7. sednica SO Kosjerić

Na osnovu člana 73. i člana 75. stav 1. Poslovnika Skupštine opštine Kosjerić („Službeni list opštine Kosjerić“, broj 10/08), S A Z I V A M za 30. decembar 2013. godine (ponedeljak), u sali broj 11. na prvom spratu Narodne biblioteke u Kosjeriću, sa početkom u 10,00 sati

7. SEDNICU SKUPŠTINE OPŠTINE KOSJERIĆ

Za ovu sednicu predlažem, sledeći

D N E V N I  R E D

 1. IZBOR VERIFIKACIONE KOMISIJE.
 2. IZVEŠTAJ VERIFIKACIONE KOMISIJE, RASPRAVA PO ISTOM I VERIFIKACIJA MANDATA ODBORNIKA.
 3. PREDLOG ODLUKE O TREĆEM DOPUNSKOM BUDžETU OPŠTINE KOSJERIĆ ZA 2013. GODINU.
 4. PREDLOG ODLUKE O IZMENAMA I DOPUNAMA ODLUKE O GRAĐEVINSKOM ZEMLjIŠTU.
 5. PREDLOG ODLUKE O IZMENI PLANA DETALjNE REGULACIJE „VIDIK“.
 6. PREDLOG ODLUKE O OSNIVANjU DOMA ZDRAVLjA „DIMITRIJE PITOVIĆ“, KOSJERIĆ.
 7. PREDLOG PROGRAMA RADA SO-E KOSJERIĆ ZA PERIOD OD 01.01.2014. – 30.06.2014. GODINE.
 8. PREDLOG PROGRAMA POSLOVANjA KJP „ELAN“, KOSJERIĆ.
 9. PREDLOG PROGRAMA POSLOVANjA JKP „GRADSKA TOPLANA“, KOSJERIĆ.
 10. PREDLOG PROGRAMA POSLOVANjA JP „INFORMATIVNI CENTAR“, KOSJERIĆ.
 11. PREDLOG REŠENjA O OBRAZOVANjU OPŠTINSKOG ŠTABA ZA VANREDNE INFORMACIJE.
 12. ODBORNIČKA PITANjA
 13. RAZNO

PREDSEDNIK SKUPŠTINE,
Dragan Tulimirović

Zapisnik sa sednice možete preuzeti OVDE.
Zvučni zapis sa sednice:

Izbornik