55. sednica Opštinskog veća

Na osnovu člana 11. Poslovnika o radu Opštinskog veća opštine Kosjerić („Službeni list opštine Kosjerić“, broj 10/08), S A Z I V A M za 20. decembar 2019. godine (petak) u sali broj 3 (prizemlje), sa početkom u 09,00 sati:

55. SEDNICU OPŠTINSKOG VEĆA OPŠTINE KOSJERIĆ

Za ovu sednicu predlažem sledeći:

D N E V N I   R E D

 1. NACRT ODLUKE O PETOM DOPUNSKOM BUDžETU OPŠTINE KOSJERIĆ ZA 2019. GODINU.
 2. NACRT ODLUKE O BUDžETU OPŠTINE KOSJERIĆ ZA 2020. GODINU.
 3. PREDLOG IZMENA I DOPUNA PRAVILNIKA O ORGANIZACIJI I SISTEMATIZACIJI RADNIH MESTA U OPŠTINSKOJ UPRAVI KOSJERIĆ.
 4. KADROVSKI PLAN OPŠTINSKE UPRAVE ZA 2020. GODINU.
 5. NACRT ODLUKE O IZMENAMA I DOPUNAMA ODLUKE O SOCIJALNOJ ZAŠTITI OPŠTINE KOSJERIĆ.
 6. NACRT ODLUKE O DONOŠENjU IZMENE PLANA DETALjNE REGULACIJE „VIDIK“ DIVČIBARE.
 7. NACRT ODLUKE O IZRADI PLANA DETALjNE REGULACIJE ZA POVRŠINSKI KOP „GRADINA“ U OPŠTINI KOSJERIĆ, ZA POTREBE EKSPLOATACIJE KREČNjAKA KAO TEHNIČKO GRAĐEVINSKOG KAMENA.
 8. ZAHTEV ZA FORMIRANjE NOVE MEŠOVITE GRUPE, DEČIJI VRTIĆ „OLGA GRBIĆ“ KOSJERIĆ.
 9. PREDLOG ZAKLjUČKA KOMISIJE ZA DODELU STIPENDIJA.
 10. DAVANjE SAGLASNOSTI NA ODLUKU O ZALOŽNOJ IZJAVI.
 11. PREDLOG ZAKLjUČKA O VISINI NAKNADE ČLANOVIMA KONKURSNE KOMISIJE ZA OCENU MEDIJSKIH PROJEKATA.
 12. IZVEŠTAJ O STEPENU USKLAĐENOSTI PLANIRANIH I REALIZOVANIH AKTIVNOSTI ZA PERIOD OD 01.01.2019. DO 30.09.2019. GODINE, JKP „DUBOKO“ UŽICE.
 13. DAVANjE SAGLASNOSTI NA UGOVOR O OSNIVANjU JAVNOG KOMUNALNOG PREDUZEĆA REGIONALNI CENTAR ZA UPRAVLjANjE OTPADOM „DUBOKO“ UŽICE.
 14. DAVANjE SAGLASNOSTI NA STATUT JAVNOG KOMUNALNOG PREDUZEĆA REGIONALNI CENTAR ZA UPRAVLjANjE OTPADOM „DUBOKO“ UŽICE.
 15. SAGLASNOST NA NACRT ODLUKE JKP „DUBOKO“ UŽICE O UTVRĐIVANjU CENA ODLAGANjA OTPADA ZA 2020. GODINU.
 16. NACRT PROGRAMA POSLOVANjA JKP „DUBOKO“ UŽICE ZA 2020. GODINU.
 17. TROMESEČNI IZVEŠTAJ O REALIZACIJI GODIŠNjEG PROGRAMA KJP „ELAN“ KOSJERIĆ ZA PERIOD 01.01.2019. – 30.09.2019. GODINE.
 18. NACRT ODLUKE O FORMIRANjU CENA KOMUNALNIH USLUGA KJP „ELAN“ KSOJERIĆ.
 19. NACRT PROGRAMA POSLOVANjA KJP „ELAN“ KOSJERIĆ ZA 2020. GODINU.
 20. TROMESEČNI IZVEŠTAJ O REALIZACIJI GODIŠNjEG PROGRAMA JKP „GRADSKA TOPLANA“ KOSJERIĆ ZA PERIOD 01.01.2019. – 30.09.2019. GODINE.
 21. JKP „GRADSKA TOPLANA“ KOSJERIĆ – ZAHTEV ZA ISPLATU SUBVENCIJA.
 22. NACRT PROGRAMA POSLOVANjA JKP „GRADSKA TOPLANA“ KOSJERIĆ ZA 2020. GODINU.
 23. SAGLASNOST OPŠTINSKOG VEĆA NA UTVRĐENI IZNOS NAKNADE ŠTETE USLED UJEDA NAPUŠTENOG PSA U PREDMETU GORDANE MIJAILOVIĆ.
 24. PREDLOG SPORAZUMNOG RASKIDA UGOVORA U VEZI RASPOLAGANjA STAMBENOM JEDINICOM – MILIVOJE NIKIĆ.
 25. PREDLOG SPORAZUMA O NAKNADI ŠTETE – RADE ĐEBIĆ.
 26. RAZMATRANjE ZAHTEVA UPUĆENIH OPŠTINSKOM VEĆU.
 27. RAZNO.

PREDSEDNIK VEĆA,
Žarko Đokić

Izbornik