5. sednica SO Kosjerić

Na osnovu člana 102.  i člana 105.  Poslovnika Skupštine opštine Kosjerić (“Službeni list opštine Kosjerić“, broj: 6/19 ), S A Z I V A M  za 10. novembar 2021 .godine (sreda), u  sali bioskopa Narodne biblioteke “Sreten Marić“ u Kosjeriću, sa početkom u 10,00 sati:

  1. SEDNICU SKUPŠTINE OPŠTINE KOSJERIĆ

Za ovu sednicu predlažem sledeći:

D N E V N I   R E D

1.PREDLOG ODLUKE O ČETVRTOM DOPUNSKOM BUDžETU OPŠTINE KOSJERIĆ ZA 2021. GODINU.

– materijal u prilogu-

2.PREDLOG ODLUKE O IZMENI PLANA GENERALNE REGULACIJE GRADA KOSJERIĆA.

– materijal u prilogu-

3.PREDLOG ODLUKE O IZMENI PLANA DETALjNE REGULACIJE “VIDIK“ DIVČIBARE.

– materijal u prilogu-

4.PREDLOG ODLUKE O IZRADI PLANA DETALjNE REGULACIJE ZA EKSPLOATACIJU DIJABAZA “DRENOVAČKI KIK U OPŠTINI KOSJERIĆ.

– materijal u prilogu-

5.PREDLOG ODLUKE O IZRADI PLANA DETALjNE REGULACIJE ZA PROŠIRENjE POSTOJEĆEG KOPA “MRČIĆI“ U KO MRČIĆI U OPŠTINI KOSJERIĆ.

– materijal u prilogu-

6.PREDLOG ODLUKE O PRAVU NA SUBVENCIONISANU CENU KOMUNALNIH I DRUGIH USLUGA PORODICI SA TROJE I VIŠE DECE SA TERITORIJE OPŠTINE KOSJERIĆ.

– materijal u prilogu-

7.PREDLOG ODLUKE O PRIHVATANjU UDELA BEZ NAKNADE U KAPITALU FULL PROTECT d.o.o.Beograd.

– materijal u prilogu-

8.PREDLOG ODLUKE O IZMENI I DOPUNI STATUTA NARODNE BIBLIOTEKE “SRETEN MARIĆ“, KOSJERIĆ.

– materijal u prilogu-

9.PREDLOG ODLUKE O RASPISIVANjU JAVNOG KONKURSA ZA MESTO DIREKTORA NARODNE BIBLIOTEKE “SRETEN MARIĆ“, KOSJERIĆ.

– materijal u prilogu-

10.PREDLOG ODLUKE O NAČINU PRIKUPLjANjA STATISTIČKIH PODATAKA.

-materijal u prilogu-

11.PREDLOG ODLUKE O USVAJANjU LOKALNOG AKCIONOG PLANA ZA RODNU RAVNOPRAVNOST U OPŠTINI KOSJERIĆ 2021-2024.

-materijal u prilogu-

12.PREDLOG  REŠENjA O OBRAZOVANjU KOMISIJE ZA VOĐENjE POSTUPKA I DONOŠENjE REŠENjA ZA VRAĆANjE ZEMLjIŠTA.

– materijal u prilogu-

13.PREDLOG REŠENjA O IMENOVANjU KOMISIJE ZA DODELU STUDENTSKIH STIPENDIJA.

– materijal u prilogu-

14.PREDLOG REŠENjA O KONSTATOVANjU PRESTANKA MANDATA PREDSEDNIKA, ZAMENIKA PREDSEDNIKA I ČLANOVA UPRAVNOG ODBORA TURISTIČKE ORGANIZACIJE OPŠTINE KOSJERIĆ.

-materijal u prilogu-

15.PREDLOG REŠENjA O IMENOVANjU UPRAVNOG ODBORA TURISTIČKE ORGANIZACIJE OPŠTINE KOSJERIĆ.

-materijal u prilogu-

16.PREDLOG REŠENjA O KONSTATOVANjU PRESTANKA MANDATA PREDSEDNIKA I ČLANOVA NADZORNOG  ODBORA TURISTIČKE ORGANIZACIJE OPŠTINE KOSJERIĆ.

-materijal u prilogu-

17.PREDLOG REŠENjA O IMENOVANjU NADZORNOG ODBORA TURISTIČKE ORGANIZACIJE OPŠTINE KOSJERIĆ.

-materijal u prilogu-

18.PREDLOG REŠENjA O KONSTATOVANjU  PRESTANKA MANDATA ŠKOLSKOG ODBORA TEHNIČKE ŠKOLE, KOSJERIĆ.

-materijal u prilogu-

19.PREDLOG REŠENjA O IMENOVANjU ŠKOLSKOG ODBORA TEHNIČKE ŠKOLE, KOSJERIĆ.

-materijal u prilogu-

20.PREDLOG REŠENjA O RAZREŠENjU ČLANA ŠKOLSKOG ODBORA OSNOVNE ŠKOLE “JORDAN ĐUKANOVIĆ“, VARDA.

-materijal u prilogu-

21.PREDLOG REŠENjA O IMENOVANjU ČLANA ŠKOLSKOG ODBORA OSNOVNE ŠKOLE“JORDAN ĐUKANOVIĆ“, VARDA

-materijal u prilogu-

22.PREDLOG REŠENjA O RAZREŠENjU ČLANA ŠKOLSKOG ODBORA OSNOVNE ŠKOLE “MITO IGUMANOVIĆ“, KOSJERIĆ.

-materijal u prilogu-

23.PREDLOG REŠENjA O IMENOVANjU ČLANA ŠKOLSKOG ODBORA OSNOVNE ŠKOLE “MITO IGUMANOVIĆ“, KOSJERIĆ.

-materijal u prilogu-

24.PREDLOG REŠENjA O KONSTATOVANjU PRESTANKA MANDATA ŠKOLSKOG ODBORA OSNOVNE ŠKOLE “MITO IGUMANOVIĆ’, KOSJERIĆ.

-materijal u prilogu-

25.PREDLOG REŠENjA O IMENOVANjU ŠKOLSKOG ODBORA OSNOVNE ŠKOLE “MITO IGUMANOVIĆ’, KOSJERIĆ.

-materijal u prilogu-

26. INFORMACIJA O STEPENU USKLAĐENOSTI PLANIRANIH I REALIZOVANIH AKTIVNOSTI IZ PROGRAMA POSLOVANjA JAVNIH PREDUZEĆA, DRUŠTAVA KAPITALA I DRUGIH OBLIKA ORGANIZOVANjA NA KOJA SE PRIMENjUJE ZAKON O JAVNIM PREDUZEĆIMA A ČIJI JE OSNIVAČ OPŠTINA KOSJERIĆ ZA PERIOD 1.01.2021. DO 30.09.2021. GODINE.

-materijal u prilogu-

27.ODBORNIČKA PITANjA.

28.RAZNO.

PREDSEDNIK SKUPŠTINE,
Tatjana Koković

Materijal sa sednice možete preuzeti OVDE.

Zvučni zapis sa sednice 1DEO:

 

Zvučni zapis sa sednice 2DEO:

 

Izbornik