranice

https://ceop.apr.gov.rs/eregistrationportal/  i  http://gradjevinskedozvole.rs/

Takođe, dostava podnesaka, akata i dokumentacije u objedinjenoj proceduri između podnosioca zahteva i nadležnog organa, kao i između nadležnog organa i imalaca javnih ovlašćenja obavljaće se elektronskim putem kroz CIS.

Objedinjena procedura, odnosno određene faze objedinjene procedure pokreću se pred nadležnim organom popunjavanjem odgovarajućeg zahteva, odnosno prijave kroz CIS, koji se potpisuje kvalifikovanim elektronskim potpisom.

Obzirom na navedeno, dostava novih podnesaka, akata i dokumentacije za sve postupke u okviru objedinjene procedure više neće biti moguće preko Odeljenja za urbanizam, investicije, izgradnju i inspekcijske poslove Opštinske uprave Kosjerić, već isključivo na način na koji je predviđeno Pravilnikom o postupku sprovođenja objedinjene procedure elektronskim putem.

Izuzetno, ako je tehnička dokumentacija izrađena pre stupanja na snagu ovog Pravilnika, a podnosilac zahteva nije u mogućnosti da tu tehničku dokumentaciju dostavi i u .dwg ili .dwf formatu, podnosilac zahteva, odnosno prijave, može do 1. januara 2018. godine da tu dokumentaciju dostavi u papirnoj formi.

Uputstvo za postupak objedinjene procedure možete preuzeti OVDE.
Tarifnik objedinjene procedure možete preuzeti OVDE.
Uputstvo za korišćenje portala za elektronsko podnošenje zahteva možete preuzeti OVDE.

OBRASCI ZAHTEVA

Zahtev za izdavanje informacije o lokaciji možete preuzeti OVDE.
Zahtev za EPS – izdavanje uslova za izradu tehničke dokumentacije možete preuzeti OVDE.

Podnosioci zahteva za izdavanje lokacijskih uslova, uz obavezne priloge propisane Pravilnikom o sprovođenju objedinjene procedure elektronskim putem, prilažu popunjen i overen odgovarajući obrazac zahteva  EPS-u, kao i kopiju lične karte. 

PRAVNA REGULATIVA

Zakon o planiranju i izgradnji možete preuzeti OVDE.
Pravilnik o izgledu, sadržini i mestu postavljanja gradilišne table možete preuzeti OVDE.
Pravilnik o klasifikaciji objekata možete preuzeti OVDE.
Pravilnik o objektima na koje se ne primenjuju pojedine odredbe Zakona o planiranju i izgradnji možete preuzeti OVDE.
Pravilnik o opštim pravilima za parcelaciju, regulaciju i izgradnju možete preuzeti OVDE.
Pravilnik o postupku sprovođenja objedinjene procedure možete preuzeti OVDE.
Pravilnik o sadržini, načinu i postupku izrade i način vršenja kontrole tehničke dokumentacije prema klasi i nameni objekata možete preuzeti OVDE.
Pravilnik o sadržini i načinu vođenja knjige inspekcije, građevinskog dnevnika i građevinske knjige možete preuzeti OVDE.
Pravilnik o sadržini i načinu vođenja stručnog nadzora možete preuzeti OVDE.
Pravilnik o sadržini i načinu vršenja tehničkog pregleda objekata možete preuzeti OVDE.
Doprinos za uređivanje građevinskog zemljišta možete preuzeti OVDE.

IZDATA AKTA U OBJEDINjENOJ PROCEDURI 2022. GODINA

Izdata akta u objedinjenoj proceduri objavljena su u elektronskom obliku na stranici – Izdata akta u objedinjenoj proceduri 2022. godina

Izbornik