8. sednica SO Kosjerić

Na osnovu člana 73. i člana 75. stav 1. Poslovnika Skupštine opštine Kosjerić („Službeni list opštine Kosjerić“, broj 10/08), S A Z I V A M za 28. decembar 2017. godine (četvrtak), u sali broj 11 na prvom spratu Narodne biblioteke u Kosjeriću, sa početkom u 10,00 sati:

8. SEDNICU SKUPŠTINE OPŠTINE KOSJERIĆ

Za ovu sednicu predlažem sledeći

D N E V N I R E D

 1. PREDLOG ODLUKE O ČETVRTOM DOPUNSKOM BUDžETU OPŠTINE KOSJERIĆ ZA 2017. GODINU.
 2. PREDLOG ODLUKE O BUDžETU OPŠTINE KOSJERIĆ ZA 2018. GODINU.
 3. KADROVSKI PLAN OPŠTINSKE UPRAVE KOSJERIĆ ZA 2018. GODINU.
 4. PREDLOG ODLUKE SKUPŠTINE OPŠTINE KOSJERIĆ O REALIZACIJI BUDžETA JEDINICE LOKALNE SAMOUPRAVE U DELU PLANIRANIH RASHODA ZA USLUGE SOCIJALNE ZAŠTITE ZA 2018. GODINU.
 5. PREDLOG ODLUKE O PRISTUPANjU IZMENAMA STATUTA OPŠTINE KOSJERIĆ
 6. PREDLOG ODLUKE O IZMENAMA I DOPUNAMA ODLUKE O STALNIM RADNIM TELIMA SKUPŠTINE OPŠTINE KOSJERIĆ.
 7. PREDLOG ODLUKE O IZMENAMA I DOPUNAMA POSLOVNIKA SKUPŠTINE OPŠTINE KOSJERIĆ.
 8. PREDLOG ODLUKE O OSNIVANjU LOKALNOG SAVETA ZA ZAPOŠLjAVANjE OPŠTINE KOSJERIĆ.
 9. PREDLOG ODLUKE O STAVLjANjU VAN SNAGE ODLUKE O OSNIVANjU FONDA ZA RAZVOJ POLjOPRIVREDE OPŠTINE KOSJERIĆ.
 10. KODEKS PONAŠANjA SLUŽBENIKA I NAMEŠTENIKA OPŠTINE KOSJERIĆ.
 11. DAVANjE SAGLASNOSTI NA PROGRAM POSLOVANjA KJP “ELAN“, KOSJERIĆ ZA 2018. GODINU.
 12.  DAVANjE SAGLASNOSTI NA PROGRAM POSLOVANjA JKP “GRADSKA TOPLANA“, KOSJERIĆ ZA 2018. GODINU.
 13. DAVANjE SAGLASNOSTI NA PROGRAM POSLOVANjA JKP “DUBOKO“, UŽICE ZA 2018. GODINU.
 14. DAVANjE SAGLASNOSTI NA ODLUKU UPRAVNOG ODBORA JKP “DUBOKO“,UŽICE O VISINI NAKNADE ZA USLUGU TRETMANA I BEZBEDNOG ODLAGANjA KOMUNALNOG OTPADA.
 15. DAVANjE SAGLASNOSTI NA ODLUKU O NERASPOREĐENOJ DOBITI KJP “DUBOKO“, UŽICE I PREPORUKA.
 16. PREDLOG REŠENjA O RAZREŠENjU VRŠIOCA DIREKTORA NARODNE BIBLIOTEKE “SRETEN MARIĆ“, KOSJERIĆ.
 17. PREDLOG REŠENjA O IMENOVANjU DIREKTORA NARODNE BIBLIOTEKE “SRETEN MARIĆ“, KOSJERIĆ.
 18. PROGRAM RADA NARODNE BIBLIOTEKE “SRETEN MARIĆ“, KOSJERIĆ ZA 2018. GODINU.
 19. PREDLOG REŠENjA O RAZREŠENjU VD DIREKTORA TURISTIČKO- SPORTSKE ORGANIZACIJE ORGANIZACIJE OPŠTINE KOSJERIĆ
 20. PREDLOG REŠENjE O IMENOVANjU VD DIREKTORA TURISTIČKO-SPORTSKE ORGANIZACIJE OPŠTINE KOSJERIĆ.
 21. PROGRAM RADA TURISTIČKO-SPORTSKE ORGANIZACIJE OPŠTINE KOSJERIĆ SA FINANSIJSKIM PLANOM ZA 2018. GODINU.
 22. PREDLOG REŠENjA O IZBORU KOMISIJE ZA BUDžET I FINANSIJE I KOMISIJE ZA STATUTARNA PITANjA.
 23. PREDLOG REŠENjA O RAZREŠENjU ČLANA KOMISIJE ZA NADZOR, PREDSTAVKE I PRITUŽBE.
 24. PREDLOG REŠENjA O IZBORU ČLANA KOMISIJE ZA NADZOR, PREDSTAVKE I PRITUŽBE.
 25. IZVEŠTAJ ŠTABA ZA VANREDNE SITUACIJE OPŠTINE KOSJERIĆ ZA 2016. GODINU.
 26. ODBORNIČKA PITANjA.
 27. RAZNO.

PREDSEDNIK SKUPŠTINE, 
Ivan Likić

Zapisnik sa sednice možete preuzeti OVDE.
Materijal sa sednice možete preuzeti OVDE.
Zvučni zapis sa sednice:

Izbornik