70. sednica Opštinskog veća

Na osnovu člana 11. Poslovnika o radu Opštinskog veća opštine Kosjerić („Službeni list opštine Kosjerić“, broj 10/08), S A Z I V A M za 5. oktobar 2020. godine (ponedeljak), u sali SPS, na spratu u Domu kulture , sa početkom u 09,00 sati:

70. SEDNICU OPŠTINSKOG VEĆA OPŠTINE KOSJERIĆ

Za ovu sednicu predlažem sledeći:

D N E V N I  R E D

 1. NACRT ODLUKE O PETOM DOPUNSKOM BUDžETU OPŠTINE KOSJERIĆ ZA 2020. GODINU.
 2. NACRT ODLUKE O POSTUPANjU PO PRITUŽBAMA NA RAD ORGANA I SLUŽBI OPŠTINE KOSJERIĆ.
 3. NACRT REŠENjA O IMENOVANjU VRŠIOCA DUŽNOSTI DIREKTORA KJP “ELAN“, KOSJERIĆ.
 4. NACRT REŠENjA O IMENOVANjU VRŠIOCA DUŽNOSTI DIREKTORA JKP “GRADSKA TOPLANA“, KOSJERIĆ.
 5. NACRT REŠENjA O OBRAZOVANjU KOMISIJE ZA IZBOR DIREKTORA KOMUNALNOG JAVNOG PREDUZEĆA “ELAN“, KOSJERIĆ.
 6. NACRT REŠENjA O OBRAZOVANjU KOMISIJE ZA IZBOR DIREKTORA JAVNOG KOMUNALNOG PREDUZEĆA “GRADSKA TOPLANA“, KOSJERIĆ.
 7. NACRT ODLUKE O SPROVOĐENjU JAVNOG KONKURSA ZA IZBOR DIREKTORA KOMUNALNOG JAVNOG PREDUZEĆA “ELAN“, KOSJERIĆ.
 8. NACRT ODLUKE O SPROVOĐENjU JAVNOG KONKURSA ZA IZBOR DIREKTORA JAVNOG KOMUNALNOG PREDUZEĆA “GRADSKA TOPLANA“, KOSJERIĆ.
 9. NACRT OGLASA O JAVNOM KONKURSU ZA IMENOVANjE DIREKTORA KOMUNALNOG JAVNOG PREDUZEĆA “ELAN“, IZ KOSJERIĆA NA PERIOD OD ČETIRI GODINE.
 10. NACRT OGLASA O JAVNOM KONKURSU ZA IMENOVANjE DIREKTORA JAVNOG KOMUNALNOG PREDUZEĆA “GRADSKA TOPLANA“, IZ KOSJERIĆA NA PERIOD OD ČETIRI GODINE.
 11. KRATKOROČNI AKCIONI PLAN ZAŠTITE KVALITETA VAZDUHA ZA TERITORIJU OPŠTINE KOSJERIĆ.
 12. PREDLOG ODLUKE O SPROVOĐENjU POSUPKA DAVANjA U ZAKUP NEPOKRETNOSTI U JAVNOJ SVOJINI NEPOSREDNOM POGODBOM.
 13. NACRT REŠENjA O RAZREŠENjU ČLANA UPRAVNOG ODBORA TURISTIČKE ORGANIZACIJE OPŠTINE KOSJERIĆ.
 14. NACRT REŠENjA O IMENOVANjU ČLANA UPRAVNOG ODBORA TURISTIČKE ORGANIZACIJE OPŠTINE KOSJERIĆ
 15. NACRT REŠENjA O RAZREŠENjU ČLANA ŠKOLSKOG ODBORA OSNOVNE ŠKOLE “JORDAN ĐUKANOVIĆ“, VARDA.
 16. NACRT REŠENjA O IMENOVANjU ČLANA ŠKOLSKOG ODBORA OSNOVNE ŠKOLE “JORDAN ĐUKANOVIĆ“, VARDA.
 17. NACRT REŠENjA O RAZREŠENjU PREDSEDNIKA KOMISIJE ZA DODELU JAVNIH PRIZNANjA I NAGRADA OPŠTINE KOSJERIĆ.
 18. NACRT REŠENjA O IMENOVANjU PREDSEDNIKA KOMISIJE ZA DODELU JAVNIH PRIZNANjA I NAGRADA OPŠTINE KOSJERIĆ.
 19. RAZMATRANjE INICIJATIVE ODELjENjA ZA URBANIZAM, IZGRADNjU, INSPEKCIJSKE POSLOVE, KOMUNALNO-STAMBENE I IMOVINSKO-PRAVNE POSLOVE ZA NABAVKU TERENSKOG MOTORNOG VOZILA ZA POTREBE ORGANA UPRAVE I DONOŠENjE ODLUKE PO INICIJATIVI.
 20. ZAHTEVI UPUĆENI OPŠTINSKOM VEĆU.
 21. RAZNO.

PREDSEDNIK VEĆA, 
Žarko Đokić

Izbornik