Матична служба

ЗАКЉУЧИВАЊЕ БРАКА

Потребна документација ако су оба будућа супружника држављани Републике Србије:

 1. Извод из матичне књиге рођених за будуће супружнике,
 2. Уверење о држављанству за будуће супружнике,
 3. Важеће личне карте,
 4. Доказ о уплаћеној такси,
 5. Доказ о плаћеној услузи за излазак службеног лица на терен ради закључења брака,
 6. По потреби и друга документа.

Потребна документација ако је један од будућих супружника страни држављанин:

 1. Извод из матичне књиге рођених на интернационалном обрасцу или прописно легализован и преведен од стране овлашћеног судског тумача,
 2. Уверење о слободном брачном стању прописно легализовано и преведено од стране овлашћеног судског тумача,
 3. Важећи пасош,
 4. По потреби и друга документа.

Напомене везане за документацију:

 • Документа се предају у оригиналу и не могу бити старија од 6 месеци,
 • Предата документација се задржава и
 • Приликом сачињавања записника о пријави закључења брака потребно је лично присуство оба будућа супружника

-ЦЕНОВНИК УСЛУГА-

За венчања у седишту матичног подручја (Сала за венчања)

 • Општинска такса: 1.500,00 дин.
 • Уплатни рачун: 840-745151843-03
 • Број модела: 97
 • Позив на број: 51-048

Трошкови за услугу за излазак службеног лица на терен:

 • Износ за уплату: 5.000,00 дин.
 • Уплатни рачун: 840-745151843-03
 • Број модела: 97
 • Позив на број: 51-048
 • Прималац: Буџет СО-е Косјерић

Напомена:
Ако је један од будућих супружника страни држављанин који не говори српски језик, обавезно је присуство овлашћеног судског тумача приликом заказивања венчања и на дан венчања

ИЗВОД ИЗ МАТИЧНЕ КЊИГЕ И УВЕРЕЊА 

Потребна документација:

 1. Захтев за издавање,
 2. Доказ о уплаћеној такси.

Напомене:

 • Изводи из матичних књига могу да се издају и на интернационалном обрасцу, за употребу у иностранству.
 • Изводи из матичних књига издају се за лица уписана у матичне књиге.

-ЦЕНОВНИК УСЛУГА-

 1. за домаће изводе из матичних књига 420,00 дин, 
 2. за интернационалне изводе из матичних књига 650,00 дин.

Републичка административна такса:

 • Корисник: Буџет РС
 • Уплатни рачун: 840-742221843-57
 • Позив на број: 51-048
 • Број модела: 97

Општинска такса:

 • Уплатни рачун: 840-745151843-03
 • Корисник: Буџет СО-е Косјерић
 • Број модела: 97
 • Позив на број: 51-048

ИЗДАВАЊЕ ПОТВРДА О ЖИВОТУ

Потребна документација:

 • Важећа лична исправа.

За пензионере, ако се потврда о животу издаје у сврхе доказа код Републичког фонда ПИО и лица са избегличким легитимацијама такса се не наплаћује.

ПРИЈАВА СМРТИ

Потребна документација у случају смрти ван здравствене установе, у кући:

 1. Потврда о смрти (два примерка),
 2. Лична карта покојника,
 3. Лична карта пријавиоца смрти.

ПРОМЕНА ПРЕЗИМЕНА ПОСЛЕ ПРЕСТАНКА БРАКА У РОКУ ОД 60 ДАНА

Потребна документација:

 1. Захтев у слободној форми,
 2. Извод из матичне књиге рођених са констатацијом о престанку брака,
 3. Извод из матичне књиге венчаних са констатацијом о престанку брака,
 4. Уверење о држављанству,
 5. Уверење о пребивалишту или фотокопија личне карте,
 6. Правноснажна пресуда о разводу или поништењу брака,
 7. Извод из матичне књиге умрлих за покојног супружника,
 8. Доказ о уплаћеној такси,
 9. По потреби, и друга документа.

Напомена везана за документацију:

 • Документа се предају у оригиналу и не могу бити старија од 6 месеци.
 • Предата документација се задржава.

-ЦЕНОВНИК УСЛУГА-

Републичка административна такса:

 • Износ: 560,00 дин.
 • Корисник: Буџет РС
 • Уплатни рачун: 840-742221843-57
 • Број модела: 97
 • Позив на број: 51-048

Општинска такса:

 • Износ: 300,00 дин
 • Корисник: Буџет СО-е Косјерић
 • Уплатни рачун: 840-745151843-03
 • Број модела: 97
 • Позив на број: 51-048

УВЕРЕЊЕ О ДРЖАВЉАНСТВУ

Потребна документација:

 1. Захтев за издавање,
 2. Доказ о уплаћеној такси.

-ЦЕНОВНИК УСЛУГА-

Републичка административна такса:

 • Износ за уплату: 720,00 дин.
 • Корисник: Буџет Републике Србије
 • Уплатни рачун: 840-742221843-57
 • Број модела: 97
 • Позив на број: 51-048

Општинска такса:

 • Износ за уплату: 200,00 дин
 • Корисник: Буџет СО-е Косјерић
 • Уплатни рачун: 840-745151843-03
 • Број модела: 97
 • Позив на број: 51-048

Републичка административна такса се не плаћа за следеће намене:

 1. у поступку за исправљање грешака у матичним књигама;
 2. за остваривање права из социјалног осигурања, друштвене бриге о деци, социјалне заштите, борачко-инвалидске заштите и заштите цивилних инвалида рата;
 3. за радње у вези са школовањем ученика и студената, стручним усавршавањем, односно преквалификацијом;
 4. за регулисање војне обавезе;
 5. за заснивање радног односа и остваривање права по том основу;
 6. у поступку за утврђивање смањења катастарског прихода због елементарних непогода, биљних болести, штеточина и других ванредних догађаја, као и за списе и радње за остваривање законом прописаних пореских подстицаја и ослобођења код плаћања јавних прихода;
 7. за молбе за помиловање.

Приликом подношења захтева за издавање извода, приложити и доказ о ослобађању од плаћања таксе.

УВЕРЕЊЕ О СЛОБОДНОМ БРАЧНОМ СТАЊУ

Потребна документација:

 1. Захтев,
 2. Извод из матичне књиге рођених,
 3. Уверење о држављанству,
 4. Уверење о пребивалишту или фотокопија личне карте,
 5. По потреби, и друга документација,
 6. Доказ о уплаћеној такси.

Напомене везано за документацију:

 • Документа се предају у оригиналу.
 • У случају да се уверење тражи преко пуномоћника, пуномоћје мора да буде оверено.

-ЦЕНОВНИК УСЛУГА-

Републичка административна такса:

 • Износ за уплату: 1050,00 дин.
 • Корисник: Буџет РС
 • Уплатни рачун: 840-742221843-57
 • Број модела: 97
 • Позив на број: 51-048

Општинска такса:

 • Износ за уплату: 200,00 дин.
 • Корисник: Буџет СО-е Косјерић
 • Уплатни рачун: 840-745151843-03
 • Број модела: 97
 • Позив на број: 51-048

УПИС У МАТИЧНУ КЊИГУ НА ОСНОВУ ИСПРАВА ИНОСТРАНИХ ОРГАНА

Потребна документација за упис у матичну књигу рођених: 

 1. Захтев у слободној форми,
 2. Извод из матичне књиге рођених иностраног органа на интернационалном обрасцу (по Бечкој или Париској конвенцији) или на обрасцу земље порекла прописно легализован, да садржи апостил и да је преведен од стране овлашћеног судског тумача,
 3. Извод из матичне књиге венчаних за родитеље, ако је дете рођено у браку, односно извод из матичне књиге рођених за мајку, ако је дете рођено ван брака,
 4. Уверење о држављанству за родитеље,
 5. Уверење о пребивалишту (или фотокопија личне карте),
 6. По потреби, и друга документа.

Потребна документација за упис у матичну књигу венчаних:

 1. Захтев у слободној форми,
 2. Извод из матичне књиге рођених за оба супружника,
 3. Уверење о држављанству за оба супружника,
 4. Уверење о пребивалишту или фотокопија личне карте за оба супружника,
 5. Извод из матичне књиге рођених иностраног органа на интернационалном обрасцу (по Бечкој или Париској конвенцији) или на обрасцу земље порекла прописно легализован, да садржи апостил и да је преведен од стране овлашћеног судског тумача,
 6. По потреби, и друга документа.

Потребна документација за упис у матичну књигу умрлих:

 1. Захтев у слободној форми,
 2. Извод из матичне књиге рођених иностраног органа на интернационалном обрасцу (по Бечкој или Париској конвенцији) или на обрасцу земље порекла прописно легализован, да садржи апостил и да је преведен од стране овлашћеног судског тумача,
 3. Извод из матичне књиге рођених,
 4. Извод из матичне књиге венчаних,
 5. Уверење о држављанству,
 6. Уверење о пребивалишту (или фотокопија личне карте),
 7. По потреби, и друга документа.

Напомене везане за документацију:

 • Документа се предају у оригиналу и не могу бити старија од 6 месеци.

 Предата документација се задржава.

УПИС У МАТИЧНУ КЊИГУ РОЂЕНИХ, ВЕНЧАНИХ И УМРЛИХ ЛИЦА

Потребна документација за упис у матичну књигу рођених:

 1. Захтев за упис,
 2. Извод из матичне књиге рођених,
 3. Уверење о држављанству,
 4. Фотокопија личне карте,
 5. За удате/ожењене: извод из матичне књиге венчаних,
 6. За разведене: правоснажна пресуда о разводу брака,
 7. За удовце: извод из матичне књиге умрлих преминулог супружника,
 8. По потреби и друга документа.

Потребна документација за упис у матичну књигу венчаних:

 1. Захтев за упис,
 2. Извод из матичне књиге венчаних,
 3. Уверење о држављанству,
 4. Фотокопија личне карте,
 5. По потреби и друга документа.

За упис у матичну књигу умрлих:

 1. Захтев за упис,
 2. Извод из матичне књиге умрлих,
 3. Уверење о држављанству,
 4. Фотокопија личне карте,
 5. По потреби и друга документа.

Напомена везана за документацију:

 • Документа се предају у оригиналу и не могу бити старија од 6 месеци.
 • Предата документација се задржава.

Републичка административна такса:

 • Износ за уплату: дин.
 • Уплатни рачун:
 • Број модела:
 • Позив на број:

Напомене:

 • Упис у матичну књигу врши се по месту пребивалишта или боравишта.
 • Изводи из матичних кањига издати у Републици Хрватској, Федерацији Босни и Херцеговини и Републици Македонији подлежу режиму ослобађања од легализације и достављају се на обрасцу прописаном у тим државама.
 • Изводи из матичних књига издати у Републици Словенији достављају се на интернационалном обрасцу извода из матичних књига по Бечкој конвенцији о издавању извода из матичних књига на више језика или по Париској конвенцији о издавању извода из матичних књига намњених иностранству или на прописно легализованом обрасцу.
 • Лица која су примљена у држављанство Републике Србије после марта 2005. по пријему Решења МУП Републике Србије о пријему у држављанство обавезна су да у што краћем року прибаве и предају матичару потребна документа. Документа се предају матичару тек пошто је Решење службено достављено. Путем телефона за информације може се проверити да ли је Решење достављено матичару.
Изборник