70. седница Општинског већа

На основу члана 11. Пословника о раду Општинског већа општине Косјерић („Службени лист општине Косјерић“, број 10/08), С А З И В А М за 5. октобар 2020. године (понедељак), у сали СПС, на спрату у Дому културе , са почетком у 09,00 сати:

70. СЕДНИЦУ ОПШТИНСКОГ ВЕЋА ОПШТИНЕ КОСЈЕРИЋ

За ову седницу предлажем следећи:

Д Н Е В Н И  Р Е Д

 1. НАЦРТ ОДЛУКЕ О ПЕТОМ ДОПУНСКОМ БУЏЕТУ ОПШТИНЕ КОСЈЕРИЋ ЗА 2020. ГОДИНУ.
 2. НАЦРТ ОДЛУКЕ О ПОСТУПАЊУ ПО ПРИТУЖБАМА НА РАД ОРГАНА И СЛУЖБИ ОПШТИНЕ КОСЈЕРИЋ.
 3. НАЦРТ РЕШЕЊА О ИМЕНОВАЊУ ВРШИОЦА ДУЖНОСТИ ДИРЕКТОРА КЈП “ЕЛАН“, КОСЈЕРИЋ.
 4. НАЦРТ РЕШЕЊА О ИМЕНОВАЊУ ВРШИОЦА ДУЖНОСТИ ДИРЕКТОРА ЈКП “ГРАДСКА ТОПЛАНА“, КОСЈЕРИЋ.
 5. НАЦРТ РЕШЕЊА О ОБРАЗОВАЊУ КОМИСИЈЕ ЗА ИЗБОР ДИРЕКТОРА КОМУНАЛНОГ ЈАВНОГ ПРЕДУЗЕЋА “ЕЛАН“, КОСЈЕРИЋ.
 6. НАЦРТ РЕШЕЊА О ОБРАЗОВАЊУ КОМИСИЈЕ ЗА ИЗБОР ДИРЕКТОРА ЈАВНОГ КОМУНАЛНОГ ПРЕДУЗЕЋА “ГРАДСКА ТОПЛАНА“, КОСЈЕРИЋ.
 7. НАЦРТ ОДЛУКЕ О СПРОВОЂЕЊУ ЈАВНОГ КОНКУРСА ЗА ИЗБОР ДИРЕКТОРА КОМУНАЛНОГ ЈАВНОГ ПРЕДУЗЕЋА “ЕЛАН“, КОСЈЕРИЋ.
 8. НАЦРТ ОДЛУКЕ О СПРОВОЂЕЊУ ЈАВНОГ КОНКУРСА ЗА ИЗБОР ДИРЕКТОРА ЈАВНОГ КОМУНАЛНОГ ПРЕДУЗЕЋА “ГРАДСКА ТОПЛАНА“, КОСЈЕРИЋ.
 9. НАЦРТ ОГЛАСА О ЈАВНОМ КОНКУРСУ ЗА ИМЕНОВАЊЕ ДИРЕКТОРА КОМУНАЛНОГ ЈАВНОГ ПРЕДУЗЕЋА “ЕЛАН“, ИЗ КОСЈЕРИЋА НА ПЕРИОД ОД ЧЕТИРИ ГОДИНЕ.
 10. НАЦРТ ОГЛАСА О ЈАВНОМ КОНКУРСУ ЗА ИМЕНОВАЊЕ ДИРЕКТОРА ЈАВНОГ КОМУНАЛНОГ ПРЕДУЗЕЋА “ГРАДСКА ТОПЛАНА“, ИЗ КОСЈЕРИЋА НА ПЕРИОД ОД ЧЕТИРИ ГОДИНЕ.
 11. КРАТКОРОЧНИ АКЦИОНИ ПЛАН ЗАШТИТЕ КВАЛИТЕТА ВАЗДУХА ЗА ТЕРИТОРИЈУ ОПШТИНЕ КОСЈЕРИЋ.
 12. ПРЕДЛОГ ОДЛУКЕ О СПРОВОЂЕЊУ ПОСУПКА ДАВАЊА У ЗАКУП НЕПОКРЕТНОСТИ У ЈАВНОЈ СВОЈИНИ НЕПОСРЕДНОМ ПОГОДБОМ.
 13. НАЦРТ РЕШЕЊА О РАЗРЕШЕЊУ ЧЛАНА УПРАВНОГ ОДБОРА ТУРИСТИЧКЕ ОРГАНИЗАЦИЈЕ ОПШТИНЕ КОСЈЕРИЋ.
 14. НАЦРТ РЕШЕЊА О ИМЕНОВАЊУ ЧЛАНА УПРАВНОГ ОДБОРА ТУРИСТИЧКЕ ОРГАНИЗАЦИЈЕ ОПШТИНЕ КОСЈЕРИЋ
 15. НАЦРТ РЕШЕЊА О РАЗРЕШЕЊУ ЧЛАНА ШКОЛСКОГ ОДБОРА ОСНОВНЕ ШКОЛЕ “ЈОРДАН ЂУКАНОВИЋ“, ВАРДА.
 16. НАЦРТ РЕШЕЊА О ИМЕНОВАЊУ ЧЛАНА ШКОЛСКОГ ОДБОРА ОСНОВНЕ ШКОЛЕ “ЈОРДАН ЂУКАНОВИЋ“, ВАРДА.
 17. НАЦРТ РЕШЕЊА О РАЗРЕШЕЊУ ПРЕДСЕДНИКА КОМИСИЈЕ ЗА ДОДЕЛУ ЈАВНИХ ПРИЗНАЊА И НАГРАДА ОПШТИНЕ КОСЈЕРИЋ.
 18. НАЦРТ РЕШЕЊА О ИМЕНОВАЊУ ПРЕДСЕДНИКА КОМИСИЈЕ ЗА ДОДЕЛУ ЈАВНИХ ПРИЗНАЊА И НАГРАДА ОПШТИНЕ КОСЈЕРИЋ.
 19. РАЗМАТРАЊЕ ИНИЦИЈАТИВЕ ОДЕЉЕЊА ЗА УРБАНИЗАМ, ИЗГРАДЊУ, ИНСПЕКЦИЈСКЕ ПОСЛОВЕ, КОМУНАЛНО-СТАМБЕНЕ И ИМОВИНСКО-ПРАВНЕ ПОСЛОВЕ ЗА НАБАВКУ ТЕРЕНСКОГ МОТОРНОГ ВОЗИЛА ЗА ПОТРЕБЕ ОРГАНА УПРАВЕ И ДОНОШЕЊЕ ОДЛУКЕ ПО ИНИЦИЈАТИВИ.
 20. ЗАХТЕВИ УПУЋЕНИ ОПШТИНСКОМ ВЕЋУ.
 21. РАЗНО.

ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА, 
Жарко Ђокић

Изборник